Novosti

U crkvu vraćen rastaurirani oltar sv. Antuna

CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Nakon što je u Domovinskom ratu teško oštećen, te 1996. deponiran, a od 2017. godine temeljito restauriran, u pakračku župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije vraćen je obnovljeni bočni oltar sv. Antuna.

Glavni oltar u crkvi djelo je poznatog kipara Franje Strauba, a pretpostavlja se da je isti kipar autor i bočnih oltara. Prema dostupnim podacima oltar sv. Antuna izgrađen je 1768., a oltar sv. Josipa godinu dana kasnije – 1769. godine.

Oltar je u Rijeci restaurirala Ivona Marin, licencirana diplomirana restauratorica – konzervator, kipar, koja je zaslužna i za obnovu i restauriranje bočnih oltara sv. Josipa koji je u pakračku crkvu vraćen 2017. godine.

Restauracija trajala dvije godine

– Ovaj prekrasni barokni, sjeverni, bočni oltar je bio u vrlo lošem stanju i u posljednjem trenutku smo pristupili njegovoj restauraciji. Prema preventivnim istražnim radovima koje je 1992. godine napravio restaurator Ivan Srša, otkrivena su dva sloja koji su dokaz ranijih restauracija, a jedan datira iz 1865. godine.

Radovi na ovoj restauraciji trajali su dvije godine, a najprije je bilo potrebno napraviti stručnu dezinsekciju, zatim uklanjanje dva sloja od ranijih obnova, kako bi se došlo do izvornika, rekonstruirali smo nedostajuće drvene dijelove i oltarsku arhitekturu te je bilo potrebno obaviti retuš oslika i mramorizaciju na dijelovima oltara te retuš raskošnih pozlata. Stolarske i montažne radove odradilo je stolar Aleksandar Zečević, rekla je magistrica umjetnosti Marin koja je unutar Hrvatskog restauratorskog zavoda radila i manje dijelove ukrasa glavnog oltara što je svojevremeno bio i predmet njenog stručnog rada.

Posebno je istaknula ulogu pakračkog župnika mons. dr. Matije Jurakovića koji je bio glavni inicijator obnove dvaju pokrajnjih oltara. Stoga ni ne čudi da župnik Juraković nije krio oduševljenje.

Pakračka crkva – jedna od najljepših u Hrvatskoj

– Sada se u crkvi osjeti punina, ima kompoziciju i prekrasno odiše. Bio sam u jako puno crkava u Hrvatskoj i mogu reći da je sada pakračka jedna od najljepših. Sjećam se da je oltar sv. Antuna bio tako uništen da sam, kada sam ga prvi put vidio, pomislio da nema šanse da ga se restaurira. Zato me i oduševilo, čak i emotivno dirnulo kada sam vidio što je restauratorica Marin uspjela napraviti! Zanimljivost kompozicije oltara sv. Antuna je što su u njemu oslikana oba sv. Antuna – omiljena sveca kojima su naši vjernici godinama upućivali svoje molitve. Na gornjem dijelu oltara oslikan je takozvani „zimski“ sv. Antun Pustinjak, a u donjem dijelu sv. Antun Padovanski. Radovi na restauraciji oba oltara koštala su 600.000 kuna i to sv. Josip 250.000, a sv. Antun 350.000 kuna što potvrđuje da je bio u dosta lošijem stanju. Restauracija oba ova oltara u cijelosti je financirana sredstvima Ministarstva kulture i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Zato smo jako zahvalni jer mislim da restauraciju nikada ne bi uspjeli napraviti da smo morali raditi sami, rekao je župnik Juraković.

Dodao je kako je još preostalo i u planu je odraditi obnovu sedilija – sjedišta u liturgijskom svetištu te ispovjedaonice ispod kora.

