Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), informira se javnost da je  Grad Pakrac u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca.

Nakon provedenog postupka, a sukladno mišljenju navedenog Odjela, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. 3/17), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca.

Pakrac, 23.01.2020. g.

Privitak:

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 30261 Ulica Alojzije Janković u Pakracu

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19) Grad Pakrac, OIB:79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

J A V N I    P O Z I V
o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 30261 Ulica Alojzije Janković u Pakracu

I

Pozivamo sve vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa postojećom nerazvrstanom cestom – Ulica Alojzije Janković u Pakracu, oznake ceste NC-30261, (nova k. č. br. 120/1, k. o. Pakrac), da pristupe obilježavanju granica zemljišta uz stručnu pomoć Ureda ovlaštenog inženjera geodezije vl. Branko Đaniš, dipl.ing.geod., Aleja Kestenova 11, 34550 Pakrac, radi izjašnjenja.

II

Grad Pakrac će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, te potrebna pojašnjenja u ponedjeljak, dana 16. prosinca. 2019. godine u 09:00 sati na terenu, na lokaciji Ulica Alojzije Janković u Pakracu (produžetak ulice A. Hebranga u Pakracu-spoj Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata i Vukovarske ulice i Osječke ulice).
Obilježavanju granica zemljišta mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

III

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti istog dana u vremenu od 10:00 -11:00 sati, u prostorijama Grada Pakraca, I kat, soba broj 121, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, možete izvršiti i naknadno, a najkasnije do 20. prosinca 2019. godine.

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Voditeljica Odsjek za graditeljstvo
i komunalne djelatnosti
Marija Čar, inž. građ.

Obavijesti

Obavijest o zabrani prometa u Donjim Grahovljanima

Grad Pakrac, JUO, Odsjek za graditeljstvo i komunalne poslove donio je odluku o zabrani prometa za sva vozila na dijelu nerazvrstane ceste za naselje Donji Grahovljani koja prolazi preko vodotoka Pašijan, a zbog oštećenja mosta na istom.

Za prometovanje i pristup u naselje Donji Grahovljani mogu se koristiti  smjerovi:

  • Iz naselja Dragović (spoj s državnom cestom oznake DC38)
  • Iz naselja Dereza (spoj s županijskom cestom oznake 37155 (D5-Dereza-Sirač-Barica).

Javni pozivi i službene objave

Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), informira se javnost da je  Grad Pakrac u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“.

Nakon provedenog postupka, a sukladno mišljenju navedenog Odjela, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. 3/17), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš  Urbanističkog plan uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“.

PREUZIMANJE DOKUMENATA (PDF):

Javni pozivi i službene objave

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

Grad Pakrac započeo je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ sukladno odredbama Zakona  o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“  je Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Prijedlog  Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš  Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ objavljuje se na Web stranici Grada Pakraca zajedno s Prijedlogom Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ .

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama  Grada Pakraca.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Preuzimanje priloga:

Javni pozivi i službene objave

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Grad Pakrac započeo je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca sukladno odredbama Zakona  o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Pakraca je Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Prijedlog  Odluke o izradi Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Pakraca  dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Pakraca  objavljuje se na Web stranici Grada Pakraca zajedno s Nacrtom Odluke o izradi Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Pakraca.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama  Grada Pakraca.
Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Preuzimanje priloga:

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne javne nabave: Izgradnja dizala u zgradi Gradske uprave

Natječajna dokumentacija

Troškovnik

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Poziv za iskaz interesa: INICIJATIVA ZA IZMJENU I DOPUNU PROSTORNOG PLANA

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 19.08.2019. godine  iskažu interes – inicijativu za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Pakraca.

Prijedloge dostaviti u pismenom obliku na:

Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

ili na email adresu: grad@pakrac.hr

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Poziv za iskaz interesa

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 17.06.2019. godine iskažu interes vezano za lokacije na kojima je  potrebno izvršiti  razminiranje na području JLS Grad Pakrac. Temeljem iskazanih potreba utvrditi će se prijedlozi prioriteta za  uvrštavanje u Plan protuminskog djelovanja za 2020. godinu.

Prijedloge s navedenim oznakama zemljišta (katastarske čestice, katastarske općine) dostaviti u pismenom obliku na: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, ili na email adresu: grad@pakrac.hr.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „ Pakrac 1“

Na ovim stranicama Grada Pakraca objavljen je nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „ Pakrac 1“ te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Rok za podnošenje prijedloga je do 27. svibnja 2019. godine do 12.00 sati. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: marija.car@pakrac.hr

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Grada Pakraca.

Na temelju ponuđenog teksta Odluke i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni tekst Odluke o kojoj će raspravljati Gradsko vijeće Grada Pakraca kao tijelo koje Odluku usvaja.

KLASA: 350-01/19-01/2
URBROJ:2162-06/01-19-02
Pakrac, 17. svibnja 2019.g.

