Gospodarenje otpadom #Javni pozivi i službene objave

Javni uvid Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA

GRAD  PAKRAC GRAD  LIPIK

u skladu s člankom 21. i 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine RH“, broj 94/2013, 73/2017.) objavljuje

JAVNI UVID
NA PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
GRADA LIPIKA I GRADA PAKRACA
ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO  2022. GODINE

1. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine izrađen od strane DLS d.o.o. Rijeka izložen je na javni uvid  svakog   radnog dana od 07:00 do 15:00 sati u trajanju od 30 dana, sa početkom od 14. svibanj 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine za područje:

 • Grada Pakraca:
  Grad Pakrac, Trg bana J.Jelačića 18, 34 550 Pakrac, soba 122;
 • Grada Lipika:
  Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34 551 Lipik, soba 1.

2. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada  Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine građani i udruge mogu upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na adresama navedenim u točci 1. ove  objave.

3. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedlog  Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine za vrijeme trajanja javnog uvida tijela državne uprave, upravna tijela županije i pravne osobe pismenim putem dostavljaju putem urudžbenog protokola Gradskih uprava navedenih u točci 1. ove objave.

4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe, s adresom podnositelja primjedbi, prijedloga i mišljenja. U protivnom, neće se uzeti u obzir.

5. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koje su sudionici dali u roku stručne službe Grada Pakraca i Grada Lipika  obraditi će s izrađivačem plana.

5. POZIVAMO SVE SUBJEKTE U PROSTORU I GRAĐANSTVO DA SVOJIM SUDJELOVANJEM U JAVNOJ RASPRAVI DAJU PUNI DOPRINOS.

PRILOG: Prijedlog  Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine

Gospodarenje otpadom #Javni pozivi i službene objave

Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), ) i Sporazuma o sufinanciranju uspostave sustava za provedbu mjera gospodarenja otpadom od 07.02.2018. godine, informira se javnost da je  Grad Pakrac u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Nakon provedenog postupka, a sukladno mišljenju navedenog Odjela, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. 3/17), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Pitanja i odgovori

Komunalna naknada

PITANJE: Ako plaćamo komunalnu naknadu i iz nje se između ostalog treba financirati održavanje groblja, zbog čega se plaća Komunalcu godišnja naknada?

ODGOVOR: Obaveza naplate grobne naknade temeljena je na odredbi članka 13. stavak 3. Zakona o grobljima (N.N. br. 19798, 50712, 89/17).

Obaveza naplate komunalne naknade detaljno je propisana  u poglavlju IV – Prihodi za obavljanje komunalne djelatnosti – članak 22. nastavno do članka 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) .
Pročišćeni tekstovi navedenih zakona dostupni na internet stranicama (Zakon.hr)

POSTAVITE PITANJE              POTRAŽITE ODGOVOR

Gospodarenje otpadom #Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine

Grad Pakrac i Grad Lipik započeli su postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene)  utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine  sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).

 

Nadležno tijelo za provedbu postupka  ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.

Nacrt  predmetnog Plana dostavljen je  nadležnim tijelima i  osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

 

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. objavljuje se na Web stranici Grada Lipika i Grada Pakraca zajedno s Nacrtom Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine.

 

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama Grada Pakraca i Grada Lipika.

 

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Javni pozivi i službene objave

Operativni program radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

1. UVOD

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljem tekstu: zimska služba), razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.
Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.
Operativnim programom radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Pakraca obuhvaćeno je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) u duljini od cca. 80 km, u periodu od 15.11. tekuće godine do 15.03. naredne godine. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.
Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:
– pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
– organiziranje mjesta pripravnosti zimske službe,
– zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, zapuha,
– čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,
– u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,
– uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,
– osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega
S obzirom na tehničke karakteristike i prometno-ekonomski značaj svakog prometnog pravca Planom zimske službe utvrđuje se:
– mjesto pripravnosti zimske službe,
– stupnjevi pripravnosti,
– potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipanje i njihov razmještaj po mjestima pripravnosti,
– redoslijed izvođenja radova, uzimajući u obzir utvrđene razine prednosti,
– dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
– nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
– uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,
– sistem veze,
– procjenu troškova zimske službe,
– obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Pakraca u zimskom periodu od 15.11.2017. g. do 15.03.2018.g izvoditi će:
– Vlastiti pogon Grada Pakraca,
– Promet građenje d.o.o. Požega (od 12.12.2017.g.),
– u naseljima Dragović, Ožegovci, Prgomelje, Gornja Šumetlica: M.O.;
a prema planu dionica kao sastavnog dijela ovog Programa.

