Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca - Grad Pakrac

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 940-01/18-01/2, URBROJ: 2162-06/08-20-13) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti (građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove) da najkasnije do 2. travnja 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca.

II. 

Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na priloženom obrascu, osobno ili poštom, na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca“ ili na adresu elektroničke pošte: ivona.sandrin@pakrac.hr.

III. 

Prijedlozi i mišljenja pristigli u roku iz točke I. ovog poziva bit će razmotreni, a oni prihvaćeni bit će uvršteni u Nacrt prijedloga Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

IV. 

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja, izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i mišljenja te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje istih.

Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.         

KLASA: 940-01/18-01/2
URBROJ: 2162-06/08-20-14
U Pakracu, 3. ožujka 2020. godine

POVEZNICE ZA TEKST I OBRASCE JAVNOG POZIVA:

 

 

Back to top
Skip to content