Započet postupak ocjene utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca - Grad Pakrac

Grad Pakrac započeo je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca sukladno odredbama Zakona  o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca je Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Prijedlog  Odluke o izradi Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš  Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca objavljuje se na Web stranici Grada Pakraca zajedno s Odlukom o izradi Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama Grada Pakraca.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Preuzimanje priloga:

 

 

Back to top
Skip to content