Javni pozivi i službene objave #Novosti

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2019/2020.

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje prijedlog

LISTE KANDIDATA

koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2019/2020.

  

a) dosadašnji stipendisti s nastavljenim pravomu koji će primati 400,00 kn stipendije

 

rd.br. prezime i ime visoka škola/ godina studija 
01. ĐURĐEVIĆ DUNJA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, flauta, 4.godina
02. EREIZ MATEA Sveučilište u Zagrebu,Učiteljski fakultet, Učiteljski s njemačkim, 5. godina
03. KLIGL KARLO Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 4.godina
04. KOP SILVIO Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, biljne znanosti, 4 godina
05. LASIĆ LUCIJA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost/nastavnički, 5.godina
06. LAUČAN MATEA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, kemija, 3. godina
07. NADAŽDI HELENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, prehrambeno inženjerstvo, 5.godina
08. NAGY ANJA Sveučilište u Dubrovniku, Mediji i kultura društva, 4.godina
09. PIERABON ANNA Zdravstveno veleučilište Zagreb, sanitarno inženjerstvo, 3.godina
10. PIEROBON MINEA Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 4.godina
11. ŠIRAC FILIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  Elektrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, računalstvo, 4.godina
12. VACEK HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  prehrambeno tehnološki, prehrambena tehnologija, 3. godina
13. ŽILI KARLO Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija, 5.godina
14. ŽILI LANA Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija  3.godina

b) stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij

 

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. BENDRA ANTUN Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, elektrotehnika 2.godina
02. HEMZAČEK ANTONIO Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 2.godina
03. JEREMIĆ LUCIJA Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,  veterinarska medicina, 3.godina
04. SERIĆ SAMATA Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet,menadžment 1.godina
05. ZANDONNA GEA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija, 2.godina

 

c) stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. ĐURĐEVIĆ HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, studij žičani instrumenti, gitara,  3.godina
02. ŠIMIĆ FRANKA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 3.
03. VUJANIĆ LANA Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, 2. godina

 

d) novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija

 

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. AJHNER IVA Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, učiteljski fakultet s modulima, 2 godina
02. ČIČKOVIĆ ANA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet odgojno obrazovnih znanosti, eng.jezik i književnost i hrv.jezik i književnost, 3.godina
03. DEMARTINI LORENA Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studij, latinski jezik i povijest, 2.godina
04. LUJANAC JOSIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, studij kemije 4.godina
05. MAZZONI IVA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,  Fakultet za odgojno obrazovne znanosti, učiteljski studij, 2.godina
06. OSMAK KARLA Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Biljne znanosti, 2.godina
07. PINTUR IVONA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, studij sociologije i pedagogije, 2.godina
08. RADE KARLA Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, socijalna pedagogija 2.godina
09. ROSMAN KARLO Veleučilište u Slavonskom Brodu, menadžment 2.godina
10. SVJETLIČIĆ VILIM Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT, 2. godina
11. ŠARČEVIĆ LUKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT, 2. godina
12. ŠIMIĆ MIHOVIL Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT, 2. godina
13. ŠPANČIĆ DORA Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno tehnološki fakultet, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, 3.godina
14. TUTIĆ LORENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Stručni upravni studij, 2.godina

 

e) stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)

rd.br. ime i prezime visoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine
01. SKALNIK TENA Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, sociologija,diplomiranje
02. DIZEPP EMILIO Sveučilište u Puli, Talijanski jezik i književnost, diplomiranje

 

f) apsolventi u akademskoj godini (ne primaju stipendiju)

rd.br. prezime i ime visoka škola/zvanje
01. FILIPOVIĆ ANA Sveučilište u Zadru, njemački jezik i talijanski, diplomirati
02. ŠPANČIĆ KLARA Sveučilište u Zagrebu , Fakultet političkih znanosti, novinarstvo, diplomirati
03. LASIĆ EBONY Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, slikarstvo, diplomirati

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.


Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pakraca koji je dužan donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana. Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

stručna suradnica
Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/19-01/03
URBROJ: 2162-04/05-19-04
U Pakracu, 04. studenoga 2019.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Rang lista za akademsku godinu 2019./2020. – studenti medicine

Na temelju odredbi članka 11. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/17) Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca utvrđuje prijedlog

RANG LISTE

za akademsku godinu 2019./2020.

 

I.

U provedenom postupku natječaja za akademsku godinu 2019/2020. prijavljena je jedna studentica medicine s cjelovitom zatraženom dokumentacijom koja udovoljava formalnim uvjetima natječaja.

II.

U  postupku bodovanja prijave kandidata rangira se kako slijedi:

rd.br. Ime i prezime uspjeh godina studija socijalni status ukupno bodova
01. BARBARA KREJČI 10 2 0 12

III.

Ova rang lista dostavlja se Gradonačelnici radi donošenja Odluke o dodjeli stipendije studentima medicine i objavljuje se na gradskoj mrežnoj stranici.

IV.

Svaki kandidat može na rang-listu podnijeti pisani prigovor u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca putem pošte ili se predaje u pisarnici.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja prijavitelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, a odluka Gradonačelnika je konačna.

V.

Odluku o dodjeli stipendija studentima medicine donosi Gradonačelnik, a sa  studentom će se sklopiti ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da stipendist tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane Odlukom o stipendiranju studenata medicine.

VI.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij koji uključuje i jednu apsolventsku godinu tijekom koje korisnik ne prima stipendiju.

Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci.

U Pakracu, 04.11.2019.

Novosti

Hrvatske željeznice radi popularizacije javnog prijevoza putnika, uvele dodatne pogodnosti srednjoškolcima!

Prije svega je potrebno da srednjoškolci ostvare pravo na sufinacirane mjesečne karte kojima mogu putovati u 2. razredu vlakova (osobno otići na željezničku stanicu u Pakracu s osobnom iskaznicom, potvrdom škole o upisu, dvije fotografije za osobne dokumente – popuniti zahtjev i primiti iskaznicu, kartu), a time im je omogućen BESPLATAN prijevoz na bilo kojoj relaciji na području Republike Hrvatske tijekom školske godine 2019/2020.
Tijekom praznika (srpanj i kolovoz 2020.) ostvaruju 75% popusta na relaciji na kojoj su putovali tijekom školske godine. Učenici u vlaku moraju predočiti sufinanciranu kartu za tekući mjesec, a iste se mogu preuzeti samo na blagajnama. 

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15,01/16), članka 9. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjela, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata Grada Pakraca

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte i pete godine studija, koji imaju prebivalište dulje od 5 godina na području Grada Pakraca i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata Grada Pakraca.
Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju, i to:
– studenti koji primaju stipendiju po socijalnom kriteriju, a žele istu primati i u ovoj akademskoj godini, dužni su se natjecati,
– studenti koji primaju stipendiju, a stječu uvjete za natjecanje za stipendiju deficitarnih zanimanja, mogu se natjecati.
Deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2019./2020. su:
1. magistar inženjer građevinarstva / magistra inženjerka građevinarstva
(mag. ing. aedif) – sveučilišni studij, 2 stipendije
2. magistar edukacije matematike / magistra edukacije matematike
(meg.educ.math) – sveučilišni studij, 1 stipendija
3. mag.mus. – učitelj/ica klarineta, gitare, violine, viole, violončela i trube – sveučilišni studij, po 1 stipendija
4. mag.mus. – učitelj/ica klavira – sveučilišni studij, 2 stipendije.

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2019./2020., a stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2019. godine.
Mjesečni iznos stipendije iznosi 400,00 kuna.
Nakon razradbenog postupka po zaprimljenim zamolbama za, do ukupno 10 studenata koji udovoljavaju socijalnom kriteriju te za, do ukupno 10 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja, iznos mjesečne stipendije iznosit će 800,00 kn.

