Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Poziv za iskaz interesa: INICIJATIVA ZA IZMJENU I DOPUNU PROSTORNOG PLANA

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 19.08.2019. godine  iskažu interes – inicijativu za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Pakraca.

Prijedloge dostaviti u pismenom obliku na:

Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

ili na email adresu: grad@pakrac.hr

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Poziv za iskaz interesa

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 17.06.2019. godine iskažu interes vezano za lokacije na kojima je  potrebno izvršiti  razminiranje na području JLS Grad Pakrac. Temeljem iskazanih potreba utvrditi će se prijedlozi prioriteta za  uvrštavanje u Plan protuminskog djelovanja za 2020. godinu.

Prijedloge s navedenim oznakama zemljišta (katastarske čestice, katastarske općine) dostaviti u pismenom obliku na: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, ili na email adresu: grad@pakrac.hr.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „ Pakrac 1“

Na ovim stranicama Grada Pakraca objavljen je nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „ Pakrac 1“ te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Rok za podnošenje prijedloga je do 27. svibnja 2019. godine do 12.00 sati. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: marija.car@pakrac.hr

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Grada Pakraca.

Na temelju ponuđenog teksta Odluke i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni tekst Odluke o kojoj će raspravljati Gradsko vijeće Grada Pakraca kao tijelo koje Odluku usvaja.

KLASA: 350-01/19-01/2
URBROJ:2162-06/01-19-02
Pakrac, 17. svibnja 2019.g.

Nacrt Odluke

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na ___. sjednici održanoj dana __. __. 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Plana) nalazi se u članku 86. Zakona o prostornom uređenju.
Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti. Odgovorna osoba je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

II. Razlog za izradu Plana

Članak 3.

Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 8/2007), Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 2/2012 ), Prostornim planom uređenja Grada Pakraca – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13),(„Službeni glasnik Grada Pakraca„ br. 3/2015), planirano je unutar građevinskog područja naselja uređenje gospodarske zone „Pakrac 1“.
Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

III. Obuhvat Plana

Članak 4.

Granica obuhvata Plana definirana je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca i prikazana na kartografskom prikazu 4.27. – Građevinsko područje naselja Pakrac u mjerilu 1:5000 .
Površina obuhvata Plana iznosi približno 25,13 ha, od čega je cca 7,8 ha neizgrađeno i neuređeno zemljište, 4,2 ha izgrađeno i uređeno, te cca 13,13 h je zemljište na kojem su građevine i komunalna infrastruktura devastirani.
Grafički prikaz obuhvata Plana sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti u „Službenim novinama Grada Pakraca“.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Gospodarska zona „Pakrac 1“ nalazi se unutar građevinskog područja naselja Pakrac i u naravi predstavlja dijelom izgrađeno područje, dijelom neizgrađeno i neuređeno zemljište, te dijelom zemljište na kojem se nalaze ostatci građevina i komunalne infrastrukture gospodarskog kompleksa „Papuk“.
Kroz gospodarsku zonu prolazi nerazvrstana cesta oznake NC 3076 , a koja povezuje ulice Eugena Kvaternika i Radničko naselje. Prometnica svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljava postojeće standarde.
Na dijelu gospodarske zone na kojem je izgrađen PC Pakrac, postoji izgrađena komunalna infrastruktura (prometnice, voda, kanalizacija, plin, EKI, NN mreža). Za ostale dijelove gospodarske zone „Pakrac 1“ nije moguće utvrditi stvarno stanje infrastrukturnih građevina (trase, kapacitet, tehnička ispravnost).

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 6.

Izradom i donošenjem Plana je potrebno je odrediti prostorni razvoj područja obuhvata, uz uvažavanje zatečenih struktura, s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina, te za pojedine zahvate u prostoru odrediti osobito:
– koncept prostornog rješenja i osnovnu namjenu površina
– razmještaj djelatnosti u prostoru
– osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture
– mjere zaštite okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti
– uređenje zelenih površina
– zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje
– uvjete uređenja i i korištenje površina i građevina
– zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća
Smjernica za izradu Plana utvrđene su PPU Grada Pakraca.
Potrebno je osigurati prometni priključak prometnica unutar zone na javnu prometnicu kojim će se osigurati nesmetano prometovanje gospodarskih (teških teretnih) vozila.
Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja, zaštite voda i tla, plansko rješenje mora biti takvo da se u najmanjoj mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne elemente. Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u prostor.

VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

Članak 7.

Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja Plana

Članak 8.