2. MJESTO PRIPRAVNOSTI

Mjesto pripravnosti zimske službe je :
– Pakrac, Ljudevita Gaja 4/A
Dežurni organizator:
Vlastiti pogon Grada Pakraca – Almir Delihodžić – mob. 099 4431512
Promet građenje d.o.o. – Tomislav Aćimović – mob. 099 755 55 64
Naselja :
– Dragović: Stevo Grašar – 479 510
– Ožegovci: Milorad Časić – 098 946 44 12
– Prgomelje: Vilim Lovrić – 098 134 75 74
– Gornja Šumetlica: Dejan Sužnjević – 034 479 527

3. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Zimska služba djeluje uvođenjem stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima.
3.1. Prvi stupanj pripravnosti – početkom rada zimske službe
Pripravnost se organizira kao stalna dežurna služba unutar vlastitog pogona. Dežurna služba sastoji se od jedne dežurne osoba u pripravnosti koja prati prognozu vremena i kretanje meteoroloških prilika, a mora biti osposobljena i organizirana tako da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu mehanizaciju i djelatnike.
Dežurna služba organizira se za cijelo vrijeme trajanja zimske službe.
Odgovorna osoba za organizaciju dežurne službe te aktivnosti iz nadležnosti Vlastitog pogona Grada Pakraca je Almir Delihodžić .
O poduzetim aktivnostima vodi dnevnik dežurstva.
3.2. Drugi stupanj pripravnosti – kada temperatura oscilira oko 0º C
Vrše se radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima (na dionicama nerazvrstanih cesta s uzdužnim nagibom većim od 4%, na kolnicima mostova i propusta, željezničko-cestovnim prijelazima, po potrebi uklanjanje snijega s kolnika).
3.3. Treći stupanj pripravnosti – kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva
posebne radove uklanjanje snijega s kolnika.
3.4. Četvrti stupanj pripravnosti – kada snježne oborine, uz jak vjetar, imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije , nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tim uvjetima, u pravilu cesta se zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

4. POTREBAN BROJ MEHANIZACIJE, LJUDSTVA I MATERIJALA ZA POSIPANJE

Za rad zimske službe za prva tri stupnja pripravnosti potrebno je osigurati minimalno:
4.1 . Mehanizacija:
– jadan utovarivač ( utovar posipala, utovar snijega i po potrebi čišćenje)
– jedno vozilo nosivosti 2t ( za manje intervencije – ručno posipanje kritičnih mjesta, odvoz snijega)
– dva motorna vozila (kamion ili traktor/radno vozilo) s ralicama i rasipačem ,
– prosječno 1,0 tona soli za svaki kilometar ceste
– prosječno 0,3 m3 kamenog agregata za posipanje za svaki kilometar ceste

4.2 . Radna snaga:
– minimalno 6 djelatnika i to:
– dežurnu osobu (koja je ujedno i odgovorna osoba Izvršitelja radova)
– dva vozača motornih vozila (kamiona ili traktora/radnog vozila)
– jedan strojar na utovarivaču
– dva djelatnika za ručno čišćenje
4.3. Posipala :
– prosječno 1,0 tona soli za svaki kilometar ceste
– prosječno 0,3 m3 kamenog agregata za posipanje za svaki kilometar ceste
– centralni deponij posipala :
– natkriveni prostor u krugu PZC – Nadcestarija Pakrac – Pakrac, Bolnička 82,
– natkriveni prostor u krugu Slavonija d.o.o. Pakrac, Zona male privrede 2A ,
– sol u vrećama – Pakrac, Ljudevita Gaja 4/A

– sol u vrećama po naseljima:
Dragović: Stevo Grašar
Ožegovci: Milorad Časić
Prgomelje: Vilim Lovrić
Gornja Šumetlica: Dejan Sužnjević

U slučaju četvrtog stupnja pripravnosti gradonačelnica Grada Pakraca može naložiti angažiranje većeg broja mehanizacije, radne snage i posipala od planiranih.

5. REDOSLIJED IZVOĐENJA RADOVA

5.1. Pripremni radovi

U okviru pripremnih radova do početka zimske službe obavljaju se sljedeće aktivnosti:
– dogovori sa izvođačem radova
– dogovori s Policijskom postajom
– priprema strojeva, vozila i opreme koja se koristi u zimskoj službi
– nabava, dobava i deponiranje posipala do mjesta pripravnosti i dionicama cesta
– uređenje objekata i skladišta u mjestu pripravnosti
– postavljanje dopunske prometne signalizacije
– izvješćivanje Područnog ureda zaštite i spašavanja odnosno Županijski centar 112

5.2. Izvođenje radova po razinama prednosti:

S obzirom na dužinu cestovne mreže kao i na raznolikost u svezi važnosti pojedinih cestovnih pravaca na cestama se ne intervenira istovremeno, već po određenom redoslijedu i prvenstvu a kako je utvrđeno Prioritetima zimske službe i Planom preventivnog posipanja prometnica solju.
Radovi zimske službe na prometnicama započinju po telefonskom nalogu ovlaštene osobe Naručitelja – komunalnog redara dežurnoj osobi Izvršitelja (Almir Delihođić,Tomislav Ećimović, Stevo Grašar, Milorad Časić, Vilim Lovrić, Dejan Sužnjević) uz definiranje načina, obima i vrste aktivnosti koje je potrebno izvršiti na prometnicama prema utvrđenim prioritetima i razinama prednosti .

5.2.1. Cestovni pravci prve razine prednosti

U okviru ove razine prednosti izvođač djeluje odmah po nastanku poledice ili padanja snijega u brdskoj i nizinskoj zoni. Sve intervencije biti će izvršene u roku od 5 sati, a u brdskoj zoni u roku 8 sati nakon prestanka padavina.
Ovisno o elementima prometnice, širina očišćenog kolnika biti će 2 x 2.5 m, a kolnik sposoban za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom. Ovako stanje održavat će se na cijeloj duljini prometnice, ukoliko su padavine u okviru normalnog.