Nacrt Odluke

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na ___. sjednici održanoj dana __. __. 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Plana) nalazi se u članku 86. Zakona o prostornom uređenju.
Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti. Odgovorna osoba je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

II. Razlog za izradu Plana

Članak 3.

Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 8/2007), Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 2/2012 ), Prostornim planom uređenja Grada Pakraca – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13),(„Službeni glasnik Grada Pakraca„ br. 3/2015), planirano je unutar građevinskog područja naselja uređenje gospodarske zone „Pakrac 1“.
Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

III. Obuhvat Plana

Članak 4.

Granica obuhvata Plana definirana je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca i prikazana na kartografskom prikazu 4.27. – Građevinsko područje naselja Pakrac u mjerilu 1:5000 .
Površina obuhvata Plana iznosi približno 25,13 ha, od čega je cca 7,8 ha neizgrađeno i neuređeno zemljište, 4,2 ha izgrađeno i uređeno, te cca 13,13 h je zemljište na kojem su građevine i komunalna infrastruktura devastirani.
Grafički prikaz obuhvata Plana sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti u „Službenim novinama Grada Pakraca“.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Gospodarska zona „Pakrac 1“ nalazi se unutar građevinskog područja naselja Pakrac i u naravi predstavlja dijelom izgrađeno područje, dijelom neizgrađeno i neuređeno zemljište, te dijelom zemljište na kojem se nalaze ostatci građevina i komunalne infrastrukture gospodarskog kompleksa „Papuk“.
Kroz gospodarsku zonu prolazi nerazvrstana cesta oznake NC 3076 , a koja povezuje ulice Eugena Kvaternika i Radničko naselje. Prometnica svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljava postojeće standarde.
Na dijelu gospodarske zone na kojem je izgrađen PC Pakrac, postoji izgrađena komunalna infrastruktura (prometnice, voda, kanalizacija, plin, EKI, NN mreža). Za ostale dijelove gospodarske zone „Pakrac 1“ nije moguće utvrditi stvarno stanje infrastrukturnih građevina (trase, kapacitet, tehnička ispravnost).

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 6.

Izradom i donošenjem Plana je potrebno je odrediti prostorni razvoj područja obuhvata, uz uvažavanje zatečenih struktura, s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina, te za pojedine zahvate u prostoru odrediti osobito:
– koncept prostornog rješenja i osnovnu namjenu površina
– razmještaj djelatnosti u prostoru
– osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture
– mjere zaštite okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti
– uređenje zelenih površina
– zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje
– uvjete uređenja i i korištenje površina i građevina
– zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća
Smjernica za izradu Plana utvrđene su PPU Grada Pakraca.
Potrebno je osigurati prometni priključak prometnica unutar zone na javnu prometnicu kojim će se osigurati nesmetano prometovanje gospodarskih (teških teretnih) vozila.
Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja, zaštite voda i tla, plansko rješenje mora biti takvo da se u najmanjoj mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne elemente. Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u prostor.

VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

Članak 7.

Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja Plana

Članak 8.

Stručno rješenje Plana izrađuje stručni izrađivač Plana na temelju zahtjeva koje će javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju izrade Plana u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

VIII. Stručna podloga za izradu Plana

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Pakraca, Generalni urbanistički plan grada Pakraca te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Pakrac koji su preuzeti od Državne geodetske uprave, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

IX. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

Članak 10.

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:
– Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
– Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,
– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Runjanovina 2, Zagreb,
– Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
– Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega
– MUP, PU Požeško-slavonska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Josipa Runjanina 1, Požega
– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega, Kralja Krešimira 1, Požega
– HAOP, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
– Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar
– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
– HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ
– URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI, Ispostava Pakrac
– HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb
– PLINACRO d.o.o. za transport prirodnog plina, Savska cesta 88a,10000 Zagreb,
– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
– Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
– Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac
Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

X. Planirani rok za izradu Plana

Članak 11.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:
– dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi akti) u roku
od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
– izrada Nacrta prijedloga Plana – u roku od 40 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, podloga i programa,
– izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu – u roku od 10 dana od utvrđivanja istog,
– javni uvid u Prijedlog Plana – u trajanju od 30 dana,
– izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,
-izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj
raspravi,
-izrada Konačnog prijedloga Plana – u roku od 15 dana od utvrđivanja istog,
-dostavljanje završnog elaborata Plana – u roku od 10 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Pakraca
Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i Izrađivača.

XI. Izvori financiranja izrada Plana

Članak 12.

Financijska sredstva za izradu Plana osigurat će Grad Pakrac iz proračunskih sredstava.

XIII. završne odredbe

Članak 13.

Nositelj izrade Plana, Grad Pakrac obvezuje se da:
– sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Pakraca i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
– o izradi Plana pisanim putem obavijestiti i susjedne gradove i općine.
– vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.
Grad Pakrac treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:
– javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana;
– Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pakraca:
Miroslav Ivančić

KLASA: 350-01/19-01/2
UR.BROJ:2162-06/01-19-03
Pakrac, __._______ 2019.g.