– Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine

Grad Pakrac i Grad Lipik započeli su postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene)  utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine  sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).

 

Nadležno tijelo za provedbu postupka  ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.

Nacrt  predmetnog Plana dostavljen je  nadležnim tijelima i  osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

 

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. objavljuje se na Web stranici Grada Lipika i Grada Pakraca zajedno s Nacrtom Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine.

 

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama Grada Pakraca i Grada Lipika.

 

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

 

Back to top
X
Skip to content