Odluka o poništenju oglasa za prijem u službu - Grad Pakrac


GRAD PAKRAC
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE

KLASA: 112-02/24-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-24-7
U Pakracu,  15. ožujka 2024. g.

Na temelju čl. 25. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 )  donosim sljedeću

ODLUKU
o poništenju oglasa za prijem u službu

  1. Poništava se oglas za prijem u službu jednog službenika na određeno vrijeme do povratka duže odsutnog službenika na posao, KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2177-9-20/01-24-3 objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Požega, Ispostava Pakrac 5. ožujka 2024. g.
  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se kod nadležne službe za zapošljavanje i internet stranicama Grad Pakraca.

Pročelnica:
Katarina Plavček, dipl.oec

 

 

Back to top
Skip to content