5.2.2. Cestovni pravci druge razine prednosti

Intervencijama se pristupa kada na kolniku ima više od 10 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju. Za osposobljavanje za promet ovih cestovnih pravaca za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom može proteći naviše 24 sata nakon prestanka padalina. Širina očišćenog dijela prometnica kod ovog prioriteta iznosi 4,0m , ukoliko je ta širina manja prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izradit će se mimoilaznice.

5.2.3. Cestovni pravci III razine prednosti

Na pravcima ovog prioriteta čisti se prometna traka širine 3,0 m a prema mogućnostima i
uvjetima preglednosti izraditi će se mimoilaznice. Ceste u ovom prioritetu očistit će se i dotjerati za nivo služnosti za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom u roku 48 sati nakon prestanka padalina, a na kolniku prometnica može ostati do 3 cm ugaženog snijega.

6. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrola provođenja aktivnosti zimske službe vrši se putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.
Odgovorna osoba za organizaciju aktivnosti zimske službe na nerazvrstanim cestama Grada Pakraca je voditeljica Odsjeka Marija Čar, ing. građ.( tel. 034/411 080, 034/313 191, mob. 099/4431511).
Odgovorna osoba za komunikaciju s Izvršiteljem, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje (odnosno Županijskim centrom 112), kontrolu, nadzor i provođenje aktivnosti zimske službe je komunalni redar Tomislav Luksetić (tel. 034/411-080, mob. 099/7032148).
Odgovorne osobe za provođenje aktivnosti zimske službe sukladno s Operativnim programom radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima i Razinama prednosti i plana preventivnog posipanja prometnica sa soli za ceste i čišćenje snijega na području Grada Pakraca su:
Vlastiti pogon Grada Pakraca – Almir Delihodžić – mob. 099 4431512
Promet građenje d.o.o. – Tomislav Aćimović – mob. 099 755 55 64
Odgovorna osoba za organizaciju aktivnosti zimske službe na nerazvrstanim cestama Grada Pakraca je voditeljica Odsjeka Marija Čar, ing. građ.( tel. 034/411 080, 034/313 191, mob. 099/4431511).

7. OGRANIČENJA I ZABRANE PROMETA

Ako cesta ili pojedine dionice ceste zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti uz prethodni dogovor s policijskom postajom može obustaviti promet uopće ili za pojedine vrste vozila.
U isto vrijeme poduzet će se mjere da se u skladu sa utvrđenim prioritetima održavanja cesta i prema mogućnostima uklone smetnje i prometnica osposobi za siguran promet.

8. SISTEM VEZE

U provođenju operativnog programa radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima koriste se tri sustava veza:
– fiksnim telefonskim vezama:
– mobilnim telefonskim vezama
– telefaks vezama
– e.mail
Fiksne telefonske veze koriste se za komunikaciju odgovornih osoba naručitelja i izvođača radova, te nadzorne službe i dežurne službe
Mobilne telefonske veze koriste se za međusobnu komunikaciju pojedinaca u operativnom izvršenju zadataka u zimskoj službi i prijenos informacija od ljudstva sa terena prema dežurnoj i nadzornoj službi.
Telefaks veze i e.mail koriste se za prijenos traženih pisanih izvješća.

9. METEOROLOŠKI PODATCI

Izvoditelj radova koristit će podatke o izgledima vremena za 3-4 dana unaprijed, te dnevne prognoze dva puta dnevno ( 7.30 i 13,30 sati) od Državnog hidrometeorološkog zavoda i internetska stranica www.meteo-info.hr koja daje prognozu vremena za Pakrac.
Prognoza vremena upisuje se u dnevnik dežurstva.

10. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

Procjena troškova zimske službe radi se za period od 15. studenog tekuće godine pa do kraja zimske službe tj. 15. ožujka naredne godine. U proračunu Grada Pakraca za aktivnosti zimske službe predviđena su sredstva u iznosu 210.000,00kn bez troškova Vlastitog pogona.

11. IZVJEŠĆIVANJE O STANJU I PROHODNOSTI CESTA

Komunalni redar je u obvezi o stanju na prometnicama u zimskim uvjetima izvješćivati Područni ured zaštite i spašavanja odnosno Županijski centar 112.

Voditeljica Odsjeka:
Marija Čar, ing.građ.

RAZINE PREDNOSTI I PLAN PREVENTIVNOG POSIPANJA PROMETNICA SA SOLI ZA CESTE I ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, , 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) članaka 6. i 7. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012) i Zaključka gradonačelnice od 02. listopada 2017. g. (Klasa: 363-02/17-01/6, Ur.broj: 2162-06/01-17-01) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

A/ Održavanje nerazvrstanih cesta
B/ Održavanje javne rasvjete

1. NARUČITELJ:

GRAD Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34 550 Pakrac
tel. 034/411 080, fax:411 081
MB:2723565; OIB:79689915301

2. VRSTA DJELATNOST ZA KOJU SE SKLAPA UGOVOR:

A. Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca a prema slijedećim vrstama
poslova:

2.1.    – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa
2.2.    – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije
2.3.    – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba)
2.4.    – izrada vertikalne prometne signalizacije
2.5.    – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe
2.6.    – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova

B. Održavanje javne rasvjete

3. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR

Ugovor se sklapa na vrijeme od dana 01.01.2018. godine do 31. 12. 2021. godine osim radova zimske službe (2.3) koji se sklapa na vrijeme od 15.11. 2017. godine do 15. 03. 2021. godine.

