Prijedlog Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene „Pakrac“ – za javnu raspravu - Grad Pakrac


Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca, Klasa:350-01/23-01/2, URBROJ: 2177-9-40-1/01-24-33, od 08. 04. 2024. godine, Grad Pakrac, Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo, kao Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene  „Pakrac“, objavljuje

OBAVIJEST
o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja
– zone športsko-rekreacijske namjene „Pakrac“
za javnu raspravu

1. Gradonačelnica Grada Pakraca Zaključkom, Klasa:350-01/23-01/2, URBROJ: 2177-9-40-1/01-24-33, od 08. 04. 2024. godine, utvrdila je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene  „Pakrac“ (u nastavku: Prijedlog Plana) na temelju dostavljenog Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene  „Pakrac“,  izrađenog od izrađivača Plana, PLANOPOLIS d.o.o. Rijeka od travanj 2024. godine, i upućuje na javnu raspravu i javni uvid.

2. Javna rasprava i javni uvid  Prijedloga Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene  „Pakrac“ započinje 15. travnja 2024. godine i trajat će zaključno s 15. svibanj 2024. godine.

3. Javni uvid u Prijedlog Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave može se obaviti u prostorijama nositelja izrade Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca, u Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18, svakim radnim danom od 8,00 – 15 sati.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana, a radi stručnog obrazloženja izrađivača, održat će se dana 25. 04. 2024. godine, u  gradskoj vijećnici u „Kompleksu Janković“, Trg bana Josipa Jelačića 2, u Pakracu, s početkom u 11 sati.

5. Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani:

– imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana,
– mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
– mogu davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
– mogu nositelju izrade uputiti pisane prijedloge i primjedbe, dostavom istih u pisanom obliku (osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela), putem pošte preporučeno na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac ili putem e-maila:marija.car@pakrac.hr  najkasnije do 15. svibanj 2024. godine.
Pisani prijedlozi i primjedbe, koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir pri pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

6. Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima, koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga Plana dostaviti će se posebna pisana obavijest o javnoj raspravi, a ista mogu dostaviti svoja mišljenja najkasnije do 15. svibnja  2024. godine u protivnom smatrat će se da isti nemaju primjedbi.

7. Sve dodatne informacije mogu se dobiti : Grad Pakrac, Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, na broju telefona: 034/313191 ili putem e-maila: marija.car@pakrac.hr .

Obavijest o utvrđivanju Prijedloga UPU SRC PAKRAC NPP
Sažetak za javnost UPU SRC PAKRAC NPP
Odredbe UPU SRC PAKRAC NPP
Obrazloženje UPU SRC PAKRAC NPP
1 – Korištenje i namjena površina UPU SRC PAKRAC NPP
2A – Prometna mreža i telekomunikacije UPU SRC PAKRAC NPP
2B – Komunalni infrastrukturni sustav UPU SRC PAKRAC NPP
2C – Energetski infrastrukturni sustav UPU SRC PAKRAC NPP
3 – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora UPU SRC PAKRAC NPP
4 – Način i uvjeti gradnje UPU SRC PAKRAC NPP

 

 

Back to top
Skip to content