Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ - Grad Pakrac

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), informira se javnost da je  Grad Pakrac u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“.

Nakon provedenog postupka, a sukladno mišljenju navedenog Odjela, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. 3/17), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“.

 

 

Back to top
Skip to content