Stipendisti po socijalnom kriteriju se određuju unutar ukupnog broja studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju Grada Pakraca, a na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja i dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju njih ostvaruje prioritet na listi.
Stipendisti deficitarnog zanimanja određuju se na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja te dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju istih ostvaruje prioritet na listi.

III.

A) Prijave za stipendiranje studenata uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
– presliku osobne iskaznice,
– uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
– uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
– izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti.

B) Prijave za stipendiranje studenata po socijalnom kriteriju ili deficitarnog zanimanja, bez obzira jesu li ili nisu stipendisti Grada Pakraca, uz navedeno u točki A) moraju sadržavati i:
– presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno (ukoliko postoji),
– izjavu o članovima kućanstva,
– potvrde o školovanju braće i sestra,
– potvrde o nezaposlenosti roditelja,
– potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
– potvrda porezne uprave da roditelj i ostale punoljetne osobe u kućanstvu nisu upisane u registar poreznih obveznika u tekućoj godini,
– potvrdu o općem uspjehu za prethodnu godinu studija ili, ukoliko je kandidat student prve godine studija, završnih razreda srednje škole.

C) Studenti deficitarnog zanimanja i studenti koji se natječu za stipendiju po socijalnom kriteriju mogu ostvariti i dodatne bodove na način da uz navedeno u točki A) i B) dostave:
– presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
– potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

Prednost za ostvarenje prava kod deficitarnih zanimanja stječu stipendisti Grada Pakraca u odnosu na studente koji se prvi put prijavljuju sa zamolbom te studenti deficitarnih zanimanja viših godina studija u istom zanimanju ostvaruju prednost u odnosu na studente nižih godina studija.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Svi stipendisti Grada Pakraca za nastavak korištenja stipendije od 400,00 kn, odnosno kod deficitarnih zanimanja 800,00 kn, moraju ispuniti uvjet redovnog upisa slijedeće akademske godine što dokazuju dostavljanjem potvrde ili uvjerenja o upisu slijedeće akademske godine na temelju odredbi iz ugovora, a najkasnije tijekom natječajnog razdoblja za dodjelu stipendija u nadolazećoj akademskoj godini.
Stipendisti koji su imali obvezu polaganja završnih ispita preddiplomskog studija nakon III. godine studija, upisom IV. godine studija, odnosno 1. godine diplomskog studija te dostavljanjem potvrde o upisu nastavljaju primati stipendiju.
Stipendisti koji su upisali apsolventsku godinu studija također su dužni dostaviti potvrde o upisu iako tijekom iste neće primati stipendiju. Za apsolviranje se priznaje jedna akademska godina.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao i zaposliti se na području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2019. godine, 14:00 sati, a dostavljaju se na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata 2019/2020.“.

VI.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

OBRASCI

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15, 01/16), članka 10. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.04/17) Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata medicine

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija medicine, državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata medicine Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju Grada Pakraca a studiraju medicinu, odnosno za ostvarenje prava na stipendiju studenata medicine dužni su se natjecati. Stipendisti medicine s već ostvarenim pravom, koji imaju potpisan ugovor, za nastavak primanja stipendije dužni su priložiti potvrde o upisu nove akademske godine s ispisom ocjena.

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2019./2020. po razradbenom postupku nakon provedenog javnog natječaja sukladno kriterijima za izbor korisnika stipendije.
Stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2019. godine.
Mjesečni iznos stipendije za studente medicine iznosi 1.200,00 kuna, a dodijelit će se ukupno 3 stipendije.
Stipendiranje ne obuhvaća apsolventsku godinu studija, a priznaje se jedna godina apsolventskog staža.

III.

A) Prijave za stipendiranje studenata medicine uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
– presliku osobne iskaznice,
– uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
– uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
– izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti (obrazac),
– izjavu o članovima domaćinstva (obrazac),
– prijepis ocjena za prethodnu akademsku godinu studija, odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine studija medicine,

(ukoliko postoji):
– presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno,
– potvrde o školovanju braće i sestra,
– potvrde o nezaposlenosti roditelja,
– potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
– presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
– potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada studentu na višoj studijskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada studentu koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao u medicinskim ustanovama na
području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2019. godine, 14:00 sati, a dostavljaju se na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata medicine 2019/2020.“.

VI.

Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

OBRASCI

Gradski natječaji #Novosti

Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2019./2020.

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava, stipendije Grada Pakraca učenicima koji imaju prebivalište i borave u Gradu Pakracu te se školuju u Srednjoj školi Pakrac u trogodišnjem obrtničkom zanimanju.
Poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na mrežnim stranicama Grada Pakraca.
Prijave se zaprimaju od 18.09.2019. godine do 18.10.2019. godine.

2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG NATJEČAJA

Prioritet ovog natječaja je poticanje učenika na obrazovanje za rad u obrtničkim zanimanjima.
Ciljevi ovog natječaja su: povećati interes mladih za obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima Srednje škole Pakrac, usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima, zadržati i proširiti izbor trogodišnjih obrtničkih zanimanja u Srednjoj školi u Pakracu te poticati uspješnost i vrednovati kvalitetu rada učenika.

3. IZNOS SREDSTAVA I BROJ STIPENDIJA

Grad Pakrac će temeljem ovog natječaja u školskoj godini 2018./2019. stipendirati do ukupno 16 učenika Srednje škole Pakrac, uključujući i dosadašnje stipendiste koji su pravo ostvarili ispunjavanjem ugovornih uvjeta.
Učeničke stipendije u školskoj godini 2019./2020. dodijelit će se kako slijedi:
– do 2 stipendije za zanimanje MONTER SUHE GRADNJE,
– do 5 stipendija za zanimanje STOLAR,
– do 3 stipendije za zanimanje FASADER,
– do 5 stipendija učenicima trogodišnje obrtničke škole za izvrsnost.

Primatelji stipendije za trogodišnje obrtničko zanimanje mogu primati i stipendiju za izvrsnost.

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI NATJEČAJ NAMIJENJEN

Ovaj Javni natječaj namijenjen je učenicima Srednje škole Pakrac i to:
1. stipendija za trogodišnje obrtničko zanimanje – učenicima prvog, drugog odnosno trećeg razreda srednje škole koji se školuju u jednom od trogodišnjih obrtničkih zanimanja:
monter suhe gradnje, stolar, fasader.
2. stipendija za izvrsnost – učenicima drugog ili trećeg razreda srednje škole koji se školuju u jednom od trogodišnjih obrtničkih zanimanja a postigli su u prošloj školskoj godini uspjeh na natjecanjima:
– po Vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje ili
– ostvarili sportski rezultat pojedinačno ili aktivno timski u klubu koji djeluje u Gradu Pakracu.

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

3. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu mogu podnijeti učenici Srednje škole Pakrac koji:
– imaju prebivalište i borave u Gradu Pakracu najmanje godinu dana,
– se obrazuju za jedno od trogodišnjih obrtničkih zanimanja: monter suhe gradnje, stolar, fasader,
– su državljani Republike Hrvatske,
– imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18),
– imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50 odnosno za stipendiju izvrsnosti 3,5
– savladavaju nastavni program u kojem se obrazuju bez ponavljanja razreda.

4. IZNOSI, INTENZITET I NAČIN ISPLATE STIPENDIJE

Iznos učeničke stipendije za školsku godinu 2019./2020. je:
– za trogodišnje obrtničko zanimanje 200,00 kn mjesečno po učeniku za ukupno 10 mjeseci (od 01.09.2019. do 30.06.2020. godine),
– za izvrsnost 100,00 kn mjesečno po učeniku za ukupno 10 mjeseci (od 01.09.2019. do 30.06.2020. godine) .
Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene stipendije isplaćuju se korisnicima na žiro račun svaki mjesec do 15. za prethodni mjesec u 10 jednakih obroka.

5. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE

Prijava za dodjelu stipendije podnosi se putem Prijavnog obrasca uz koji se obavezno prilaže i tražena dokumentacija.
Prijava se podnosi Gradu Pakracu neposredno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac
s naznakom „Prijava – Stipendiranje učenika Srednje škole Pakrac 2019./2020.“
Prijave pristigle nakon zatvaranja Javnog natječaja se neće uzimati u razmatranje.

6. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Svaki Podnositelj prijave dužan je u natječajnom roku dostaviti:
1. Ispunjeni Prijavni obrazac (za trogodišnje obrtničko zanimanje i/ili izvrsnost)
– učenici koji traže SAMO jednu stipendiju NISU obvezni popunjavati oba obrasca!
2. ispunjenu Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
te dokaze:

STATUS

DOKAZ

Državljanstvo RH

Prebivalište

Preslika osobne iskaznice učenika, ukoliko ju nema – Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca
Status redovnog učenika/ce Potvrda Srednje škole Pakrac o upisu u srednju školu, odnosno određeni razred srednje trogodišnje obrtničke škole
Prosjek ocjena završnog osnovne odnosno prethodnog srednje škole Preslika svjedodžbe
Postignuća na natjecanjima Odgovarajući dokument (priznanje, diploma i sl)
Socijalni status Rješenje CZSS Pakrac/Rješenje HZZZ (invalidnost i/ili posebne potrebe) odnosno HZMO ili CZSS/ Potvrda nadležne službe o statusu hrvatskog branitelja

Tablica br. 1.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu s potpisom.

NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na ovaj natječaj, moguće je u roku od 15 dana nakon objave rezultata zatražiti povrat predane dokumentacije u originalu.

7. POSTUPAK ODOBRAVANJA STIPENDIJE

Stipendija se odobrava korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu stipendije sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za stipendiranje učenika.

a. ADMINISTRATIVNA PROVJERA

Pristigle prijave provjeravat de se sukladno Obrascu za administrativnu provjeru a u slučaju bilo kojeg odgovora „NE“ bit će automatski odbačene te se neće uzimati u obzir za dodjelu stipendije.

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU-UVJETI

Rd.br. pitanje DA NE
01. Prijava je podnesena u roku
02. Prijavni obrazac ispunjen u cijelosti i potpisan
03. Državljanin RH, prebivalište na području Grada Pakraca gdje i boravi
04. Učenik Srednje škole Pakrac u trogodišnjem obrtničkom zanimanju iz točke 3.
05. Priložena je sva propisana dokumentacija

Tablica br. 2

b. BODOVANJE

1) za stipendiju trogodišnjeg obrtničkog zanimanja

SOCIJALNI STATUS – KRITERIJ

Učenik iz obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade 5 bodova
Učenik, ili njegov roditelj, osoba s posebnim potrebama 4 boda
Učenik iz obitelji s troje ili više djece (u zajedničkom domaćinstvu) 3 boda
Učenici iz obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2 boda

USPJEH U ŠKOLOVANJU

(prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole ili prethodnog razreda srednje škole)

2,5 5 bodova
2,6 – 3,0 10 bodova
3,1-4,0 20 bodova
4,1 – 5 30 bodova

Tablica br. 3

2) za stipendiju izvrsnosti

USPJEH U ŠKOLOVANJU (prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole ili prethodnog razreda srednje škole)

3,5 10 bodova
3,6 – 4,0 15 bodova
4,1- 4,5 25 bodova
4,5 – 5 35 bodova

NATJECANJA UČENIKA (za stipendiju izvrsnosti) po Vremeniku

Prvo mjesto na županijskom natjecanju (regionalno) 15     bodova
drugo mjesto na državnom natjecanju 20 bodova
Prvo mjesto na državnom natjecanju 35 bodova
Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju 40 bodova

NATJECANJA UČENIKA (za stipendiju izvrsnosti) po sportskim rezultatima

Prvo mjesto državno natjecanje 15     bodova
Druga liga (za prvu kategoriju sporta) 20 bodova
Nagrađeno međunarodno natjecanje 25 bodova

Sve prijave koje su zadovoljile administrativnu provjeru, odnosno uvjete, boduju se sukladno navedenim kriterijima, a po završetku ovog postupka formira se bodovna lista.
Stipendije se odobravaju Podnositeljima prijave temeljem formirane bodovne liste, počevši s onima s najvećim brojem bodova do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za stipendiranje učenika.

