Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - Grad Pakrac

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-58), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena za projekt „Ja sam žena, a ne broj“, kodni broj:UP.02.1.1.05.0018, (KLASA: 100-01/17-01/4, URBROJ: 2162-02/01-17-1), članka 5. Partnerskog sporazuma o provedbi projekta „Ja sam žena, a ne broj“ (KLASA: 100-01/17-01/4, URBROJ: 2162-02/01-18-6), članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Pakrac i  članka 9. Pravilnika o radu Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pakrac dana 26. siječnja 2018. godine objavljuje

O G L A S

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Radno mjesto: KOORDINATOR/-ICA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI za projekt „Ja sam žena, a ne broj“  

– 1  izvršitelj  (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:     

 • visoka stručna sprema/magistar društvene struke,
 • izvrsno poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Opis posla:

 • raspored, koordiniranje i kontrola rada žena zaposlenih na projektu „Ja sam žena, a ne broj“,
 • obilazak krajnjih korisnika,
 • provedba postupaka nabave u projektu,
 • arhiviranje projektne dokumentacije,
 • promotivne aktivnosti projekta,
 • komunikacija s projektnim partnerima te
 • ostali poslovi u svrhu uspješne provedbe projekta.

Uz pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. preslika osobne iskaznice,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 4. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 5. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 6. preslika vozačke dozvole.

Trajanje radnog odnosa: 28 mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za  kandidate  prijavljene  na  oglas čije  su  prijave  uredne  i  koji  ispunjavaju  formalne  uvjete  provest će  se prethodna provjera  znanja  i  sposobnosti  putem  pisanog  testiranja  te  intervju.  Ako  kandidat  ne  pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na internet stranici Gradskog društva Crvenog križa bit će navedena područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja. Kandidati koji zadovolje na pismenoj provjeri znanja, bit će pozvani na razgovor.

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Ulica braće Radić 13, 34 550 Pakrac s naznakom: „Oglas za koordinatora projektnih aktivnosti projekta „Ja sam žena, a ne broj“- ne otvaraj“  zaključno s danom 5. veljače 2018. godine u 12:00 sati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u roku osam (8) dana od donošenja odluke o odabiru.

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

Ravnateljica: Danijela Kiš, struč. spec. oec.

 

 

 

Back to top
Skip to content