Poziv za iskaz interesa

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 17.06.2019. godine iskažu interes vezano za lokacije na kojima je  potrebno izvršiti  razminiranje na području JLS Grad Pakrac. Temeljem iskazanih potreba utvrditi će se prijedlozi prioriteta za  uvrštavanje u Plan protuminskog djelovanja za 2020. godinu.

Prijedloge s navedenim oznakama zemljišta (katastarske čestice, katastarske općine) dostaviti u pismenom obliku na: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, ili na email adresu: grad@pakrac.hr.