Stručno rješenje Plana izrađuje stručni izrađivač Plana na temelju zahtjeva koje će javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju izrade Plana u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

VIII. Stručna podloga za izradu Plana

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Pakraca, Generalni urbanistički plan grada Pakraca te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Pakrac koji su preuzeti od Državne geodetske uprave, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

IX. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

Članak 10.

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:
– Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
– Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,
– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Runjanovina 2, Zagreb,
– Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
– Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega
– MUP, PU Požeško-slavonska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Josipa Runjanina 1, Požega
– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega, Kralja Krešimira 1, Požega
– HAOP, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
– Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar
– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
– HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ
– URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI, Ispostava Pakrac
– HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb
– PLINACRO d.o.o. za transport prirodnog plina, Savska cesta 88a,10000 Zagreb,
– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
– Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
– Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac
Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

X. Planirani rok za izradu Plana

Članak 11.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:
– dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi akti) u roku
od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
– izrada Nacrta prijedloga Plana – u roku od 40 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, podloga i programa,
– izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu – u roku od 10 dana od utvrđivanja istog,
– javni uvid u Prijedlog Plana – u trajanju od 30 dana,
– izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,
-izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj
raspravi,
-izrada Konačnog prijedloga Plana – u roku od 15 dana od utvrđivanja istog,
-dostavljanje završnog elaborata Plana – u roku od 10 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Pakraca
Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i Izrađivača.

XI. Izvori financiranja izrada Plana

Članak 12.

Financijska sredstva za izradu Plana osigurat će Grad Pakrac iz proračunskih sredstava.

XIII. završne odredbe

Članak 13.

Nositelj izrade Plana, Grad Pakrac obvezuje se da:
– sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Pakraca i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
– o izradi Plana pisanim putem obavijestiti i susjedne gradove i općine.
– vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.
Grad Pakrac treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:
– javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana;
– Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pakraca:
Miroslav Ivančić

KLASA: 350-01/19-01/2
UR.BROJ:2162-06/01-19-03
Pakrac, __._______ 2019.g.

Obavijesti

Privremena regulacija prometa prema deponiji u Prekopakri

Obavještavamo poštovane građane da je zbog izvođenja građevinskih radova na makadamskom putu (produžetak Frankopanske ulice u Prekopakri) pristup prema deponiji iz smjera Frankopanske ulice zatvoren za promet do 19.03.2019.g., a na što ukazuje i postavljena privremena vertikalna signalizacija.

Molimo građane da u međuvremenu istu ne uklanjaju, te kao pristup deponiji koriste alternativni pravac iz Ulice Stjepana Radića u naselju Prekopakra.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Poziv na dostavu ponude: Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa u 2019. godini

 

Preuzimanje natječajne dokumentacije u PDF formatu

Javni pozivi i službene objave

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu II – za radove urbanističko-arhitektonskog uređenja Trga bana J. Jelačića i Ulice hrvatskih velikana u Pakracu u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječajna dokumentacija

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Operativni program radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

1. UVOD

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljem tekstu: zimska služba), razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.
Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.
Operativnim programom radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Pakraca obuhvaćeno je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) u duljini od cca. 80 km, u periodu od 15.11. tekuće godine do 15.03. naredne godine. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.
Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:
– pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
– organiziranje mjesta pripravnosti zimske službe,
– zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, zapuha,
– čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,
– u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,
– uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,
– osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega
S obzirom na tehničke karakteristike i prometno-ekonomski značaj svakog prometnog pravca Planom zimske službe utvrđuje se:
– mjesto pripravnosti zimske službe,
– stupnjevi pripravnosti,
– potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipanje i njihov razmještaj po mjestima pripravnosti
– redoslijed izvođenja radova, uzimajući u obzir utvrđene razine prednosti
– dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
– nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
– uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,
– sistem veze,
– procjenu troškova zimske službe,
– obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Pakraca u zimskom periodu od 15.11.2018. g. do 15.03.2019.g izvoditi će:
– Vlastiti pogon Grada Pakraca,
– Promet građenje d.o.o. Požega
– u naseljima Dragović, Ožegovci, Prgomelje: M.O.;
a prema planu dionica kao sastavnog dijela ovog Programa.

