Javni pozivi i službene objave #Novosti

Poziv na dostavu ponude: Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa u 2019. godini

 

Preuzimanje natječajne dokumentacije u PDF formatu

Javni pozivi i službene objave

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu II – za radove urbanističko-arhitektonskog uređenja Trga bana J. Jelačića i Ulice hrvatskih velikana u Pakracu u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječajna dokumentacija

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Operativni program radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

1. UVOD

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljem tekstu: zimska služba), razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.
Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.
Operativnim programom radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Pakraca obuhvaćeno je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) u duljini od cca. 80 km, u periodu od 15.11. tekuće godine do 15.03. naredne godine. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.
Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:
– pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
– organiziranje mjesta pripravnosti zimske službe,
– zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, zapuha,
– čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,
– u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,
– uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,
– osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega
S obzirom na tehničke karakteristike i prometno-ekonomski značaj svakog prometnog pravca Planom zimske službe utvrđuje se:
– mjesto pripravnosti zimske službe,
– stupnjevi pripravnosti,
– potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipanje i njihov razmještaj po mjestima pripravnosti
– redoslijed izvođenja radova, uzimajući u obzir utvrđene razine prednosti
– dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
– nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
– uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,
– sistem veze,
– procjenu troškova zimske službe,
– obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Pakraca u zimskom periodu od 15.11.2018. g. do 15.03.2019.g izvoditi će:
– Vlastiti pogon Grada Pakraca,
– Promet građenje d.o.o. Požega
– u naseljima Dragović, Ožegovci, Prgomelje: M.O.;
a prema planu dionica kao sastavnog dijela ovog Programa.

2. MJESTO PRIPRAVNOSTI

Mjesto pripravnosti zimske službe je :
– Pakrac, Aleja kestenova 35A
Dežurni organizator:
Vlastiti pogon Grada Pakraca – Almir Delihodžić – mob. 099 4431512
Promet građenje d.o.o. – Mario Čačić – mob. 098 468 903
Naselja :
– Dragović: Stevo Grašar – 479 510
– Ožegovci: Milorad Časić – 098 946 44 12
– Prgomelje: Vilim Lovrić – 098 134 75 74

3. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Zimska služba djeluje uvođenjem stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima.
3.1. Prvi stupanj pripravnosti – početkom rada zimske službe
Pripravnost se organizira kao stalna dežurna služba unutar vlastitog pogona. Dežurna služba sastoji se od jedne dežurne osoba u pripravnosti koja prati prognozu vremena i kretanje meteoroloških prilika, a mora biti osposobljena i organizirana tako da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu mehanizaciju i djelatnike.
Dežurna služba organizira se za cijelo vrijeme trajanja zimske službe.
Odgovorna osoba za organizaciju dežurne službe te aktivnosti iz nadležnosti Vlastitog pogona Grada Pakraca je Almir Delihodžić .
O poduzetim aktivnostima vodi dnevnik dežurstva.
3.2. Drugi stupanj pripravnosti – kada temperatura oscilira oko 0º C
Vrše se radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima (na dionicama nerazvrstanih cesta s uzdužnim nagibom većim od 4%, na kolnicima mostova i propusta, željezničko-cestovnim prijelazima, po potrebi uklanjanje snijega s kolnika).
3.3. Treći stupanj pripravnosti – kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva
posebne radove uklanjanje snijega s kolnika.
3.4. Četvrti stupanj pripravnosti – kada snježne oborine, uz jak vjetar, imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije , nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tim uvjetima, u pravilu cesta se zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

4. POTREBAN BROJ MEHANIZACIJE, LJUDSTVA I MATERIJALA ZA POSIPANJE

Za rad zimske službe za prva tri stupnja pripravnosti potrebno je osigurati minimalno:

4.1 . Mehanizacija:
– jadan utovarivač ( utovar posipala, utovar snijega i po potrebi čišćenje)
– jedno vozilo nosivosti 2t ( za manje intervencije – ručno posipanje kritičnih mjesta, odvoz snijega)
– dva motorna vozila (kamion ili traktor/radno vozilo) s ralicama i rasipačem ,
– prosječno 1,0 tona soli za svaki kilometar ceste
– prosječno 0,3 m3 kamenog agregata za posipanje za svaki kilometar ceste
4.2 .Djelatnici :
– minimalno 6 djelatnika i to:
– dežurnu osobu (koja je ujedno i odgovorna osoba Izvršitelja radova)
– dva vozača motornih vozila (kamiona ili traktora/radnog vozila)
– jedan strojar na utovarivaču
– dva djelatnika za ručno čišćenje
4.3. Posipala :
– prosječno 1,0 tona soli za svaki kilometar ceste
– prosječno 0,3 m3 kamenog agregata za posipanje za svaki kilometar ceste
– centralni deponij posipala :
– natkriveni prostor u krugu PZC – Nadcestarija Pakrac – Pakrac, Bolnička 82,
– prostor u krugu Vlastitog pogona, Aleja kestenova 35 A

