Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Ja sam žena, a ne broj“ - Grad Pakrac

GRADONAČELNICA
KLASA: 100-01/17-01/4
URBROJ: 2162-02/01-18-5
Pakrac, 24. siječnja 2018. godine

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-58), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena za projekt „Ja sam žena, a ne broj“, kodni broj: UP.02.1.1.05.0018, (KLASA: 100-01/17-01/4, URBROJ: 2162-02/01-17-1), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta  Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09, 01/13, 06/13, 03/15), Gradonačelnica Grada Pakraca dana 24. siječnja 2018. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Ja sam žena, a ne broj“

 

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Pakraca da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Pakracu za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ja sam žena, a ne broj“.

.

1. UVJETI

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (bez obzira na trajanje prijave) s najmanje završenom osnovnom školom, a najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prednost pri odabiru će imati nezaposlene žene koje su starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle  iz  sustava  skrbi  (domova  za  djecu)  i  udomiteljskih  obitelji,  odgojnih  zavoda  i  sl., liječene ovisnice  o drogama,  povratnice  s  odsluženja  zatvorske  kazne  unazad  6  mjeseci, pripadnice  romske  nacionalne  manjine i  beskućnice.

2. OPIS POSLOVA

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
 • i drugi poslovi vezani uz skrb o starijim i osobama u nepovoljnom položaju.

 

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica: 30.

 

4. MJESTO RADA

Poslovi će se obavljati na području Grada Pakraca uključujući sva njegova naselja u kojima se budu nalazili krajnji korisnici.

 

5. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa: 24 mjeseca.

 

6. DOSTAVA PRIJAVA

Kako bi se prijavile na natječaj, potrebno je dostaviti:

 1. Zamolbu (uz obveznu naznaku osobnih podataka: ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj),
 2. Presliku osobne iskaznice,
 3. Presliku dokaza o završenoj školi,
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdanu nakon objave javnog poziva za zapošljavanje – najstariji datum potvrde može biti 24.01.2018. godine)

 

Podnositeljice su dužne u zamolbi naznačiti  ako pripadaju kojoj od skupina koje imaju prednost pri zapošljavanju navedene u točki 1. te priložiti odgovarajuću potvrdu ako postoji, na primjer. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Pakraca ili poštom na adresu:

GRAD PAKRAC

Trg bana Josipa Jelačića 18

34 550 Pakrac

uz naznaku: „Ja sam žena, a ne broj“

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 1. veljače 2018. godine do 14:00 sati.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 034 290 655 ili 034 411 080.

                                                                                         

GRADONAČELNICA:  Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

 

 

 

Back to top
Skip to content