2. MJESTO PRIPRAVNOSTI

Mjesto pripravnosti zimske službe je :
– Pakrac, Aleja kestenova 35A
Dežurni organizator:
Vlastiti pogon Grada Pakraca – Almir Delihodžić – mob. 099 4431512
Promet građenje d.o.o. – Mario Čačić – mob. 098 468 903
Naselja :
– Dragović: Stevo Grašar – 479 510
– Ožegovci: Milorad Časić – 098 946 44 12
– Prgomelje: Vilim Lovrić – 098 134 75 74

3. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Zimska služba djeluje uvođenjem stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima.
3.1. Prvi stupanj pripravnosti – početkom rada zimske službe
Pripravnost se organizira kao stalna dežurna služba unutar vlastitog pogona. Dežurna služba sastoji se od jedne dežurne osoba u pripravnosti koja prati prognozu vremena i kretanje meteoroloških prilika, a mora biti osposobljena i organizirana tako da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu mehanizaciju i djelatnike.
Dežurna služba organizira se za cijelo vrijeme trajanja zimske službe.
Odgovorna osoba za organizaciju dežurne službe te aktivnosti iz nadležnosti Vlastitog pogona Grada Pakraca je Almir Delihodžić .
O poduzetim aktivnostima vodi dnevnik dežurstva.
3.2. Drugi stupanj pripravnosti – kada temperatura oscilira oko 0º C
Vrše se radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima (na dionicama nerazvrstanih cesta s uzdužnim nagibom većim od 4%, na kolnicima mostova i propusta, željezničko-cestovnim prijelazima, po potrebi uklanjanje snijega s kolnika).
3.3. Treći stupanj pripravnosti – kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva
posebne radove uklanjanje snijega s kolnika.
3.4. Četvrti stupanj pripravnosti – kada snježne oborine, uz jak vjetar, imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije , nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tim uvjetima, u pravilu cesta se zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

4. POTREBAN BROJ MEHANIZACIJE, LJUDSTVA I MATERIJALA ZA POSIPANJE

Za rad zimske službe za prva tri stupnja pripravnosti potrebno je osigurati minimalno:

4.1 . Mehanizacija:
– jadan utovarivač ( utovar posipala, utovar snijega i po potrebi čišćenje)
– jedno vozilo nosivosti 2t ( za manje intervencije – ručno posipanje kritičnih mjesta, odvoz snijega)
– dva motorna vozila (kamion ili traktor/radno vozilo) s ralicama i rasipačem ,
– prosječno 1,0 tona soli za svaki kilometar ceste
– prosječno 0,3 m3 kamenog agregata za posipanje za svaki kilometar ceste
4.2 .Djelatnici :
– minimalno 6 djelatnika i to:
– dežurnu osobu (koja je ujedno i odgovorna osoba Izvršitelja radova)
– dva vozača motornih vozila (kamiona ili traktora/radnog vozila)
– jedan strojar na utovarivaču
– dva djelatnika za ručno čišćenje
4.3. Posipala :
– prosječno 1,0 tona soli za svaki kilometar ceste
– prosječno 0,3 m3 kamenog agregata za posipanje za svaki kilometar ceste
– centralni deponij posipala :
– natkriveni prostor u krugu PZC – Nadcestarija Pakrac – Pakrac, Bolnička 82,
– prostor u krugu Vlastitog pogona, Aleja kestenova 35 A

– sol u vrećama po naseljima:
Dragović: Stevo Grašar
Ožegovci: Milorad Časić
Prgomelje: Vilim Lovrić

U slučaju četvrtog stupnja pripravnosti gradonačelnica Grada Pakraca može naložiti angažiranje većeg broja mehanizacije, radne snage i posipala od planiranih.

5. REDOSLIJED IZVOĐENJA RADOVA

5.1. Pripremni radovi

U okviru pripremnih radova do početka zimske službe obavljaju se sljedeće aktivnosti:
– dogovori sa izvođačem radova
– dogovori s Policijskom postajom
– priprema strojeva, vozila i opreme koja se koristi u zimskoj službi
– nabava, dobava i deponiranje posipala do mjesta pripravnosti i dionicama cesta
– uređenje objekata i skladišta u mjestu pripravnosti
– postavljanje dopunske prometne signalizacije
– izvješćivanje Područnog ureda zaštite i spašavanja odnosno Županijski centar 112

5.2. Izvođenje radova po razinama prednosti:

S obzirom na dužinu cestovne mreže kao i na raznolikost u svezi važnosti pojedinih cestovnih pravaca na cestama se ne intervenira istovremeno, već po određenom redoslijedu i prvenstvu a kako je utvrđeno Prioritetima zimske službe i Planom preventivnog posipanja prometnica solju.
Radovi zimske službe na prometnicama započinju po telefonskom nalogu ovlaštene osobe Naručitelja – komunalnog redara dežurnoj osobi Izvršitelja (Almir Delihođić,Mario Čačić, Stevo Grašar, Milorad Časić, Vilim Lovrić, ) uz definiranje načina, obima i vrste aktivnosti koje je potrebno izvršiti na prometnicama prema utvrđenim prioritetima i razinama prednosti .