Gradski natječaji #Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/15, URBROJ: 2162-02/01-19-01) od 01. travnja 2019. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:
– k.č.br. 411, kuća, dvorište i gospodarska zgrada, površine 867m2 i k.č.br. 412/2, vrt kod kuće, površine 285m2, sve upisane u zk. ul. 1410, k.o. Badljevina.
Početna cijena: 22.900,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
e) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
f) Nekretnina se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

  • fizičke osobe – preslika domovnice
  • obrtnici – preslika obrtnice
  • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

  • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”,
  • rok za dostavu ponuda je 17. travnja 2019. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

  • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,
  • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
  • razgledavanje nekretnina može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
  • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/19-01/15
URBROJ: 2162-04/01-19-02

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

Na temelju Odluke od 12. ožujka 2019. g., KLASA: 402-01/19-01/3, URBROJ: 2162-02/01-19-1 gradonačelnica Grada Pakraca, dana 20. ožujka 2019. g. objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za subvenciju
doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

I

Pravo na subvencije iz točke I imaju doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca i to na:

– subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
– subvencioniranje troškova specijalizacije u iznosu od 800,00 kuna mjesečno neto,
– subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Ostvarenje prava na pojedinu subvenciju, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i na ostale subvencije iz ove točke.

III

Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva koji obavezno sadrži:
– podatke o podnositelju (ime, prezime, OIB, adresa, kontakt broj ili email, broj žiro računa),
– naznaku subvencije koja se traži.

IV

Prilozi uz zahtjev:

a) SVI
– preslika osobne iskaznice,
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja – doktor medicine,
– preslika ugovora o radu u zdravstvenoj ustanovi na području Grada Pakraca.

b) za subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca
– preslika ugovora o stambenom kreditu za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
– izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list) za nekretninu čija je gradnja/kupnja financirana predmetnim stambenim kreditom,
– potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za razdoblje od 01.01.2019. – 30.06.2019. te od 01.07. – 31.12.2019. godine

c) za subvencioniranje troškova specijalizacije
– Rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o odobrenom specijalističkom usavršavanju

d) za subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
– dokaz o korištenju usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Sva navedena dokumentacija može se dostaviti se u neovjerenoj preslici.

V

Potpore i subvencije iz ovog poziva dodjeljuju se za razdoblje od 01. siječnja 2019. g. do 31. prosinca 2019. g.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac s naznakom: „Doktori medicine – zahtjev za dodjelu subvencije“.

Prijave se mogu podnositi od dana objave ovog Poziva do 31. prosinca 2019. g., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca.

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom neće se razmatrati.

Korisnici koji su ostvarili pravo iz ovog Javnog poziva za prethodnu godinu, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za 2019. g. kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po ovom Pozivu o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

KLASA: 402-01/19-01/3
URBROJ: 2162-02/01-19-2

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Obavijesti

Preuzimanje rješenja i uplatnica komunalne naknade

S obzirom da su svi obveznici plaćanja komunalne naknade dužni prema Općem poreznom zakonu potpisati ovogodišnje rješenje o komunalnoj naknadi, te samim time i preuzeti pripadajuće uplatnice, u slučaju da ih dostavljači iz dva pokušaja nisu uspjeli pronaći na adresi navedenoj za dostavu rješenja, ista mogu preuzeti u zgradi Gradske uprave u Pakracu, ured 123 (na prvom katu, hodnik desno).

Ukoliko obveznik plaćanja ne preuzme rješenje, dostava će se smatrati izvršenom 15-og dana od dana kada je na adresi dostave ostavljanja obavijesti o pokušanoj dostavi.

Do 29. ožujka 2019. godine, radno vrijeme ureda je od ponedjeljka do petka od 7 do 16,30 sati, dok će se u subotu 23. ožujka, u vremenu od 8 do 12 sati, rješenja moći preuzeti na porti Gradske uprave.

Sve upite oko dostave rješenja ili izmjene podataka možete uputiti na e-mail adresu naknada@pakrac.hr ili na broj telefona 511-055.

