Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Novosti

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja manifestacije „Multipak 2019“

Temeljem odredbi članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja manifestacije „Multipak 2019“

Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se način produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Pakraca, skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu odredbi čl. 9. st. 3. t. 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u odnosu na redovnog radno vrijeme propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca broj 5/15).

Članak 2.

Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu ove odluke odobrava se za vrijeme održavanja manifestacije „Multipak 2019“ i to za dane 31. svibnja/1. lipnja te 1. lipnja/2. lipnja 2019. g.
Odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ za četiri sata dulje od radnog vremena propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti; odnosno najkasnije do 4:00 sata 1. lipnja i 2. lipnja 2019. g.
Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ jednako se odnosi i na rad na otvorenom prostoru (terase, tende i slično) uz poštivanje svih ostalih odredbi Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnica
Anamarija Blažević bacc. admin. publ.

 

Preuzimanje: pdf

Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu

Proračun

Proračun Grada Pakraca za 2019. godinu

Službeni dokumenti

Procjena rizika od velikih nesreća

kliknuti na poveznicu

Obavijesti

Prijave se zaprimaju najkasnije do 30. studenog 2018. godine

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2018. GODINU

Grad Pakrac obavještava moguće korisnike poticaja temeljem Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu da će se prijave zaprimati najkasnije do 30. studenoga 2018. godine bez obzira na način dostave; a zbog iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Grada Pakraca za 2018. godinu.

Prijave zaprimljene nakon navedenog roka biti će vraćene podnositeljima.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Obavijesti

Objava Službenog glasnika Grada Pakrac br. 2/2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRAC

 1. Zaključak o usvajanju Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“
 2. Zaključak o usvajanju izvješća „Komunalca“ d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017. g.
 3. Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Pakrac za 2017. g.
 4. Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Muzeja grada Pakraca za 2017. g.
 5. Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca
 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019
 7. Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“
 8. Odluka o dodjeli javnog priznanja Pečat Grada Pakraca 
 9. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2017. g. 
 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. g. 
 11. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. g.
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. 
 13. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. g.
 14. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017. g.

 15. Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca
 16. Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb
 17. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi
 18. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije
 19. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca
 20. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca
AKTI GRADONAČELNICE GRADA PAKRACA
 1. Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu

Obavijesti

Objava Službenog glasnika Grada Pakraca br. 5/17

Akti Gradskog vijeća

 1. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac
 2. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac
 3. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca
 4. Odluka o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru odbora za financije i proračun
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018. godinu
 8. Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine
 10. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu
 11. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 12. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini
 13. Proračun Grada Pakraca za 2018. godinu
 14. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 15. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godini
 16. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu
 17. Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2018. godini
 18. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu
 19. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca
 20. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa
 21. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije
 22. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba)
 23. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije
 24. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe
 25. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova
 26. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete
 27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Akti gradonačelnice

 1. Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave
 2. Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji