Natječaj za zakup prostora za prodaju hrane i pića u Ulici hrvatskih velikana (ispred Muzeja  grada Pakraca) - Grad Pakrac


Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 17. veljače 2023.g. (KLASA: 372-01/23-01/4, URBROJ: 2177-9-10/04-23-1) raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup prostora za prodaju hrane i pića u Ulici hrvatskih velikana (ispred Muzeja  grada Pakraca)

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup prostora za prodaju hrane i pića u Ulici hrvatskih velikana  u Pakracu (ispred Muzeja grada Pakraca) dana 18. ožujka 2023.g. od 10:00 do 24:00 sata.

Prostor se daje u zakup u sklopu obilježavanja Dana Grada Pakraca za prodaju hrane i pića.

Početna cijena zakupa iznosi 150,00 €.

2. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada prostora za prodaju hrane i pića.
b) Zakupnik se obvezuje raditi:
dana 18. ožujka 2023.g. od 10:00 do 24:00 sata u Ulici hrvatskih  velikana (ispred Muzeja grada Pakraca).

Zakupnik se obvezuje osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga.

Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.

Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.

Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

3. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.

Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 28. veljačom 2023.g.

Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup prostora za prodaju hrane i pića za Dan Grada“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Pisana ponuda mora sadržavati:
– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),
– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),
– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),
– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi,
– podatak o potrebnoj snazi električne energije za potrebe rada.

 Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

4. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.

Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, struč. spec. oec. 

U Pakracu, 17. veljače 2023.g.
KLASA: 372-01/23-01/4
URBROJ: 2177-9-10/04-23-3                                                             

 

 

Back to top
Skip to content