5.2.1. Cestovni pravci prve razine prednosti

U okviru ove razine prednosti izvođač djeluje odmah po nastanku poledice ili padanja snijega u brdskoj i nizinskoj zoni. Sve intervencije biti će izvršene u roku od 5 sati, a u brdskoj zoni u roku 8 sati nakon prestanka padavina.
Ovisno o elementima prometnice, širina očišćenog kolnika biti će 2 x 2.5 m, a kolnik sposoban za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom. Ovako stanje održavat će se na cijeloj duljini prometnice, ukoliko su padavine u okviru normalnog.

5.2.2. Cestovni pravci druge razine prednosti

Intervencijama se pristupa kada na kolniku ima više od 10 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju. Za osposobljavanje za promet ovih cestovnih pravaca za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom može proteći naviše 24 sata nakon prestanka padalina. Širina očišćenog dijela prometnica kod ovog prioriteta iznosi 4,0 m , ukoliko je ta širina manja prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izradit će se mimoilaznice.

5.2.3. Cestovni pravci III razine prednosti

Na pravcima ovog prioriteta čisti se prometna traka širine 3,0 m a prema mogućnostima i
uvjetima preglednosti izraditi će se mimoilaznice. Ceste u ovom prioritetu očistit će se i dotjerati za nivo služnosti za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom u roku 48 sati nakon prestanka padalina, a na kolniku prometnica može ostati do 3 cm ugaženog snijega.

6. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrola provođenja aktivnosti zimske službe vrši se putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.
Odgovorna osoba za organizaciju aktivnosti zimske službe na nerazvrstanim cestama Grada Pakraca je voditeljica Odsjeka Marija Čar, ing. građ.( tel. 034/411 080, 034/313 191, mob. 099/4431511).
Odgovorna osoba za komunikaciju s Izvršiteljem, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje (odnosno Županijskim centrom 112), kontrolu, nadzor i provođenje aktivnosti zimske službe je komunalni redar Tomislav Luksetić (tel. 034/411-080, mob. 099/7032148).
Odgovorne osobe za provođenje aktivnosti zimske službe sukladno s Operativnim programom radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima i Razinama prednosti i plana preventivnog posipanja prometnica sa soli za ceste i čišćenje snijega na području Grada Pakraca su:
Vlastiti pogon Grada Pakraca – Almir Delihodžić – mob. 099 4431512
Promet građenje d.o.o. – Mario Čačić – mob. 098 468 903

7. OGRANIČENJA I ZABRANE PROMETA

Ako cesta ili pojedine dionice ceste zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti uz prethodni dogovor s policijskom postajom može obustaviti promet uopće ili za pojedine vrste vozila.
U isto vrijeme poduzet će se mjere da se u skladu sa utvrđenim prioritetima održavanja cesta i prema mogućnostima uklone smetnje i prometnica osposobi za siguran promet.

8. SISTEM VEZE

U provođenju operativnog programa radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima koriste se tri sustava veza:
– fiksnim telefonskim vezama:
– mobilnim telefonskim vezama
– telefaks vezama
– e.mail
Fiksne telefonske veze koriste se za komunikaciju odgovornih osoba naručitelja i izvođača radova, te nadzorne službe i dežurne službe
Mobilne telefonske veze koriste se za međusobnu komunikaciju pojedinaca u operativnom izvršenju zadataka u zimskoj službi i prijenos informacija od ljudstva sa terena prema dežurnoj i nadzornoj službi.
Telefaks veze i e.mail koriste se za prijenos traženih pisanih izvješća.

9. METEOROLOŠKI PODATCI

Izvoditelj radova koristit će podatke o izgledima vremena za 3-4 dana unaprijed, te dnevne prognoze dva puta dnevno ( 7.30 i 13,30 sati) od Državnog hidrometeorološkog zavoda i internetska stranica www.meteo-info.hr koja daje prognozu vremena za Pakrac.
Prognoza vremena upisuje se u dnevnik dežurstva.

10. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

Procjena troškova zimske službe radi se za period od 15. studenog tekuće godine pa do kraja zimske službe tj. 15. ožujka naredne godine. U proračunu Grada Pakraca za aktivnosti zimske službe predviđena su sredstva u iznosu 210.000,00kn bez troškova Vlastitog pogona.