4. VRSTA I OPSEG POSLOVA

Poslovi  održavanja   nerazvrstanih  cesta   na   području   Grada   Pakraca  sukladno   pojedinim poslovima navedenim u točci 2. Natječaja – a prema ponudbenoj dokumentaciji.

5. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA, TE NAČIN I ROK
PLAĆANJA

5.1.  Određivanje cijene

 • Ponudu izraziti isključivo u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost;
 • Nuditi jediničnu cijenu za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika;
 • Nuditi jedinične cijene isključivo za vrstu i kvalitetu materijala navedenu u opisnom dijelu
  troškovnika;
 • Nije dozvoljeno nuđenje inačica i alternativnih ponuda u ponudbenom troškovniku;
 • Pri formiranju cijene ponuditelj je obvezan uračunati sav potreban rad, materijal, prijenose i
  prijevoze te troškove pripreme i organizacije radova;
 • Svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i
  standardima.

5.2.  Način i rok plaćanja

Obračun izvedenih radova vršiti će se u ovisnosti o vrsti radova:

mjesečno na osnovu privremenih situacija potpisanih po ovlaštenoj osobi Naručitelja a temeljem umnoška stvarno izvedenih količina utvrđenih i jediničnih cijena iz ponude (za djelatnosti iz točaka :A – 2.1; 2.2; 2.3; B) po isporuci ugovorenih materijala na način i pod uvjetima iz Natječaja a na osnovu ispostavljenih računa (za djelatnosti iz točaka : A- 2.4; 2.5; 2.6).

Plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljenih situacija ili računa u roku 30 (trideset) dana od dana potpisa ovlaštene osobe Naručitelja.

6. POTREBNO JAMSTVO IZVRŠITELJA ZA ISPUNJENJE UGOVORA:

Odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti Naručitelju odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, instrument osiguranja u vidu bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika.

7. NAČIN, MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se podnose u pisanom obliku, sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima
navedenim u natječajnoj dokumentaciji, u zapečaćenim omotnicama, s nazivom i adresom naručitelja i
ponuditelja, te s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – za vrstu/te posla/poslova:…………… “.

Ponuda se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34 550 Pakrac.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 02. 11. 2017. godine do 12,00 sati kod Naručitelja, bez obzira na način dostave.

Ponudom treba nuditi radove prema vrstama navedenim u natječajnoj dokumentaciji a mogu se nuditi svi radovi, nekoliko ili samo pojedina vrsta radova.

Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude), neće se razmatrati.

8. ROK VAŽENJA PONUDE

Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.

9. ISPRAVE KOJE SU POTREBNE KAO PRILOG PONUDI

 1. Ispunjen «Obrazac ponude s podacima o ponuditelju », koji je sastavni dio natječajne
  dokumentacije,Ispunjen troškovnik, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije,
 2. Dokument(e) kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost,
 3. Dokument(e) kojima se dokazuje nekažnjavanje,
 4. Dokument(e) kojima se dokazuje financijska sposobnost,
 5. Dokument(e) kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost,
 6. Izjavu o prihvaćanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
 7. Sve ostale dokumente koje treba sadržavati ponuda u skladu sa zahtjevima iz natječajne
  dokumentacije.

10. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficjentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. Natječaja .

11.  SUDJELOVANJE PONUDITELJA

Na Natječaj se mogu javiti samo ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i ispunjavaju druge uvjete sukladno posebnim propisima, a koji su otkupili natječajnu dokumentaciju.

12. PODIZANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti na adresi: Grad Pakrac, Jedinstveni Upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u vrijeme trajanja Natječaja, uz predočenje dokaza o uplati. Naknada za dokumentacija za nadmetanje u iznosu od 100,00 kn se uplaćuje na žiroračun Grada Pakraca IBAN HR28 23400091831800008; s pozivom na broj:HR 68 7242-OIB uplatitelja ; uz naznaku -za natječajnu dokumentaciju: nerazvrstane ceste.

13. NAPOMENA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Sve detaljne informacije, kao i natječajna dokumentacija mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Trga bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, kontakt osoba: gđa. Marija Čar, ing.građ. 034 411 080; 313 191, e-mail: marija.car@pakrac.hr

Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Gradonačelnica Grada Pakraca:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Pitanja i odgovori

Spoj asfalta na kružnom toku kod bolnice

PITANJE: Zanima me hoće li izvođači koji su radili cestu kod stadiona popraviti spoj koji je napravljen prošle godine kod kružnog toka? Spoj starog i novog asfalta je loše napravljen i uzrokuje oštećenja na vozilima.

ODGOVOR: Radovi na ovoj prometnici odrađeni su sukladno projektu, a spoj asfalta koji spominjete ima zanemarivu razliku u debljini asfalta koja zasigurno ne može prouzročiti oštećenja na vozilima.

