Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg - izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC-3076 Ulica zona male privrede u Pakracu - Grad Pakrac

KLASA:350-05/19-01/4
URBROJ:2162-40-1/05- 21-15
Pakrac, 26. 07. 2021.

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Grad Pakrac, OIB:79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

J A V N I   P O Z I V
radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa
postojeće ceste NC- 3076
Ulica Zona male privrede u Pakracu

I

Pozivamo sve vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanom cestom – Ulica Zona male privrede u Pakracu, oznake ceste  NC-3076, izvedena na dijelu: k. č. br. 1480/25 i 1480/26 u K. o. Kusonje da pristupe obilježavanju granica zemljišta uz stručnu pomoć Ureda ovlaštenog inženjera geodezije vl. Branko Đaniš, dipl.ing.geod., Aleja Kestenova 11, 34550 Pakrac, radi izjašnjenja.

II

Grad Pakrac će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, te potrebna pojašnjenja u utorak, 02.08. 2021. godine u 10:00 sati na terenu, na lokaciji Ulica Zona male privrede u Pakracu.

Obilježavanju granica zemljišta mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

III

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti  istog dana u vremenu od 11:00 -12:00 sati, u prostorijama Grada Pakraca, I kat, soba broj 121, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, možete izvršiti i naknadno, a najkasnije do 06. kolovoza 2021. godine.

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Voditeljica Odsjek za graditeljstvo:
Marija Čar, inž. građ.

 

 

Back to top
Skip to content