– sol u vrećama po naseljima:
Dragović: Stevo Grašar
Ožegovci: Milorad Časić
Prgomelje: Vilim Lovrić

U slučaju četvrtog stupnja pripravnosti gradonačelnica Grada Pakraca može naložiti angažiranje većeg broja mehanizacije, radne snage i posipala od planiranih.

5. REDOSLIJED IZVOĐENJA RADOVA

5.1. Pripremni radovi

U okviru pripremnih radova do početka zimske službe obavljaju se sljedeće aktivnosti:
– dogovori sa izvođačem radova
– dogovori s Policijskom postajom
– priprema strojeva, vozila i opreme koja se koristi u zimskoj službi
– nabava, dobava i deponiranje posipala do mjesta pripravnosti i dionicama cesta
– uređenje objekata i skladišta u mjestu pripravnosti
– postavljanje dopunske prometne signalizacije
– izvješćivanje Područnog ureda zaštite i spašavanja odnosno Županijski centar 112

5.2. Izvođenje radova po razinama prednosti:

S obzirom na dužinu cestovne mreže kao i na raznolikost u svezi važnosti pojedinih cestovnih pravaca na cestama se ne intervenira istovremeno, već po određenom redoslijedu i prvenstvu a kako je utvrđeno Prioritetima zimske službe i Planom preventivnog posipanja prometnica solju.
Radovi zimske službe na prometnicama započinju po telefonskom nalogu ovlaštene osobe Naručitelja – komunalnog redara dežurnoj osobi Izvršitelja (Almir Delihođić,Mario Čačić, Stevo Grašar, Milorad Časić, Vilim Lovrić, ) uz definiranje načina, obima i vrste aktivnosti koje je potrebno izvršiti na prometnicama prema utvrđenim prioritetima i razinama prednosti .

5.2.1. Cestovni pravci prve razine prednosti

U okviru ove razine prednosti izvođač djeluje odmah po nastanku poledice ili padanja snijega u brdskoj i nizinskoj zoni. Sve intervencije biti će izvršene u roku od 5 sati, a u brdskoj zoni u roku 8 sati nakon prestanka padavina.
Ovisno o elementima prometnice, širina očišćenog kolnika biti će 2 x 2.5 m, a kolnik sposoban za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom. Ovako stanje održavat će se na cijeloj duljini prometnice, ukoliko su padavine u okviru normalnog.

5.2.2. Cestovni pravci druge razine prednosti

Intervencijama se pristupa kada na kolniku ima više od 10 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju. Za osposobljavanje za promet ovih cestovnih pravaca za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom može proteći naviše 24 sata nakon prestanka padalina. Širina očišćenog dijela prometnica kod ovog prioriteta iznosi 4,0 m , ukoliko je ta širina manja prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izradit će se mimoilaznice.

5.2.3. Cestovni pravci III razine prednosti

Na pravcima ovog prioriteta čisti se prometna traka širine 3,0 m a prema mogućnostima i
uvjetima preglednosti izraditi će se mimoilaznice. Ceste u ovom prioritetu očistit će se i dotjerati za nivo služnosti za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom u roku 48 sati nakon prestanka padalina, a na kolniku prometnica može ostati do 3 cm ugaženog snijega.

6. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrola provođenja aktivnosti zimske službe vrši se putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.
Odgovorna osoba za organizaciju aktivnosti zimske službe na nerazvrstanim cestama Grada Pakraca je voditeljica Odsjeka Marija Čar, ing. građ.( tel. 034/411 080, 034/313 191, mob. 099/4431511).
Odgovorna osoba za komunikaciju s Izvršiteljem, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje (odnosno Županijskim centrom 112), kontrolu, nadzor i provođenje aktivnosti zimske službe je komunalni redar Tomislav Luksetić (tel. 034/411-080, mob. 099/7032148).
Odgovorne osobe za provođenje aktivnosti zimske službe sukladno s Operativnim programom radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima i Razinama prednosti i plana preventivnog posipanja prometnica sa soli za ceste i čišćenje snijega na području Grada Pakraca su:
Vlastiti pogon Grada Pakraca – Almir Delihodžić – mob. 099 4431512
Promet građenje d.o.o. – Mario Čačić – mob. 098 468 903

7. OGRANIČENJA I ZABRANE PROMETA

Ako cesta ili pojedine dionice ceste zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti uz prethodni dogovor s policijskom postajom može obustaviti promet uopće ili za pojedine vrste vozila.
U isto vrijeme poduzet će se mjere da se u skladu sa utvrđenim prioritetima održavanja cesta i prema mogućnostima uklone smetnje i prometnica osposobi za siguran promet.