Marija Čar, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti

Pitanja i odgovori

Nogostup i pješački prijelaz u ulici Pepe Polaka

PITANJE: Molim da mi odgovorite da li postoje planovi i u kojem roku za iscrtavanje pješačkog prijelaza na ulazu u ulicu Pepe Polaka iz Branimirove. Stanovnici ulica Pepe Polaka, te 103. i 105. brigade redovito prelaze/pretrčavaju cestu na spomenutom mjestu, a koje ne zadovoljava minimalne sigurnosne uvjete. Navedeno ne predstavlja značajna financijska sredstva. Također, u ulici Pepe Polaka postoje pripremljeni preduvjeti za izradu nogostupa s desne strane ulice. Da li Grad ima konkretne planove za izgradnju nogostupa?

ODGOVOR: Jedinice lokalne samouprave, u skladu s odredbama  Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („NN“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 )., uz prethodnu suglasnost  ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svom području, tako da, između ostalog, uređuju i promet pješaka, uz iznimku kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa, a što se odnosi na predloženo označavanje pješačkog prijelaza u Ulici kneza Branimira, kao dijela županiske ceste oznake ŽC4099.

Spomenuta suglasnost izdaje se na temelju prometnog projekta i provedenog postupka izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme, u skladu s posebnim zakonom i propisima donesenim na temelju tog zakona.

Na osnovu prethodnog, a temeljem i ostalih potreba vezanih uz uređenje prometa na području Grada Pakraca, stručne službe su pokrenule aktivnosti vezane uz izradu Studije prometnog razvitka Grada Pakraca. Predmet studije će između ostalog biti rješavanje sigurnog kretanja pješaka, što podrazumjeva i označavanje pješačkih prijelaza s potrebnom horizontalnom I vertikalnom signalizacijom.

U proračunu Grada Pakraca za 2017. godine nisu predviđena sredstva za izradu projekta nogostupa u ulici Pepe Polaka. U planovima izgradnje prometne infrastrukture predviđena je izgradnja nogostupa u svim ulicama na području grada Pakraca, a realizacija istog ovisiti će o mogućnosti osiguravanja potrebnih sredstava. 

Pitanja i odgovori

Uređenje betonske staze od Matije Gupca prema pješačkom mostu za bolnicu

PITANJE: Poštovani, betonska staza iz Ulice Matije Gupca prema mostiću preko kojeg se ide u Bolnicu jako je oštećena. Imate li u planovima popravak te staze i kada ili ako nemate da li je moguće to uvrstiti u održavanje staza.  Osim toga na silazu iz Ulice M. Gubac na tu stazu nalaze se stepenice, te bi valjalo urediti sa strane silaz bez stepenice. Sve je to važno da se mogu lakše kretati starije osobe, invalidne osobe, te roditelji sa dječjim kolicima. Zahvaljujem na odgovoru i nadam se rješenju problema.

ODGOVOR: Zahvaljujem se na postavljanom pitanju kojim nam ukazujete na  problem vezan uz predmetnu  pješačku stazu.
U proračunu za 2017. godinu nisu predviđena sredstva za  rekonstrukciju iste (izgradnja rampe). Tijekom 2017.godine  nastojati ćemo iz sredstava tekućeg održavanja sanirati oštećenja.

S poštovanjem, Marija Čar, ing.građ.

Obavijesti

Operativni program radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

Operativni program radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima mijenja se u dijelu koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima Veliki Budići i Mali Budići i od 16.01.2017. godine je u obavezi vlastitog pogona Grada Pakraca.

Voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne poslove:
Marija Čar ing.građ.

OPERATIVNI PROGRAM
RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA

1. UVOD

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljem tekstu: zimska služba), razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.
Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.
Operativnim programom radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Pakraca obuhvaćeno je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) u duljini od cca. 80 km, u periodu od 15.11. tekuće godine do 15.03. naredne godine. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.
Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:
– pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
– organiziranje mjesta pripravnosti zimske službe,
– zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, zapuha,
– čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,
– u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,
– uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,
– osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega
S obzirom na tehničke karakteristike i prometno-ekonomski značaj svakog prometnog pravca Planom zimske službe utvrđuje se:
– mjesto pripravnosti zimske službe,
– stupnjevi pripravnosti,
– potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipanje i njihov razmještaj po mjestima pripravnosti
– redoslijed izvođenja radova, uzimajući u obzir utvrđene razine prednosti
– dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
– nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
– uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,
– sistem veze,
– procjenu troškova zimske službe,
– obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Pakraca u zimskom periodu od 15.11.2016. g. do 15.03.2017.g izvoditi će:
– CESTE d.d. Bjelovar, Bjelovar, Josipa Jelačića 2
– Vlastiti pogon Grada Pakraca,

– u naseljima Dragović, Ožegovci, Prgomelje, Veliki Budić, Gornja Šumetlica: M.O.;
a prema planu dionica kao sastavnog dijela ovog Programa.