11. IZVJEŠĆIVANJE O STANJU I PROHODNOSTI CESTA

Komunalni redar je u obvezi o stanju na prometnicama u zimskim uvjetima izvješćivati Područni ured zaštite i spašavanja odnosno Županijski centar 112.

Voditeljica Odsjeka:
Marija Čar, ing.građ.


RAZINE PREDNOSTI I PLAN PREVENTIVNOG
POSIPANJA PROMETNICA SA SOLI ZA CESTE I ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

1. CESTOVNI PRAVCI I RAZINE PREDNOSTI

U okviru ove razine prednosti izvođač djeluje odmah po nastanku poledice ili padanja snijega u brdskoj i nizinskoj zoni. Sve intervencije biti će izvršene u roku od 5 sati, a u brdskoj zoni u roku 8 sati nakon prestanka padavina.
Ovisno o elementima prometnice, širina očišćenog kolnika biti će 2 x 2.5 m, a kolnik sposoban za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom. Ovako stanje održavat će se na cijeloj duljini prometnice, ukoliko su padavine u okviru normalnog.

1.1. Motorno vozilo („unimog“) – I prioritet (Promet građenje d.o.o.)

Pakrac – Gojka Šuška, Hrvatskih velikana, Trg bana J. Jelačića, Braće Radića, V. Rehaka, mali most, P. Preradovića, Prilaz na mali most (pored kuće Brinjak), Bolnička (od kuće Fritz do “petlje” u M. Gupca), Prolaz baruna Trenka, V. Laučana, Bolnička ulica (od Trg dr. F. Tuđmana (banka) do ulice Hrvatske policije iz domovinskog rata), krug bolnice, Hrvatske policije iz Domovinskog rata, A. Hebranga, S. Grabrića, Matice hrvatske (+ tržnica i oko dječjeg Vrtića), Poduzetnička zona, N. Š. Zrinskog, N. Tesle, kralja Zvonimira, Frankopanska, ZNG, Basaričekova, Mate Lovraka, Grigora Viteza, Tina Ujevića, Ivana Meštovića, Ruđera Boškovića.

1.2. Motorno vozilo (kamion) – I prioritet (Vlastiti pogon)

Pakrac – Kusonje – E. Kvaternika (obilaznica), Vukovarska, Osiječka, A. Hebranga (makadam), A. Stepinca, I. G. Kovačića,
Prekopakra – A. Starčevića u cijeloj dužini (okretanje na križanju kod križa), 30. svibnja, povrat u I.G. Kovačića

1.3. Traktor – I prioritet (Vlastiti pogon)

Pakrac: Obala kralja Petra Krešimira IV, V. Lisinskog, A. Šenoe Ljudevita Gaja, Kalvarija (u cjelosti do vodozahvata i obuhvatiti dj. Igralište i spust do Maroševića), Sv. Roka, Psunjska ulica, J. Žiške i Ulica poginulih branitelja, Sv. Rok, pristupni put i parkiralište do Hrvatskog doma, 30. svibnja, Vinogradska, Bljesak, N. Oršanića, P. Polaka, 103. i 105. brigade, Planinska ulica, Veberov sokak, Sedlar, Fiškalovac, D. Duchača – odvojak, Frankopanska
Radničkih sindikata u cijelosti, S. S. Kranjćevića, Leptirovo brdo, I.B. Mažuranić, Radničko naselje – makadam

2. CESTOVNI PRAVCI II RAZINE PREDNOSTI

Intervencijama se pristupa kada na kolniku ima više od 10 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju. Za osposobljavanje za promet ovih cestovnih pravaca za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom može proteći naviše 24 sata nakon prestanka padalina. Širina očišćenog dijela prometnica kod ovog prioriteta iznosi 4,0 m , a ukoliko je ta širina manja prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izradit će se mimoilaznice.

2.1. Motorno vozilo (kamion) – II prioritet (Vlastiti pogon)

Omanovac – (put za groblje),
Badljevina – Joze Odobašića, Karanovac, Hrvatskih branitelja, A. Mihanovića , S. Radića, Dereza, G. Obrijež (pored kapelice), Novi Majur i Stari Majur .