8. SISTEM VEZE

U provođenju operativnog programa radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima koriste se tri sustava veza:
– fiksnim telefonskim vezama:
– mobilnim telefonskim vezama
– telefaks vezama
– e.mail
Fiksne telefonske veze koriste se za komunikaciju odgovornih osoba naručitelja i izvođača radova, te nadzorne službe i dežurne službe
Mobilne telefonske veze koriste se za međusobnu komunikaciju pojedinaca u operativnom izvršenju zadataka u zimskoj službi i prijenos informacija od ljudstva sa terena prema dežurnoj i nadzornoj službi.
Telefaks veze i e.mail koriste se za prijenos traženih pisanih izvješća.

9. METEOROLOŠKI PODATCI

Izvoditelj radova koristit će podatke o izgledima vremena za 3-4 dana unaprijed, te dnevne prognoze dva puta dnevno ( 7.30 i 13,30 sati) od Državnog hidrometeorološkog zavoda i internetska stranica www.meteo-info.hr koja daje prognozu vremena za Pakrac.
Prognoza vremena upisuje se u dnevnik dežurstva.

10. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

Procjena troškova zimske službe radi se za period od 15. studenog tekuće godine pa do kraja zimske službe tj. 15. ožujka naredne godine. U proračunu Grada Pakraca za aktivnosti zimske službe predviđena su sredstva u iznosu 210.000,00kn bez troškova Vlastitog pogona.

11. IZVJEŠĆIVANJE O STANJU I PROHODNOSTI CESTA

Komunalni redar je u obvezi o stanju na prometnicama u zimskim uvjetima izvješćivati Područni ured zaštite i spašavanja odnosno Županijski centar 112.

Voditeljica Odsjeka:
Marija Čar, ing.građ.


RAZINE PREDNOSTI I PLAN PREVENTIVNOG
POSIPANJA PROMETNICA SA SOLI ZA CESTE I ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

1. CESTOVNI PRAVCI I RAZINE PREDNOSTI

U okviru ove razine prednosti izvođač djeluje odmah po nastanku poledice ili padanja snijega u brdskoj i nizinskoj zoni. Sve intervencije biti će izvršene u roku od 5 sati, a u brdskoj zoni u roku 8 sati nakon prestanka padavina.
Ovisno o elementima prometnice, širina očišćenog kolnika biti će 2 x 2.5 m, a kolnik sposoban za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom. Ovako stanje održavat će se na cijeloj duljini prometnice, ukoliko su padavine u okviru normalnog.

1.1. Motorno vozilo („unimog“) – I prioritet (Promet građenje d.o.o.)

Pakrac – Gojka Šuška, Hrvatskih velikana, Trg bana J. Jelačića, Braće Radića, V. Rehaka, mali most, P. Preradovića, Prilaz na mali most (pored kuće Brinjak), Bolnička (od kuće Fritz do “petlje” u M. Gupca), Prolaz baruna Trenka, V. Laučana, Bolnička ulica (od Trg dr. F. Tuđmana (banka) do ulice Hrvatske policije iz domovinskog rata), krug bolnice, Hrvatske policije iz Domovinskog rata, A. Hebranga, S. Grabrića, Matice hrvatske (+ tržnica i oko dječjeg Vrtića), Poduzetnička zona, N. Š. Zrinskog, N. Tesle, kralja Zvonimira, Frankopanska, ZNG, Basaričekova, Mate Lovraka, Grigora Viteza, Tina Ujevića, Ivana Meštovića, Ruđera Boškovića.

1.2. Motorno vozilo (kamion) – I prioritet (Vlastiti pogon)

Pakrac – Kusonje – E. Kvaternika (obilaznica), Vukovarska, Osiječka, A. Hebranga (makadam), A. Stepinca, I. G. Kovačića,
Prekopakra – A. Starčevića u cijeloj dužini (okretanje na križanju kod križa), 30. svibnja, povrat u I.G. Kovačića