Obavijesti

Blagdan sv. Josipa

Svim Pakračankama i Pakračanima sretan i blagoslovljen blagdan sv. Josipa, našeg nebeskog zaštitnika.

Najave događanja

Predavanje: „Trnci i bolovi u rukama – uzroci, dijagnostika, liječenje“

Grad Pakrac i Gradska knjižnica Pakrac pozivaju sve zainteresirane na predavanje „Trnci i bolovi u rukama – uzroci, dijagnostika, liječenje“, koje će se održati u četvrtak, 4. travnja 2019. godine, u prostoru Gradske knjižnice Pakrac, s početkom u 18 sati.

Predavač: prim. Viktor Vidović, dr. med., spec. neurologije

Novosti

Pakrac se kao grad partner predstavio na Kongresu poduzetnica

KONGRES PODUZETNICA HRVATSKE I REGIJE

Grad Pakrac, koji je prije godinu dana i službeno postao „Grad – prijatelj ženskog poduzetništva“, sudjelovao je na ovogodišnjem četvrtom po redu Kongresu poduzetnica Hrvatske i regije koji je u zagrebačkom City plaza kongresnom centru održan 8. ožujka.

Pakrac je na ovogodišnjem Kongresu, kojeg je organizirao Virtualni ženski poduzetnički centar, bio grad partner, a službeno ga je predstavljala gradonačelnica Anamarija Blažević koja je sudjelovala i u panel raspravi na temu „Država i učinkovito poduzetništvo“.

Ovaj skup poslovnih žena Hrvatske i jugoistočne Europe okupio je 500-njak sudionika, poduzetnica početnica, ali i onih uspješnih i potvrđenih, koje su imale prilike iznijeti i razmijeniti svoja poslovna iskustva na tržištu rada.

Prigodu za predstavljanje na Poduzetničkom sajmu koji je organiziran u sklopu Kongresa, iskoristili su i pakrački poduzetnici, obrtnici i vlasnici OPG-a, a na Sajmu su se predstavili LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Turistička zajednica Grada Pakraca, Poljoprivredna zadruga „Voćko“ Pakrac, Pivovara Slavonica d.o.o., Slatki užitak j.d.o.o., Open Way d.o.o., OPG Krivačić, Linteo d.o.o. te OPG-i vlasnika Drage Krivačića i Franje Jozipovića.

Najave događanja

Bogat višednevni program obilježavanja Dana Grada Pakraca

I ovogodišnji, višednevni program obilježavanja Dana Grada Pakraca za Pakračanke i Pakračane, ali i posjetitelje koji će iz drugih gradova i krajeva u ožujku posjetiti Pakrac, donosi raznoliku paletu sadržaja, od kojih svatko može pronaći ponešto za sebe.
Obilježavanje službeni započinje u petak 8. ožujka druženjem s književnicom Julijanom Adamović koje će od 18 sati biti upriličeno u Gradskoj knjižnici u Pakracu.
Već sljedećeg dana u subotu 9.3., u Gradskoj sportskoj dvorani će u organizaciji Rukometnog kluba LiPa biti organiziran memorijalni rukometni turnir „Dino Plažanin“, u znak sjećanja na ovog prerano preminulog mladog i talentiranog rukometaša LiPe.
U znaku sporta će proteći i ponedjeljak 11.3. kada će u 17 sati, u Hotelu Pakrac biti održana svečanost proglašenja najboljeg sportaša Grada Pakraca za 2018. godinu, u tradicionalnom izboru „Pakračkog lista“.
„Dan gospodarstva“ bit će organiziran u utorak 12.3., od 10 sati u Poduzetničkom centru Pakrac, a ovogodišnji naglasak je na poticanje mladih na vlastite poslovne pothvate te unaprjeđenje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kao generalnog razvoja Pakraca.

