Operativni program radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

Operativni program radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima mijenja se u dijelu koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima Veliki Budići i Mali Budići i od 16.01.2017. godine je u obavezi vlastitog pogona Grada Pakraca.

Voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne poslove:
Marija Čar ing.građ.

OPERATIVNI PROGRAM
RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA

1. UVOD

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljem tekstu: zimska služba), razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.
Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.
Operativnim programom radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Pakraca obuhvaćeno je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) u duljini od cca. 80 km, u periodu od 15.11. tekuće godine do 15.03. naredne godine. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.
Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:
– pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
– organiziranje mjesta pripravnosti zimske službe,
– zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, zapuha,
– čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,
– u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,
– uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,
– osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega
S obzirom na tehničke karakteristike i prometno-ekonomski značaj svakog prometnog pravca Planom zimske službe utvrđuje se:
– mjesto pripravnosti zimske službe,
– stupnjevi pripravnosti,
– potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipanje i njihov razmještaj po mjestima pripravnosti
– redoslijed izvođenja radova, uzimajući u obzir utvrđene razine prednosti
– dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
– nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
– uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,
– sistem veze,
– procjenu troškova zimske službe,
– obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Pakraca u zimskom periodu od 15.11.2016. g. do 15.03.2017.g izvoditi će:
– CESTE d.d. Bjelovar, Bjelovar, Josipa Jelačića 2
– Vlastiti pogon Grada Pakraca,

– u naseljima Dragović, Ožegovci, Prgomelje, Veliki Budić, Gornja Šumetlica: M.O.;
a prema planu dionica kao sastavnog dijela ovog Programa.

2. MJESTO PRIPRAVNOSTI

Mjesto pripravnosti zimske službe utvrđeno je ovisno o izvoditelju radova zimske službe:
– CESTE d.d. Bjelovar: Pakrac, Bolnička 82
Dežurni organizator – Mladen Drkulec – mob. 091 321 19 15
– Vlastiti pogon Grada Pakraca – Pakrac, Ljudevita Gaja 4/A
Dežurni organizator – Almir Delihodžić – mob. 099 4431512
Naselja :
– Dragović: Stevo Grašar – 479 510
– Ožegovci: Milorad Časić – 098 946 44 12
– Prgomelje: Vilim Lovrić – 098 134 75 74
– Veliki Budići: Želimir Samardžić – 091 763 88 22
– Gornja Šumetlica: Dejan Sužnjević – 034 479 527

3. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Zimska služba djeluje uvođenjem stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima.
3.1. Prvi stupanj pripravnosti – početkom rada zimske službe
Pripravnost se organizira kao stalna dežurna služba unutar vlastitog pogona. Dežurna služba sastoji se od jedne dežurne osoba u pripravnosti koja prati prognozu vremena i kretanje meteoroloških prilika, a mora biti osposobljena i organizirana tako da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu mehanizaciju i djelatnike.
Dežurna služba organizira se za cijelo vrijeme trajanja zimske službe.
Odgovorna osoba za organizaciju dežurne službe te aktivnosti iz nadležnosti Vlastitog pogona Grada Pakraca je Almir Delihodžić .
O poduzetim aktivnostima vodi dnevnik dežurstva.
3.2. Drugi stupanj pripravnosti – kada temperatura oscilira oko 0º C
Vrše se radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima (na dionicama nerazvrstanih cesta s uzdužnim nagibom većim od 4%, na kolnicima mostova i propusta, željezničko-cestovnim prijelazima, po potrebi uklanjanje snijega s kolnika).
3.3. Treći stupanj pripravnosti – kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva
posebne radove uklanjanje snijega s kolnika.
3.4. Četvrti stupanj pripravnosti – kada snježne oborine, uz jak vjetar, imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije , nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tim uvjetima, u pravilu cesta se zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

4. POTREBAN BROJ MEHANIZACIJE, LJUDSTVA I MATERIJALA ZA POSIPANJE

Za rad zimske službe za prva tri stupnja pripravnosti potrebno je osigurati minimalno:
4.1 . Mehanizacija:
– jadan utovarivač ( utovar posipala, utovar snijega i po potrebi čišćenje)
– jedno vozilo nosivosti 2t ( za manje intervencije – ručno posipanje kritičnih mjesta, odvoz snijega)
– dva motorna vozila (kamion ili traktor/radno vozilo) s ralicama i rasipačem ,
– prosječno 1,0 tona soli za svaki kilometar ceste
– prosječno 0,3 m3 kamenog agregata za posipanje za svaki kilometar ceste

4.2 . Radna snaga:
– minimalno 6 djelatnika i to:
– dežurnu osobu (koja je ujedno i odgovorna osoba Izvršitelja radova)
– dva vozača motornih vozila (kamiona ili traktora/radnog vozila)
– jedan strojar na utovarivaču
– dva djelatnik za ručno čišćenje
4.3. Posipala :
– prosječno 1,0 tona soli za svaki kilometar ceste
– prosječno 0,3 m3 kamenog agregata za posipanje za svaki kilometar ceste

– centralni deponij posipala :
– natkriveni prostor u krugu PZC – Nadcestarija Pakrac – Pakrac, Bolnička 82,
– sol u vrećama – Pakrac, Ljudevita Gaja 4/A
– sol u vrećama po naseljima:
Dragović: Stevo Grašar
Ožegovci: Milorad Časić
Prgomelje: Vilim Lovrić
Veliki Budići: Želimir Samardžić
Gornja Šumetlica: Dejan Sužnjević
U slučaju četvrtog stupnja pripravnosti Gradonačelnik Grada Pakraca može naložiti angažiranje većeg broja mehanizacije, radne snage i posipala od planiranih.

5. REDOSLIJED IZVOĐENJA RADOVA

5.1. Pripremni radovi

U okviru pripremnih radova do početka zimske službe obavljaju se sljedeće aktivnosti:

– dogovori sa izvođačem radova
– dogovori s Policijskom postajom
– priprema strojeva, vozila i opreme koja se koristi u zimskoj službi
– nabava, dobava i deponiranje posipala do mjesta pripravnosti i dionicama cesta
– uređenje objekata i skladišta u mjestu pripravnosti
– postavljanje dopunske prometne signalizacije
– izvješćivanje Područnog ureda zaštite i spašavanja odnosno Županijski centar 112

5.2. Izvođenje radova po razinama prednosti:

S obzirom na dužinu cestovne mreže kao i na raznolikost u svezi važnosti pojedinih cestovnih pravaca na cestama se ne intervenira istovremeno, već po određenom redoslijedu i prvenstvu a kako je utvrđeno Prioritetima zimske službe i Planom preventivnog posipanja prometnica solju.
Radovi zimske službe na prometnicama započinju po telefonskom nalogu ovlaštene osobe Naručitelja – komunalnog redara dežurnoj osobi Izvršitelja (Mladen Drkulac, Almir Delihođić, Stevo Grašar, Milorad Časić, Vilim Lovrić, Želimir Samardžić , Dejan Sužnjević) uz definiranje načina, obima i vrste aktivnosti koje je potrebno izvršiti na prometnicama prema utvrđenim prioritetima i razinama prednosti .

5.2.1. Cestovni pravci prve razine prednosti

U okviru ove razine prednosti izvođač djeluje odmah po nastanku poledice ili padanja snijega u brdskoj i nizinskoj zoni. Sve intervencije biti će izvršene u roku od 5 sati, a u brdskoj zoni u roku 8 sati nakon prestanka padavina.
Ovisno o elementima prometnice, širina očišćenog kolnika biti će 2 x 2.5 m, a kolnik sposoban za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom. Ovako stanje održavat će se na cijeloj duljini prometnice, ukoliko su padavine u okviru normalnog.