2.2. Trakor II prioritet – Vlastiti pogon

Pakrac – I. Gundulića – odvojak nasuprot kapelice
Kusonje – komplet osim “obilaznice” (Hrvatske mladeži, Bjelovarskih vitezova – odvojak Osmak, Domobranska, A. G. Matoša, Stjepana Radića, Frankopanska, Bijeli put, Put vranovice)

3. CESTOVNI PRAVCI III RAZINE PREDNOSTI

Na pravcima ovog prioriteta čisti se prometna traka širine 3,0 m a prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izraditi će se mimoilaznice. Ceste u ovom prioritetu očistit će se i dotjerati za nivo služnosti za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom u roku 48 sati nakon prestanka padalina, a na kolniku prometnica može ostati do 5 cm ugaženog snijega.

Vlastiti pogon (traktor) :
-Omanovac (po pozivu), Kurobase, Kraguj (dva odvojka),
Sela – Brusnik, Donji Grahovljani, Donja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Kričke, Branešci, Ožegovci (kod kapelice), Cikote, Budići Mali i Veliki, Popovci, Tisovac, Koturiči, Gornja Šumetlica.

NAPOMENA:

U slučaju naloga službe DUZS , PU Požega (112) rad po prioritetima može se promijeniti.

4. OSTALE AKTIVNOSTI

Razine prednosti i raspored se odnosi i na raspored prilikom uklanjanja snijega i čišćenja s javnih površina, a radni stroj (kombinirka) krenuti čistiti križanja od centra prema periferiji u dogovoru s komunalnim redarom.
Obveza je izvođača radova da svakodnevno između 08:00 i 09:00 sati kontaktira komunalnog redara u svezi plana rada tog dana, te da se drži pisanih materijala koje će dobiti za dnevni rad.
Izvođač radova dužan je prilikom izvođenja radova javljati se svaka 2 (dva) sata komunalnom redaru kako bi se u svakom trenutku znala pozicija izvođenja radova, te da se redovito dostavlja izvješće u Centar za obavješćivanje.

5. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrola provođenja aktivnosti zimske službe vrši se putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.
Odgovorna osoba za komunikaciju s Izvršiteljem, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje (odnosno Županijskim centrom 112), kontrolu i nadzor provođenja aktivnosti zimske službe je komunalni redar Tomislav Luksetić (tel. 034/411-080, mob. 099/7032148).

Pitanja i odgovori

Pješački most u naselju Kusonje

PITANJE: Zbog čega nije obnovljen pješački most preko Pakre u Kusonjama?

ODGOVOR: Vodotok Pakra je javno vodno dobro na upravljanju Hrvatskih voda. Hrvatske vode su uklonile predmetni “pješački most” prilikom izvođenja radova na regulaciji Pakre. S istima je u više navrata razgovarano o mogućnosti ponove uspostave pješačkog prijelaza ali nismo dobili suglasnost već smo upućeni na provedbu postupka ishođenja potrebnih dozvola za gradnju.
Za isto je potrebno u proračunu osigurati znatna financijska sredstva, te će realizacija ovog projekta ovisiti o proračunskim mogućnostima.

POSTAVITE PITANJE                POTRAŽITE ODGOVOR

Odluke - gospodarenje otpadom

Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Pitanja i odgovori

Oštećenje ograde mosta kod DVD-a

PITANJE: Poštovani, duže vrijeme (ja sam to primijetio još u rano proljeće ove godine)  oštećena je ograda pješačkog mosta preko Pakre u blizini vatrogasnog doma. Ja ne znam da li tamo prelaze i djeca (ne živim u tom dijelu grada i tu ponekad prolazim biciklom), no smatram to opasnim oštećenjem koje dugo nitko nije sanirao. Moguće je na to već netko i ukazao, ali se ništa po tom pitanju ne dešava.

Isto vrijedi i za oštećenu klupu na početku šetališta u Veneciji. Drveni dio klupe također nedostaje  duže vremena i to nitko nije do danas zamijenio pa molim nadležne da nešto naprave po pitanju tih oštećenja. Na kraju bih dodao da nedostaju i dijelovi drvenih sjedišta na kružnim betonskim sjedištima u parku na Veneciji, što je također opasno jer na mjestima nedostajućih drvenih elemenata za sjedenje sada  strše vijci iz metalne konstrukcije na kojima se netko može ozlijediti.

Budući da je riječ o malim ulaganjima siguran sam da će se nešto napraviti po tom pitanju te unaprijed zahvaljujem na rješavanju spomenutih oštećenja.

ODGOVOR: Zahvaljujem se na informaciji. Ista je proslijeđena na postupanje g. Delihodžiću - voditelju Vlastitog pogona.

Maraija Čar, Voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti