Obavijesti #Obavijesti - COVID-19

Obavijest obveznicima plaćanja porez na potrošnju na području Grada Pakraca

Gradsko vijeće Grada Pakraca je dana 20. srpnja 2020. g. donijelo Odluku o provedbi mjera potpore poduzetnicima Grada Pakraca zbog pandemije virusa COVID-19 kojom se obveznici plaćanja poreza na potrošnju na području Grada Pakraca oslobađaju plaćanja istog u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine.

Zbog učestalih upita daje se uputa za provedbu iste odluke: obveznici plaćanja poreza na potrošnju ne trebaju mijenjati računalne programe za izdavanje računa, odnosno fiskalizaciju i na uobičajeni način izdaju račune za svoje usluge, te u zakonskim rokovima i dalje podnose Poreznoj upravi prijavu obračuna poreza na potrošnju (Obrazac PP-MI-PO).

Isti obrazac sa potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave obveznici plaćanja poreza na potrošnju trebaju dostaviti i Gradskoj upravi Grada Pakraca elektroničkom poštom na adresu e-pošte mjere.covid-19@pakrac.hr, odnosno obrasce PP-MI-PO za mjesece od lipnja do prosinca 2020. godine.

Obrazac za svibanj ne treba dostaviti Gradu Pakracu, već obvezu poreza na potrošnju za svibanj treba podmiriti na uobičajeni način.

Grad Pakrac će temeljem istog obrasca obračunskim plaćanjem za obveznika podmiriti pripadajuću obvezu poreza na potrošnju.

Javni pozivi i službene objave #Novosti #Odluke - COVID-19

Program mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Gradsko vijeće Grada Pakraca je svojoj sjednici održanoj 18. svibnja ove godine donijelo Odluku o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 u cilju umanjenja negitivnih učinaka koji su nastali kod gospodarskih subjekata, te kako bi se istima olakšalo poslovanje.

Temeljem navedene odluke gradonačelica Grada Pakraca objavljuje javni poziv za dodjelu potpora gospodarskim subjektima zbog epidemije virusa COVID-19.

Nastavno se daju poveznice na tekst Odluke i Javnog poziva, kao i poveznice na obrasce javnog poziva.

Molimo potencijalne podnositelje zahtjeva da u potpunosti prouče tekst Odluke i Javnog poziva, a u slučaju pitanja i nejasnoća kontakt je moguće ostvariti putem adrese e-pošte mjere.covid-19@pakrac.hr ili na telefone 511-052 ili 411-080 (centrala); osobe za kontakt: Vinko Pečanić, Zrna Garača.

POVEZNICE ZA DOKUMENTACIJU I OBRASCE JAVNOG POZIVA:
Odluka o programu mjera potpora poduzetnicima COVID-19
Javni poziv Covid 19 Grad Pakrac
Obrazac 1 – Zahtjev za dodjelu potpore COVID 19 (DOC PDF)
Obrazac 2 – Izjava o vremenu neobavljanja djelatnosti (DOC PDF)

Novosti #Obavijesti - COVID-19

Zbog epidemije koronavirusa odgođene provedbe programa zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja

Grad Pakrac ovime obavještava poduzetnike i građane da do daljnjega, a zbog pandemije uzrokovane korona virusom, odgađa provođenje (zaprimanje novih zahtjeva i rješavanje po pristiglim zahtjevima) Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2020. godinu kao i Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca; a zbog provođenja svih ostalih mjera za ublažavanja posljedica pandemije na području Grada Pakraca.

O nastavku provedbe naznačenih programa Grad Pakrac će obavijestiti javnost putem službenih internet stranica.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju članka 3, 4. i 6. Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu (KLASA: 402-01/17-01/5, URBROJ: 2162-04/01-17-3), te odluke gradonačelnice KLASA: 402-01/20-01/2, URBROJ: 2162-02/01-20-1 od 12. siječnja 2020. godine objavljuje se

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2020. godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu subvencija prema Programu poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca u 2020. godini (KLASA: 402-01/17-01/5, URBROJ: 2162-04/01-17-3).

II

Pravo na subvencije iz točke I imaju doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca i to na:

 • subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
 •  subvencioniranje troškova specijalizacije u iznosu od 800,00 kuna mjesečno neto,
 • subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Ostvarenje prava na pojedinu subvenciju, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i na ostale subvencije iz ove točke.

Korisnici koji su ostvarili pravo temeljem Programa iz točke 1. ove Odluke za prethodna razdoblja, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za 2020. g. kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.

