Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći korisnicima iz Programa „TRI PLUS“ u 2023. godini - Grad Pakrac


Na temelju članka 9. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“, u nastavku skraćeno; Program „TRI PLUS“, (KLASA: 551-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/05-18-3) te Izmjena i dopuna Programa „TRI PLUS“ od 24.10.2018. godine, Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca, dana 12. prosinca 2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći korisnicima iz Programa „TRI PLUS“ u 2023. godini

I.

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu pomoći korisnicima Programa „TRI PLUS“ prema Programu demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca te Izmjena i dopuna Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca.

II.

Pravo na dodjelu pomoći iz točke I. imaju državljani Republike Hrvatske, obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi kojega nisu zaposleni, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca, i to za:

a) troškove stanovanja;

  1. godišnji iznos komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini stambene jedinice i položaju objekta ukoliko obveza glasi na njihovo ime,
  2. 150,00 kn mjesečno za komunalne i druge režijske troškove koji će se iznos isplaćivati na tekući račun korisnika.

Ostvarenje prava na pomoći za podmirenje troškova stanovanja ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava na ostale pomoći iz Programa „TRI PLUS“, a neiskorištena sredstva od strane pojedinog korisnika za pomoć u podmirenju troškova stanovanja ne mogu se preraspodijeliti na druge troškove.

b) dodjelu pomoći za plaćanje 50% mjesečne cijene redovnog programa dječjeg vrtića za dijete koje pohađa redovni program vrtića, a koji isto pravo ne ostvaruje po drugim osnovama.

c) dodjelu pomoći za podmirivanje troškova prijevoza, odnosno pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu djetetu, javnim prijevozom vlakom ili autobusom na relaciji; mjesto studiranja u Republici Hrvatskoj – Pakrac ili obrnuto, jednom mjesečno do najviše 10 puta godišnje.

III.

Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na standardiziranim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva na kojima su nabrojani obvezni prilozi, uz napomenu da se sva dokumentacija može dostaviti u neovjerenoj preslici.

IV.

Pomoći iz ovog Poziva dodjeljuju se za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2023. godine pri nepromijenjenim okolnostima unutar obitelji, odnosno do roka u kalendarskoj 2023. godini do kojega pojedina obitelj ostvaruje pravo.

Zahtjevi s pripadajućim prilozima se podnose od dana objave ovog Poziva do 30. studenoga 2023. poštom u zatvorenoj omotnici ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac  s naznakom: „TRI PLUS“.

Ukoliko se zahtjev podnosi do 15.01.2023. godine pravo Korisnik ostvaruje za kalendarsku 2023. godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete.

Po zahtjevu podnesenom nakon 15.01.2023. godine Korisnici će prava ostvarivati temeljem rješenja nadležnog upravnog tijela, od mjeseca koji slijedi nakon izvršnosti rješenja.

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom, neće se razmatrati.

V.

Obitelji koje su ostvarile prava iz Programa TRI PLUS u 2022. godini uz uvjet da su unutar obitelji nepromijenjene okolnosti ne trebaju podnositi nove Zahtjeve, već su dužne potpisati Izjavu o (ne)promijenjenim okolnostima do 15.01.2023. u uredu br. 128 gradske uprave ili istu dostaviti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac s naznakom „TRI PLUS-Izjava“, odnosno putem elektronske pošte (PDF): dubravka.spancic@pakrac.hr.

U slučaju da je samo dio okolnosti promijenjen, a koji ne ugrožava status korisnika (dijete polazi u vrtić ili prelazi iz vrtića u školu, postaje student i sl.) potrebno je dostaviti dokaze o promjeni.

Za obitelji koje su ostvarile prava iz programa TRI PLUS u 2023. godini, a ne odazovu se ovom Pozivu u naznačenom roku, smatrat će se da od istoga odustaju u 2023. godini, odnosno prava neće ostvariti.

U Pakracu, 12. prosinca 2022.
KLASA: 551-08/22-01/1
URBROJ: 2177-9-30-01/02-21-02  

PRILOG
Izjava o nepromijenjenim okolnostima

 

 

Back to top
Skip to content