5.2.2. Cestovni pravci druge razine prednosti

Intervencijama se pristupa kada na kolniku ima više od 10 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju. Za osposobljavanje za promet ovih cestovnih pravaca za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom može proteći naviše 24 sata nakon prestanka padalina. Širina očišćenog dijela prometnica kod ovog prioriteta iznosi 4,0 m , ukoliko je ta širina manja prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izradit će se mimoilaznice.

5.2.3. Cestovni pravci III razine prednosti

Na pravcima ovog prioriteta čisti se prometna traka širine 3,0 m a prema mogućnostima i

uvjetima preglednosti izraditi će se mimoilaznice. Ceste u ovom prioritetu očistit će se i dotjerati za nivo služnosti za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom u roku 48 sati nakon prestanka padalina, a na kolniku prometnica može ostati do 3 cm ugaženog snijega.

6. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrola provođenja aktivnosti zimske službe vrši se putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.
Odgovorna osoba za komunikaciju s Izvršiteljem, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje (odnosno Županijskim centrom 112), kontrolu, nadzor i provođenje aktivnosti zimske službe je komunalni redar Tomislav Luksetić (tel. 034/411-080, mob. 099/7032148).
Odgovorna osoba za organizaciju aktivnosti zimske službe na nerazvrstanim cestama Grada Pakraca je voditeljica Odsjeka Marija Čar, ing. građ.( tel. 034/411 080, 034/313 191, mob. 099/4431511).

7. OGRANIČENJA I ZABRANE PROMETA

Ako cesta ili pojedine dionice ceste zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti uz prethodni dogovor s policijskom postajom može obustaviti promet uopće ili za pojedine vrste vozila.
U isto vrijeme poduzet će se mjere da se u skladu sa utvrđenim prioritetima održavanja cesta i prema mogućnostima uklone smetnje i prometnica osposobi za siguran promet.

8. SISTEM VEZE

U provođenju operativnog programa radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima koriste se tri sustava veza:
– fiksnim telefonskim vezama:
– mobilnim telefonskim vezama
– telefaks vezama
– e.mail
Fiksne telefonske veze koriste se za komunikaciju odgovornih osoba naručitelja i izvođača radova, te nadzorne službe i dežurne službe
Mobilne telefonske veze koriste se za međusobnu komunikaciju pojedinaca u operativnom izvršenju zadataka u zimskoj službi i prijenos informacija od ljudstva sa terena prema dežurnoj i nadzornoj službi.
Telefaks veze i e.mail koriste se za prijenos traženih pisanih izvješća.

9. METEOROLOŠKI PODATCI

Izvoditelj radova koristit će podatke o izgledima vremena za 3-4 dana unaprijed, te dnevne prognoze dva puta dnevno ( 7.30 i 13,30 sati) od Državnog hidrometeorološkog zavoda i internetska stranica www.meteo-info.hr koja daje prognozu vremena za Pakrac.
Prognoza vremena upisuje se u dnevnik dežurstva.

10. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

Procjena troškova zimske službe radi se za period od 15. studenog tekuće godine pa do kraja zimske službe tj. 15. ožujka naredne godine. U proračunu Grada Pakraca za aktivnosti zimske službe predviđena su sredstva u iznosu 210.000,00kn bez troškova Vlastitog pogona.

11. IZVJEŠĆIVANJE O STANJU I PROHODNOSTI CESTA

Komunalni redar je u obvezi o stanju na prometnicama u zimskim uvjetima izvješćivati Područni ured zaštite i spašavanja odnosno Županijski centar 112.

Voditeljica Odsjeka:
Marija Čar, ing.građ.

PLAN PREVENTIVNOG
POSIPANJA PROMETNICA SA SOLI ZA CESTE I ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – RAZINE PREDNOSTI

1. CESTOVNI PRAVCI I RAZINE PREDNOSTI:

U okviru ove razine prednosti izvođač djeluje odmah po nastanku poledice ili padanja snijega u brdskoj i nizinskoj zoni. Sve intervencije biti će izvršene u roku od 5 sati, a u brdskoj zoni u roku 8 sati nakon prestanka padavina.