U slučaju jednakog broja bodova prednost ima učenik/ca s boljim uspjehom u školovanju.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik Grada Pakraca.

8. OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Svaki kandidat koji je ostvario pravo na stipendiju potpisat će Ugovor o korištenju stipendije učenika srednje škole s Gradom Pakracem kojime će se pobliže utvrditi međusobna prava i obveze.

9. NADZOR

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava iz javnih izvora Grad Pakrac može izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena stipendija.
Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom, bit de dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

10. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:
Prijavni obrazac STIPENDIRANJE za trogodišnje obrtničko zanimanje,
Prijavni obrazac za STIPENDIRANJE izvrsnosti,
Obrazac – Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva.

GRAD PAKRAC
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za opće poslove i
društvene djelatnosti

KLASA: 604-02/19-01/
URBROJ: 2162-04/05-19-02
U Pakracu, 17.09.2019.

Obavijesti

Poziv pravnim i fizičkim osobama: Istraživanje tržišta rada

Grad Pakrac provodi postupak istraživanja tržišta rada radi utvrđivanja deficitarnih zanimanja u akademskoj godini 2019/2020. na temelju odredbi članka 2. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca.
Cilj ovog istraživanja je prikupljanje i analiza podataka u svrhu donošenja odluke gradonačelnika o deficitarnom zanimanju radi stipendiranja studenata sredstvima Proračuna Grada Pakraca. Istraživanjem ističemo važnost međusobne suradnje kojom želimo potaknuti poslodavce na strateško planiranje i podržavanje općeg interesa radi čega u njega uključujemo javnost na lokalnoj razini – poslodavce različitih profila; ustanove, mala i velika poduzeća, obrte, udruge, OPG-e.
Istraživanje se provodi jednokratno, jednom godišnje i primarno, a usmjereno je ka pravnim i fizičkim osobama na području grada Pakraca i mjestima koja su od Pakraca udaljena najviše 50 kilometara. Metoda ispitivanja je osobna a očekujemo da odgovorna osoba gospodarskog subjekta ispuni priloženi obrazac upitnika te ga potpisanog i s pečatom dostavi poštom ili osobno do 27. rujna 2019. godine na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured 128)
odnosno e-mailom (PDF format): dubravka.spancic@pakrac.hr

Obrazac upitnika za izbor deficitarnog zanimanja u akademskoj godini 2019./2020. možete preuzeti ovdje.

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Poziv roditeljima stipendista obrtničkih zanimanja

Pozivaju se roditelji učenika srednje škole koji primaju gradsku stipendiju za obrtnička zanimanja, da izvrše svoje obveze temeljem članka 4. Ugovora o stipendiranju te u najkraćem roku dostave potvrde o upisu u nastavnu godinu.

Obavijesti

Poziv primateljima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Pozivaju se građani, korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, da radi mogućnosti ostvarivanja prava na sredstva za ogrjev u 2019. godini, u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca – Trg bana Josipa Jelačića 18 u Pakracu (prvi kat zgrade gradske uprave, ured broj 128), potpišu IZJAVU da se griju na drva.

Potpisivanje je omogućeno svakog radnog dana od 8 do 14 sati (stanka od 10;30 – 11:00) do 25. srpnja 2019. godine. Korisnici su tom prilikom dužni predočiti osobnu iskaznicu, a slijepe i nepismene osobe dokaze o istome.

U istom uredu nije moguće rješavati ovo socijalno pravo ukoliko ne primate mjesečnu zajamčenu minimalnu pomoć (putem Centra za socijalnu skrb).