2. MJESTO PRIPRAVNOSTI

Mjesto pripravnosti zimske službe utvrđeno je ovisno o izvoditelju radova zimske službe:
– CESTE d.d. Bjelovar: Pakrac, Bolnička 82
Dežurni organizator – Mladen Drkulec – mob. 091 321 19 15
– Vlastiti pogon Grada Pakraca – Pakrac, Ljudevita Gaja 4/A
Dežurni organizator – Almir Delihodžić – mob. 099 4431512
Naselja :
– Dragović: Stevo Grašar – 479 510
– Ožegovci: Milorad Časić – 098 946 44 12
– Prgomelje: Vilim Lovrić – 098 134 75 74
– Veliki Budići: Želimir Samardžić – 091 763 88 22
– Gornja Šumetlica: Dejan Sužnjević – 034 479 527

3. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Zimska služba djeluje uvođenjem stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima.
3.1. Prvi stupanj pripravnosti – početkom rada zimske službe
Pripravnost se organizira kao stalna dežurna služba unutar vlastitog pogona. Dežurna služba sastoji se od jedne dežurne osoba u pripravnosti koja prati prognozu vremena i kretanje meteoroloških prilika, a mora biti osposobljena i organizirana tako da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu mehanizaciju i djelatnike.
Dežurna služba organizira se za cijelo vrijeme trajanja zimske službe.
Odgovorna osoba za organizaciju dežurne službe te aktivnosti iz nadležnosti Vlastitog pogona Grada Pakraca je Almir Delihodžić .
O poduzetim aktivnostima vodi dnevnik dežurstva.
3.2. Drugi stupanj pripravnosti – kada temperatura oscilira oko 0º C
Vrše se radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima (na dionicama nerazvrstanih cesta s uzdužnim nagibom većim od 4%, na kolnicima mostova i propusta, željezničko-cestovnim prijelazima, po potrebi uklanjanje snijega s kolnika).
3.3. Treći stupanj pripravnosti – kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva
posebne radove uklanjanje snijega s kolnika.
3.4. Četvrti stupanj pripravnosti – kada snježne oborine, uz jak vjetar, imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije , nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tim uvjetima, u pravilu cesta se zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

4. POTREBAN BROJ MEHANIZACIJE, LJUDSTVA I MATERIJALA ZA POSIPANJE

Za rad zimske službe za prva tri stupnja pripravnosti potrebno je osigurati minimalno:
4.1 . Mehanizacija:
– jadan utovarivač ( utovar posipala, utovar snijega i po potrebi čišćenje)
– jedno vozilo nosivosti 2t ( za manje intervencije – ručno posipanje kritičnih mjesta, odvoz snijega)
– dva motorna vozila (kamion ili traktor/radno vozilo) s ralicama i rasipačem ,
– prosječno 1,0 tona soli za svaki kilometar ceste
– prosječno 0,3 m3 kamenog agregata za posipanje za svaki kilometar ceste

4.2 . Radna snaga:
– minimalno 6 djelatnika i to:
– dežurnu osobu (koja je ujedno i odgovorna osoba Izvršitelja radova)
– dva vozača motornih vozila (kamiona ili traktora/radnog vozila)
– jedan strojar na utovarivaču
– dva djelatnik za ručno čišćenje
4.3. Posipala :
– prosječno 1,0 tona soli za svaki kilometar ceste
– prosječno 0,3 m3 kamenog agregata za posipanje za svaki kilometar ceste

– centralni deponij posipala :
– natkriveni prostor u krugu PZC – Nadcestarija Pakrac – Pakrac, Bolnička 82,
– sol u vrećama – Pakrac, Ljudevita Gaja 4/A
– sol u vrećama po naseljima:
Dragović: Stevo Grašar
Ožegovci: Milorad Časić
Prgomelje: Vilim Lovrić
Veliki Budići: Želimir Samardžić
Gornja Šumetlica: Dejan Sužnjević
U slučaju četvrtog stupnja pripravnosti Gradonačelnik Grada Pakraca može naložiti angažiranje većeg broja mehanizacije, radne snage i posipala od planiranih.

5. REDOSLIJED IZVOĐENJA RADOVA

5.1. Pripremni radovi

U okviru pripremnih radova do početka zimske službe obavljaju se sljedeće aktivnosti:

– dogovori sa izvođačem radova
– dogovori s Policijskom postajom
– priprema strojeva, vozila i opreme koja se koristi u zimskoj službi
– nabava, dobava i deponiranje posipala do mjesta pripravnosti i dionicama cesta
– uređenje objekata i skladišta u mjestu pripravnosti
– postavljanje dopunske prometne signalizacije
– izvješćivanje Područnog ureda zaštite i spašavanja odnosno Županijski centar 112

5.2. Izvođenje radova po razinama prednosti:

S obzirom na dužinu cestovne mreže kao i na raznolikost u svezi važnosti pojedinih cestovnih pravaca na cestama se ne intervenira istovremeno, već po određenom redoslijedu i prvenstvu a kako je utvrđeno Prioritetima zimske službe i Planom preventivnog posipanja prometnica solju.
Radovi zimske službe na prometnicama započinju po telefonskom nalogu ovlaštene osobe Naručitelja – komunalnog redara dežurnoj osobi Izvršitelja (Mladen Drkulac, Almir Delihođić, Stevo Grašar, Milorad Časić, Vilim Lovrić, Želimir Samardžić , Dejan Sužnjević) uz definiranje načina, obima i vrste aktivnosti koje je potrebno izvršiti na prometnicama prema utvrđenim prioritetima i razinama prednosti .