14.3. – svečana sjednica Gradskog vijeća
Središnje obilježavanje Dana Grada Pakraca sa svečanom sjednicom Gradskog vijeća ove godine će biti održano u četvrtak 14.3. s početkom u 15 sati, u Hrvatskom domu dr. Franjo Tuđman u Pakracu. Sat vremena ranije, na Trgu bana J. Jelačića bit će upriličena svečanost početka obnove središnjeg gradskog trga.
Svoj obol ovom svečanom danu dat će i najmlađe Pakračanke i Pakračani pa će tako od 9,30 sati u dvorištu kurije Janković biti održan „Sajam dječjeg poduzetništva“, a u gradskoj vijećnici će od 10,30 sati biti organiziran i kviz na temu „Volim svoj grad“.

15.3. – „Poklon mome gradu“
Petak 15.3. rezerviran je za također tradicionalnu i uvijek vrlo posjećenu manifestaciju „Poklon mome gradu“ koja započinje u 18 sati u Gradskoj sportskoj dvorani. Uz dodjelu priznanja i nagrada uspješnim učenicima i njihovim mentorima, pakrački školarci će održati i prigodan program, a ovogodišnja tema je 100 godina Nogometnog kluba „Hajduk“ Pakrac.

16.3. – koncert grupe „Magazin“
Pakračanke i Pakračani u povodu Dana Grada svake godine imaju prigode u svome gradu uživati i u velikom koncertu, a ove godine će ih zabavljati grupa „Magazin“ i to u subotu 16.3. u Gradskoj sportskoj dvorani, na velikom koncertu koji će početi u 20 sati. Ulaz na koncert neće se naplaćivati. Ispred gradske sportske dvorane bit će prometno već od 16 sati jer je za tada zakazan „Sajam udruga“.
Subotnje prijepodne je pak rezervirano za također tradicionalan „Križni put Grada Pakraca“. I ove godine će sudionici križnog puta pohoditi postaje od kapele Male Gospe u Kusonjama, do Spomen obilježja na gradskom grublju u Pakracu.
Sportski štih tome danu dati će šahisti koji će od 10 sati u gradskoj vijećnici kurije Janković sudjelovati na šahovskom turniru, dok će od 8 sati u prostorijama Stare škole u Pakracu biti održane sportske igre slijepih i slabovidnih.
U znaku sporta proteći će i nedjelja 17., odnosno ponedjeljak 18.3. U nedjelju će na jezeru Raminac od 9 sati započeti „Otvoreno prvenstvo grada Pakraca u ribolovu“ dok je ponedjeljak rezerviran za kuglački turnir koji od 17 sati započinje u Gradskoj kuglani Pakrac.

19.3. – sveta misa u župnoj crkvu Uznesenja BDM
U utorak 19.3., na sam blagdan sv. Josipa, zaštitnika Pakraca, u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije će od 11 sati biti služna sveta misa kojoj će prethoditi polaganje vijenaca i paljenje svijeća na Spomen obilježju na pakračkom groblju, a u znak sjećanja na sve poginule i umrle hrvatske branitelje. U popodnevnim satima, točnije od 18, u Muzeju grada Pakraca biti će organiziran zanimljiv kviz znanja o povijesti i baštini grada pod nazivom „(Ne)poznati Pakrac“.

21.3. – kazališna predstava „Kako misliš mene nema?“
U ožujku će u Pakracu na svoje doći i ljubitelji kazališta. U četvrtak 21. 3. s početkom u 19,30 sati, u Hrvatskom domu dr. Franjo Tuđman će biti organizirana predstava Teatra Exit – „Kako misliš mene nema?“.
Ovogodišnje obilježavanje Dana Grada Pakraca završava u nedjelju 24.3. i to na Gradskoj kuglani Pakrac na kojoj će od 9 sati započeti kuglački turnir mlađih uzrasta.

Izjave i izvješća

Vjekoslav Anušić – Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.


Izvješće (PDF)


Novosti

Županija objavila Javni poziv za dodjelu potpore Udrugama u području poljoprivrede, lovstva i ribarstva

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a više o samom pozivu možete saznati putem ovog linka.