Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ - Grad Pakrac

???????

Ponedjeljak, 30.  siječanj 2022.g.

Grad Pakrac započeo je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ sukladno odredbama Zakona  o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“  je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo.

Prijedlog  Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ objavljuje se na Web stranici Grada Pakraca zajedno s Prijedlogom Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama  Grada Pakraca.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

KLASA: 351-01/22-01/1
URBROJ:2177-9-40-1/01-22-04
Pakrac, 30.01. 2022.g.

PREUZIMANJE PRILOGA
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“
Prostorni plan uređenja Grada Pakraca – 4.38 Prekopakra
Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja  turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“

 

 

Back to top
Skip to content