– Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 41022 – Pristupni put RKT groblju u Velikom Banovcu

KLASA:936-02/20-01/1
URBROJ:2162-06/06-20-5
Pakrac, 11.11.2020.

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Grad Pakrac, OIB:79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

J A V N I   P O Z I V

radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg- izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 41022

Pristupni put RKT groblju u Velikom Banovcu

I

Pozivamo sve vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanom cestom – Pristupni put  RKT groblju  u Velikom Banovcu, oznake ceste  NC- 41022, izvedena na dijelu: k. č. br. 375, 374/2, 561 i 560, sve u k.o. Donja Obrijež da pristupe obilježavanju granica zemljišta uz stručnu pomoć Ureda ovlaštenog inženjera geodezije vl. Branko Đaniš, dipl.ing.geod., Aleja Kestenova 11, 34550 Pakrac, radi izjašnjenja.

II

Grad Pakrac će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, te potrebna pojašnjenja u utorak, 25. studeni. 2020. godine u 10:00 sati na terenu, na lokaciji pristupni put  prema RKT groblju  u Velikom Banovcu.

Obilježavanju granica zemljišta mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

III

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti  istog dana u vremenu od 11:00 -12:00 sati, u prostorijama Grada Pakraca, I kat, soba broj 121, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, možete izvršiti i naknadno, a najkasnije do 01. prosinca 2020. godine.

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Voditeljica Odsjek za graditeljstvo
i komunalne djelatnosti
Marija Čar, inž. građ.

 

 

Back to top
X
Skip to content