Javni pozivi i službene objave #Novosti #Tri plus

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“

Na temelju članka 9. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“, u nastavku skraćeno; Program „TRI PLUS“, (KLASA: 551-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/05-18-3) te Izmjena i dopuna Programa „TRI PLUS“ od 24.10.2018. godine, jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, dana 04. siječnja 2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“

 I.

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu pomoći za podmirivanje troškova stanovanja: komunalne naknade i dijela komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva prema Programu demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca (KLASA: 551-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/05-18-3) te Izmjena i dopuna Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca.

 II.

Pravo na dodjelu pomoći iz točke I. imaju državljani Republike Hrvatske, obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi kojega nisu zaposleni, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca, i to za:

  1. a) troškove stanovanja;
  2. komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini stambene jedinice i položaju objekta,
  3. 150,00 kn mjesečno za komunalne i druge režijske troškove koji će se iznos isplaćivati na račun korisnika.

Ostvarenje prava na pomoći za podmirenje troškova stanovanja ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava na ostale pomoći iz Programa „TRI PLUS“, a neiskorištena sredstva od strane pojedinog korisnika za pomoć u podmirenju troškova stanovanja ne mogu se preraspodijeliti na druge troškove.

  1. b) dodjelu pomoći za plaćanje 50% mjesečne cijene redovnog programa dječjeg vrtića za treće i/ili svako daljnje dijete koje pohađa redovni program Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
  2. c) dodjelu pomoći za parkiranje, dodjelu parkirne karte „TRI PLUS“ za besplatno parkiranje do maksimalno dva sata na javnim parkiralištima u gradu Pakracu u 2019. Godini,
  3. d) dodjelu pomoći za podmirivanje troškova prijevoza, odnosno pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu javnim prijevozom vlakom ili autobusom na relaciji; mjesto studiranja u Republici Hrvatskoj – Pakrac ili obrnuto, jednom mjesečno do najviše 10 puta godišnje.

 III.

Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na standardiziranim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva na kojima su nabrojani obvezni prilozi, uz napomenu da se sva dokumentacija može dostaviti u neovjerenoj preslici.

 IV.

Pomoći iz ovog Poziva dodjeljuju se za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2019. godine pri nepromijenjenim okolnostima unutar obitelji, odnosno do roka u kalendarskoj 2019. godini do kojega pojedina obitelj ostvaruje pravo.

Zahtjevi s pripadajućim prilozima se podnose od dana objave ovog Poziva do 30. studenoga 2019. poštom u zatvorenoj omotnici ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac  s naznakom: „TRI PLUS“.

Ukoliko zahtjev podnese do 31.01. 2019. godine pravo Korisnik ostvaruje za kalendarsku 2019. godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete.

Po zahtjevu podnesenom nakon 31.01.2019. godine Korisnici će prava ostvarivati temeljem rješenja nadležnog upravnog tijela, od mjeseca koji slijedi nakon izvršnosti rješenja.”

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom, neće se razmatrati.

V.

Obitelji koje su ostvarile prava iz Programa TRI PLUS u 2018. godini uz uvjet da su unutar obitelji nepromijenjene okolnosti NE TREBAJU PODNOSITI NOVE ZAHTJEVE. Obitelji sa stečenim pravom u 2018. godini, bez promijenjenih okolnosti unutar obitelji, dužne su potpisati Izjavu o (ne)promijenjenim okolnostima u uredu br. 128 gradske uprave ili istu dostaviti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac s naznakom „TRI PLUS-Izjava“.

U slučaju da je samo dio okolnosti promijenjen, a koji ne ugrožava status korisnika (prodan automobil, dijete prelazi iz vrtića u školu i sl.) potrebno je dostaviti dokaze o promjeni.

U Pakracu, 04.siječnja 2019.

KLASA: 551-08/19-01/01
URBROJ: 2162-04/05-19-01


PRILOZI JAVNOG POZIVA

 
Izjava o nepromijenjenim okolnostima
Zahtjev – vrtić
Zahtjev – vozna karta
Zahtjev – stanovanje
Zahtjev – parkiranje