Pravo na pristup informacijama - Grad Pakrac

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

“Informacija” je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti, odnosno javnopravno tijelo mora posjedovati U MATERIJALIZIRANOM OBLIKU.
Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pristup informaciji omogućuje se:
1) objavljivanjem informacija na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti, u Službenom glasniku Grada Pakraca, odnosno Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske,
2) objavljivanjem dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću
3) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom  tijelu. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Službenik za informiranje: Ivana Šušnjić, struč.spec.oec.
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
– telefonom na broj: 034 411 080
– telefaksom na broj: 034 411 081
– elektroničkom poštom na adresu: ivana.susnjic@pakrac.hr
– poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac
– usmeno u Gradskoj upravi Grada Pakraca.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.
Grad Pakrac ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14 ).

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca:

1. Zahtjev za pristup informacijama 
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije


Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,52 eura
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

 

 

Back to top
Skip to content