1.3. Traktor – I prioritet (Vlastiti pogon)

Pakrac: Obala kralja Petra Krešimira IV, V. Lisinskog, A. Šenoe Ljudevita Gaja, Kalvarija (u cjelosti do vodozahvata i obuhvatiti dj. Igralište i spust do Maroševića), Sv. Roka, Psunjska ulica, J. Žiške i Ulica poginulih branitelja, Sv. Rok, pristupni put i parkiralište do Hrvatskog doma, 30. svibnja, Vinogradska, Bljesak, N. Oršanića, P. Polaka, 103. i 105. brigade, Planinska ulica, Veberov sokak, Sedlar, Fiškalovac, D. Duchača – odvojak, Frankopanska
Radničkih sindikata u cijelosti, S. S. Kranjćevića, Leptirovo brdo, I.B. Mažuranić, Radničko naselje – makadam

2. CESTOVNI PRAVCI II RAZINE PREDNOSTI

Intervencijama se pristupa kada na kolniku ima više od 10 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju. Za osposobljavanje za promet ovih cestovnih pravaca za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom može proteći naviše 24 sata nakon prestanka padalina. Širina očišćenog dijela prometnica kod ovog prioriteta iznosi 4,0 m , a ukoliko je ta širina manja prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izradit će se mimoilaznice.

2.1. Motorno vozilo (kamion) – II prioritet (Vlastiti pogon)

Omanovac – (put za groblje),
Badljevina – Joze Odobašića, Karanovac, Hrvatskih branitelja, A. Mihanovića , S. Radića, Dereza, G. Obrijež (pored kapelice), Novi Majur i Stari Majur .

2.2. Trakor II prioritet – Vlastiti pogon

Pakrac – I. Gundulića – odvojak nasuprot kapelice
Kusonje – komplet osim “obilaznice” (Hrvatske mladeži, Bjelovarskih vitezova – odvojak Osmak, Domobranska, A. G. Matoša, Stjepana Radića, Frankopanska, Bijeli put, Put vranovice)

3. CESTOVNI PRAVCI III RAZINE PREDNOSTI

Na pravcima ovog prioriteta čisti se prometna traka širine 3,0 m a prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izraditi će se mimoilaznice. Ceste u ovom prioritetu očistit će se i dotjerati za nivo služnosti za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom u roku 48 sati nakon prestanka padalina, a na kolniku prometnica može ostati do 5 cm ugaženog snijega.

Vlastiti pogon (traktor) :
-Omanovac (po pozivu), Kurobase, Kraguj (dva odvojka),
Sela – Brusnik, Donji Grahovljani, Donja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Kričke, Branešci, Ožegovci (kod kapelice), Cikote, Budići Mali i Veliki, Popovci, Tisovac, Koturiči, Gornja Šumetlica.

NAPOMENA:

U slučaju naloga službe DUZS , PU Požega (112) rad po prioritetima može se promijeniti.

4. OSTALE AKTIVNOSTI

Razine prednosti i raspored se odnosi i na raspored prilikom uklanjanja snijega i čišćenja s javnih površina, a radni stroj (kombinirka) krenuti čistiti križanja od centra prema periferiji u dogovoru s komunalnim redarom.
Obveza je izvođača radova da svakodnevno između 08:00 i 09:00 sati kontaktira komunalnog redara u svezi plana rada tog dana, te da se drži pisanih materijala koje će dobiti za dnevni rad.
Izvođač radova dužan je prilikom izvođenja radova javljati se svaka 2 (dva) sata komunalnom redaru kako bi se u svakom trenutku znala pozicija izvođenja radova, te da se redovito dostavlja izvješće u Centar za obavješćivanje.

5. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrola provođenja aktivnosti zimske službe vrši se putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.
Odgovorna osoba za komunikaciju s Izvršiteljem, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje (odnosno Županijskim centrom 112), kontrolu i nadzor provođenja aktivnosti zimske službe je komunalni redar Tomislav Luksetić (tel. 034/411-080, mob. 099/7032148).

Pitanja i odgovori

Pješački most u naselju Kusonje

PITANJE: Zbog čega nije obnovljen pješački most preko Pakre u Kusonjama?

ODGOVOR: Vodotok Pakra je javno vodno dobro na upravljanju Hrvatskih voda. Hrvatske vode su uklonile predmetni “pješački most” prilikom izvođenja radova na regulaciji Pakre. S istima je u više navrata razgovarano o mogućnosti ponove uspostave pješačkog prijelaza ali nismo dobili suglasnost već smo upućeni na provedbu postupka ishođenja potrebnih dozvola za gradnju.
Za isto je potrebno u proračunu osigurati znatna financijska sredstva, te će realizacija ovog projekta ovisiti o proračunskim mogućnostima.

POSTAVITE PITANJE                POTRAŽITE ODGOVOR

Odluke - gospodarenje otpadom

Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Pitanja i odgovori

Oštećenje ograde mosta kod DVD-a

PITANJE: Poštovani, duže vrijeme (ja sam to primijetio još u rano proljeće ove godine)  oštećena je ograda pješačkog mosta preko Pakre u blizini vatrogasnog doma. Ja ne znam da li tamo prelaze i djeca (ne živim u tom dijelu grada i tu ponekad prolazim biciklom), no smatram to opasnim oštećenjem koje dugo nitko nije sanirao. Moguće je na to već netko i ukazao, ali se ništa po tom pitanju ne dešava.

Isto vrijedi i za oštećenu klupu na početku šetališta u Veneciji. Drveni dio klupe također nedostaje  duže vremena i to nitko nije do danas zamijenio pa molim nadležne da nešto naprave po pitanju tih oštećenja. Na kraju bih dodao da nedostaju i dijelovi drvenih sjedišta na kružnim betonskim sjedištima u parku na Veneciji, što je također opasno jer na mjestima nedostajućih drvenih elemenata za sjedenje sada  strše vijci iz metalne konstrukcije na kojima se netko može ozlijediti.

Budući da je riječ o malim ulaganjima siguran sam da će se nešto napraviti po tom pitanju te unaprijed zahvaljujem na rješavanju spomenutih oštećenja.

ODGOVOR: Zahvaljujem se na informaciji. Ista je proslijeđena na postupanje g. Delihodžiću - voditelju Vlastitog pogona.

Maraija Čar, Voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti

Gospodarenje otpadom #Javni pozivi i službene objave

Javni uvid Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  PAKRAC GRAD  LIPIK

u skladu s člankom 21. i 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine RH“, broj 94/2013, 73/2017.) objavljuje

JAVNI UVID
NA PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
GRADA LIPIKA I GRADA PAKRACA
ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO  2022. GODINE

1. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine izrađen od strane DLS d.o.o. Rijeka izložen je na javni uvid  svakog   radnog dana od 07:00 do 15:00 sati u trajanju od 30 dana, sa početkom od 14. svibanj 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine za područje:

  • Grada Pakraca:
    Grad Pakrac, Trg bana J.Jelačića 18, 34 550 Pakrac, soba 122;
  • Grada Lipika:
    Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34 551 Lipik, soba 1.

2. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada  Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine građani i udruge mogu upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na adresama navedenim u točci 1. ove  objave.

3. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedlog  Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine za vrijeme trajanja javnog uvida tijela državne uprave, upravna tijela županije i pravne osobe pismenim putem dostavljaju putem urudžbenog protokola Gradskih uprava navedenih u točci 1. ove objave.

4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe, s adresom podnositelja primjedbi, prijedloga i mišljenja. U protivnom, neće se uzeti u obzir.

5. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koje su sudionici dali u roku stručne službe Grada Pakraca i Grada Lipika  obraditi će s izrađivačem plana.

5. POZIVAMO SVE SUBJEKTE U PROSTORU I GRAĐANSTVO DA SVOJIM SUDJELOVANJEM U JAVNOJ RASPRAVI DAJU PUNI DOPRINOS.

PRILOG: Prijedlog  Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine

Gospodarenje otpadom #Javni pozivi i službene objave

Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), ) i Sporazuma o sufinanciranju uspostave sustava za provedbu mjera gospodarenja otpadom od 07.02.2018. godine, informira se javnost da je  Grad Pakrac u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Nakon provedenog postupka, a sukladno mišljenju navedenog Odjela, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. 3/17), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Pitanja i odgovori

Komunalna naknada

PITANJE: Ako plaćamo komunalnu naknadu i iz nje se između ostalog treba financirati održavanje groblja, zbog čega se plaća Komunalcu godišnja naknada?

ODGOVOR: Obaveza naplate grobne naknade temeljena je na odredbi članka 13. stavak 3. Zakona o grobljima (N.N. br. 19798, 50712, 89/17).

Obaveza naplate komunalne naknade detaljno je propisana  u poglavlju IV – Prihodi za obavljanje komunalne djelatnosti – članak 22. nastavno do članka 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) .
Pročišćeni tekstovi navedenih zakona dostupni na internet stranicama (Zakon.hr)

POSTAVITE PITANJE              POTRAŽITE ODGOVOR

Gospodarenje otpadom #Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine

Grad Pakrac i Grad Lipik započeli su postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene)  utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine  sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).

 

Nadležno tijelo za provedbu postupka  ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.

Nacrt  predmetnog Plana dostavljen je  nadležnim tijelima i  osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

 

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. objavljuje se na Web stranici Grada Lipika i Grada Pakraca zajedno s Nacrtom Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine.

 

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama Grada Pakraca i Grada Lipika.

 

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.