III

Prijava na ovaj javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva koji obavezno sadrži:

 • podatke o podnositelju (ime, prezime, OIB, adresa, kontakt broj ili email, broj žiro računa),
 • naznaku subvencije koja se traži.

IV

Prilozi uz zahtjev:

a) SVI

 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o stečenom stupnju obrazovanja – doktor medicine,
 • preslika ugovora o radu u zdravstvenoj ustanovi na području Grada Pakraca.

b) za subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca:

 • preslika ugovora o stambenom kreditu za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
 • izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list) za nekretninu čija je gradnja/kupnja financirana predmetnim stambenim kreditom,
 • potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. te od 1. srpnja do najkasnije 24. prosinca 2020. godine

c) za subvencioniranje troškova specijalizacije

 • rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o odobrenom specijalističkom usavršavanju

d) za subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

 • dokaz o korištenju usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Sva navedena dokumentacija može se dostaviti se u neovjerenoj preslici.

V

Potpore i subvencije iz ovog poziva dodjeljuju se za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. g, osim subvencije kamata na stambene kredite koja se dodjeljuje za razdoblje od 1. siječnja 2020. g. do 24. prosinca 2020. g.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac  s naznakom: „Doktori medicine – zahtjev za dodjelu subvencije 2020“.

Prijave se mogu podnositi od dana objave ovog poziva do 31. prosinca 2020. g, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca.

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim pozivom neće se razmatrati.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po pozivu o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

KLASA: 402-01/20-01/2
URBROJ: 2162-05/01-20-2

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Novosti #Proračun

Proračun u malom 2020.

Proračun

Proračun Grada Pakraca za 2020. godinu

Proračun

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu

Obavijesti #Proračun

Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu

Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj će 16. sjednici koja će se održati 13. prosinca 2019. godine, između ostalog, odlučivati i o proračunu Grada Pakraca za 2020. godinu.

Prijedlog proračuna Grada Pakraca se može pregledati putem ove poveznice.

.

 

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja sajma „Slavonski banovac 2019“

Temeljem odredbi članka 9. st. 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja sajma „Slavonski banovac 2019“

Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se način produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Pakraca, skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu odredbi čl. 9. st. 3. t. 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u odnosu na redovnog radno vrijeme propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca broj 5/15).

Članak 2.

Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu ove odluke odobrava se za vrijeme održavanja sajma „Slavonski banovac 2019“ i to isključivo za dan 19/20. listopada 2019. g.
Odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ za četiri sata dulje od radnog vremena propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti; odnosno najkasnije do 4:00 sata 20. listopada 2019. g.
Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ jednako se odnosi i na rad na otvorenom prostoru (terase, tende i slično).

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnica
Anamarija Blažević bacc. admin. publ.

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. Ujedno uz navedenu uredbu pojedina pitanja glede zaštite osobnih podataka dodatno su regulirana Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018).

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka na cjelovit regulira sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba – pojedinaca na području država članica EU. Prema definiciji Uredbe (EU) 2016/679 pojam “osobni podaci” obuhvaća sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) npr. ime, prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa i dr.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca (ispitanika), a u skladu s tim i koje su obveze voditelja obrade koji obrađuju osobne podatke.

Neka od prava ispitanika su pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava na pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, prava na ulaganje prigovora voditelju obrade, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka u skladu s pravnim temeljem (npr. ukoliko je pojedinac dao privolu za obradu, ukoliko je obrada nužna radi izvršavanja ugovora u kojem je pojedinac stranka ili kako bi se poduzele radnje na njegov zahtjev, odnosno radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisu), obrada podataka prema načelima obrade ustanovljena Uredbom, obveza davanja adekvatne informacije ispitanicima glede obrade njihovih osobnih podataka, te imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka.

Temeljem odredbe čl. 38. Opće uredbe o zaštiti osobnih Grad Pakrac u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Ime i prezime: Vinko Pečanić
Kontakt telefon: 034/411-080, 511-052
E-mail: vinko.pecanic@pakrac.hr

Glede svih upita oko zaštite vaših Uredbom zajamčenih prava, te potrebnih obrazaca zahtjeva možete kontaktirati naprijed imenovanog službenika za zaštitu osobnih podataka.

U cilju uspostave adekvatnog procesa zaštite i upravljanja osobnim podacima u skladu s Uredbom Grad Pakrac usvojio je politiku zaštite osobnih podataka.