5.2.1. Cestovni pravci prve razine prednosti

U okviru ove razine prednosti izvođač djeluje odmah po nastanku poledice ili padanja snijega u brdskoj i nizinskoj zoni. Sve intervencije biti će izvršene u roku od 5 sati, a u brdskoj zoni u roku 8 sati nakon prestanka padavina.
Ovisno o elementima prometnice, širina očišćenog kolnika biti će 2 x 2.5 m, a kolnik sposoban za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom. Ovako stanje održavat će se na cijeloj duljini prometnice, ukoliko su padavine u okviru normalnog.

5.2.2. Cestovni pravci druge razine prednosti

Intervencijama se pristupa kada na kolniku ima više od 10 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju. Za osposobljavanje za promet ovih cestovnih pravaca za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom može proteći naviše 24 sata nakon prestanka padalina. Širina očišćenog dijela prometnica kod ovog prioriteta iznosi 4,0 m , ukoliko je ta širina manja prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izradit će se mimoilaznice.

5.2.3. Cestovni pravci III razine prednosti

Na pravcima ovog prioriteta čisti se prometna traka širine 3,0 m a prema mogućnostima i

uvjetima preglednosti izraditi će se mimoilaznice. Ceste u ovom prioritetu očistit će se i dotjerati za nivo služnosti za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom u roku 48 sati nakon prestanka padalina, a na kolniku prometnica može ostati do 3 cm ugaženog snijega.

6. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrola provođenja aktivnosti zimske službe vrši se putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.
Odgovorna osoba za komunikaciju s Izvršiteljem, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje (odnosno Županijskim centrom 112), kontrolu, nadzor i provođenje aktivnosti zimske službe je komunalni redar Tomislav Luksetić (tel. 034/411-080, mob. 099/7032148).
Odgovorna osoba za organizaciju aktivnosti zimske službe na nerazvrstanim cestama Grada Pakraca je voditeljica Odsjeka Marija Čar, ing. građ.( tel. 034/411 080, 034/313 191, mob. 099/4431511).

7. OGRANIČENJA I ZABRANE PROMETA

Ako cesta ili pojedine dionice ceste zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti uz prethodni dogovor s policijskom postajom može obustaviti promet uopće ili za pojedine vrste vozila.
U isto vrijeme poduzet će se mjere da se u skladu sa utvrđenim prioritetima održavanja cesta i prema mogućnostima uklone smetnje i prometnica osposobi za siguran promet.

8. SISTEM VEZE

U provođenju operativnog programa radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima koriste se tri sustava veza:
– fiksnim telefonskim vezama:
– mobilnim telefonskim vezama
– telefaks vezama
– e.mail
Fiksne telefonske veze koriste se za komunikaciju odgovornih osoba naručitelja i izvođača radova, te nadzorne službe i dežurne službe
Mobilne telefonske veze koriste se za međusobnu komunikaciju pojedinaca u operativnom izvršenju zadataka u zimskoj službi i prijenos informacija od ljudstva sa terena prema dežurnoj i nadzornoj službi.
Telefaks veze i e.mail koriste se za prijenos traženih pisanih izvješća.

9. METEOROLOŠKI PODATCI

Izvoditelj radova koristit će podatke o izgledima vremena za 3-4 dana unaprijed, te dnevne prognoze dva puta dnevno ( 7.30 i 13,30 sati) od Državnog hidrometeorološkog zavoda i internetska stranica www.meteo-info.hr koja daje prognozu vremena za Pakrac.
Prognoza vremena upisuje se u dnevnik dežurstva.

10. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

Procjena troškova zimske službe radi se za period od 15. studenog tekuće godine pa do kraja zimske službe tj. 15. ožujka naredne godine. U proračunu Grada Pakraca za aktivnosti zimske službe predviđena su sredstva u iznosu 210.000,00kn bez troškova Vlastitog pogona.

11. IZVJEŠĆIVANJE O STANJU I PROHODNOSTI CESTA

Komunalni redar je u obvezi o stanju na prometnicama u zimskim uvjetima izvješćivati Područni ured zaštite i spašavanja odnosno Županijski centar 112.

Voditeljica Odsjeka:
Marija Čar, ing.građ.

PLAN PREVENTIVNOG
POSIPANJA PROMETNICA SA SOLI ZA CESTE I ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RAZINE PREDNOSTI

1. CESTOVNI PRAVCI I RAZINE PREDNOSTI:

U okviru ove razine prednosti izvođač djeluje odmah po nastanku poledice ili padanja snijega u brdskoj i nizinskoj zoni. Sve intervencije biti će izvršene u roku od 5 sati, a u brdskoj zoni u roku 8 sati nakon prestanka padavina.

Ovisno o elementima prometnice, širina očišćenog kolnika biti će 2 x 2.5 m, a kolnik sposoban za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom. Ovako stanje održavat će se na cijeloj duljini prometnice, ukoliko su padavine u okviru normalnog.

1.1. Motorno vozilo – I prioritet (Ceste d.d.)

PREKOPAKRA – A. Starčevića u cijeloj dužini (okretanje na križanju ulica kneza Domagoja, S. Širca i Matkovac), 30. svibnja, Frankopanska, PAKRAC V. Rehaka, Mali most, P. Preradovića, Prilaz na mali most (pored kuće Brinjak), Bolnička (od kuće Fritz do “petlja” M. Gupca), Prolaz baruna Trenka, V. Laučana, G. Šuška, Hrvatskih velikana, braće Radića, Bolnička ulica (od Trg dr. F. Tuđnana (banka) do ulice Hrvatske policije iz Domovinskog rata), Hrvatske policije iz Domovinskog rata, Vukovarska ulica, Osječka ulica, M. Krleže, A. Hebranga, S. Grabrića, Matice hrvatske (+ tržnica i oko Dj. Vrtića) i Trg bana J. Jelačića, KUSONJE – E. Kvaternika (obilaznica), Poduzetnička zona.

= cca 3 sata (preventivno posipanje) i 6 sati pluženje snijega.

1.2. Motorno vozilo – I prioritet (Vlastiti pogon)

Obala kralja Petra Krešimira IV, V. Lisinskog, A. Šenoe, Lj. Gaja, Kalvarija (u cjelosti do vodozahvata i obuhvatiti dj. Igralište), pristupni put i parkiralište do Hrvatskog doma, 30. svibnja, Vinogradska, Bljesak, N. Oršanića, P. Polaka, 103. i 105. brigade, Planinska ulica, Veberov sokak, Sedlar, Fiškalovac, Sv. Roka, Psunjska ulica, J. Žiške i Ulica poginulih branitelja.

= cca 5 sata (preventivno posipanje) i 8 – 12 sata pluženje snijega.

2. CESTOVNI PRAVCI II RAZINE PREDNOSTI:

Intervencijama se pristupa kada na kolniku ima više od 10 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju. Za osposobljavanje za promet ovih cestovnih pravaca za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom može proteći naviše 24 sata nakon prestanka padalina. Širina očišćenog dijela prometnica kod ovog prioriteta iznosi 4,0 m , ukoliko je ta širina manja prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izradit će se mimoilaznice.

2.1. Motorno vozilo – II prioritet (Ceste d.d.)

Ulice : I. G. Kovačića, Kardinala dr. A. Stepinca, N. Š. Zrinskog, N. Tesle, kralja Zvonimira, Frankopanska, T. Ujevića, ZNG, Basaričekova, M. Držića, G. Viteza, Marinkovac, R.Boškovića, I. Meštrovića, Pilanski put, Radničko naselje, KUSONJE – Domobranska ulica, I. B. Mažuranić, Leptirovo brdo, Kranjčevićeva, Radničkih sindikata.
Posipanje soli Badljevina : ( Joze Odobašića, Karanovac, Hrvatskih branitelja, A. Mihanovića i S. Radića), Omanovac ( put za groblje, odvojak kod trgovine), G. Obrijež (pored kapelice), Novi Majur i Stari Majur .

= cca 6 sata (preventivno posipanje) i 12 – 24 sata pluženje snijega.

2.2. Motorno vozilo – II prioritet (Vlastiti pogon)

Kusonje komplet osim “obilaznice” E. Kvaternika i Domobranske ulice.

2.3 Motorno vozilo – II prioritet (Ceste d.d.)

Badljevina : Joze Odobašića, Karanovac, Hrvatskih branitelja, A. Mihanovića i S. Radića, Omanovac ( put za groblje, odvojak kod trgovine), G. Obrijež (pored kapelice), Novi Majur i Stari Majur .

= 24 – sati rok za stavljanje u funkciju prometa .

3. CESTOVNI PRAVCI III RAZINE PREDNOSTI:

Na pravcima ovog prioriteta čisti se prometna traka širine 3,0 m a prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izraditi će se mimoilaznice. Ceste u ovom prioritetu očistit će se i dotjerati za nivo služnosti za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom u roku 48 sati nakon prestanka padalina, a na kolniku prometnica može ostati do 3 cm ugaženog snijega.

2. Motorno vozilo – III prioritet (Vlastiti pogon)

– PLANINARSKI DOM „Omanovac“ u povratku se ulazi i očisti “Kurobase” i Kraguj,
– Ostala sela na istočnoj strani područja grada Pakraca (osim Dragović, Ožegovci, Prgomelje, Veliki Budići), a posebno obratiti pozornost na prohodnost prema selu Cikote.

= 48 – sati rok za stavljanje u funkciju prometa .

NAPOMENA:

U slučaju naloga službe DUZS, PU Požega (112) rad po prioritetima može se promijeniti.

4. OSTALE AKTIVNOSTI:

Razine prednosti i raspored se odnosi i na raspored prilikom uklanjanja snijega i čišćenja s javnih površina, a radni stroj (kombinirka) krenuti čistiti križanja od centra prema periferiji u dogovoru s komunalnim redarom.
Obveza je izvođača radova da svakodnevno između 08:00 i 09:00 sati kontaktira komunalnog redara u svezi plana rada tog dana, te da se drži pisanih materijala koje će dobiti za dnevni rad.
Izvođač radova dužan je prilikom izvođenja radova javljati se svaka 2 (dva) sata komunalnom redaru kako bi se u svakom trenutku znala pozicija izvođenja radova, te da se redovito dostavlja izvješće u Centar za obavješćivanje.

5. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrola provođenja aktivnosti zimske službe vrši se putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.
Odgovorna osoba za komunikaciju s Izvršiteljem, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje (odnosno Županijskim centrom 112), kontrolu i nadzor provođenja aktivnosti zimske službe je komunalni redar Tomislav Luksetić (tel. 034/411-080, mob. 099/7032148).