Ovisno o elementima prometnice, širina očišćenog kolnika biti će 2 x 2.5 m, a kolnik sposoban za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom. Ovako stanje održavat će se na cijeloj duljini prometnice, ukoliko su padavine u okviru normalnog.

1.1. Motorno vozilo – I prioritet (Ceste d.d.)

PREKOPAKRA – A. Starčevića u cijeloj dužini (okretanje na križanju ulica kneza Domagoja, S. Širca i Matkovac), 30. svibnja, Frankopanska, PAKRAC V. Rehaka, Mali most, P. Preradovića, Prilaz na mali most (pored kuće Brinjak), Bolnička (od kuće Fritz do “petlja” M. Gupca), Prolaz baruna Trenka, V. Laučana, G. Šuška, Hrvatskih velikana, braće Radića, Bolnička ulica (od Trg dr. F. Tuđnana (banka) do ulice Hrvatske policije iz Domovinskog rata), Hrvatske policije iz Domovinskog rata, Vukovarska ulica, Osječka ulica, M. Krleže, A. Hebranga, S. Grabrića, Matice hrvatske (+ tržnica i oko Dj. Vrtića) i Trg bana J. Jelačića, KUSONJE – E. Kvaternika (obilaznica), Poduzetnička zona.

= cca 3 sata (preventivno posipanje) i 6 sati pluženje snijega.

1.2. Motorno vozilo – I prioritet (Vlastiti pogon)

Obala kralja Petra Krešimira IV, V. Lisinskog, A. Šenoe, Lj. Gaja, Kalvarija (u cjelosti do vodozahvata i obuhvatiti dj. Igralište), pristupni put i parkiralište do Hrvatskog doma, 30. svibnja, Vinogradska, Bljesak, N. Oršanića, P. Polaka, 103. i 105. brigade, Planinska ulica, Veberov sokak, Sedlar, Fiškalovac, Sv. Roka, Psunjska ulica, J. Žiške i Ulica poginulih branitelja.

= cca 5 sata (preventivno posipanje) i 8 – 12 sata pluženje snijega.

2. CESTOVNI PRAVCI II RAZINE PREDNOSTI:

Intervencijama se pristupa kada na kolniku ima više od 10 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju. Za osposobljavanje za promet ovih cestovnih pravaca za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom može proteći naviše 24 sata nakon prestanka padalina. Širina očišćenog dijela prometnica kod ovog prioriteta iznosi 4,0 m , ukoliko je ta širina manja prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izradit će se mimoilaznice.

2.1. Motorno vozilo – II prioritet (Ceste d.d.)

Ulice : I. G. Kovačića, Kardinala dr. A. Stepinca, N. Š. Zrinskog, N. Tesle, kralja Zvonimira, Frankopanska, T. Ujevića, ZNG, Basaričekova, M. Držića, G. Viteza, Marinkovac, R.Boškovića, I. Meštrovića, Pilanski put, Radničko naselje, KUSONJE – Domobranska ulica, I. B. Mažuranić, Leptirovo brdo, Kranjčevićeva, Radničkih sindikata.
Posipanje soli Badljevina : ( Joze Odobašića, Karanovac, Hrvatskih branitelja, A. Mihanovića i S. Radića), Omanovac ( put za groblje, odvojak kod trgovine), G. Obrijež (pored kapelice), Novi Majur i Stari Majur .

= cca 6 sata (preventivno posipanje) i 12 – 24 sata pluženje snijega.

2.2. Motorno vozilo – II prioritet (Vlastiti pogon)

Kusonje komplet osim “obilaznice” E. Kvaternika i Domobranske ulice.

2.3 Motorno vozilo – II prioritet (Ceste d.d.)

Badljevina : Joze Odobašića, Karanovac, Hrvatskih branitelja, A. Mihanovića i S. Radića, Omanovac ( put za groblje, odvojak kod trgovine), G. Obrijež (pored kapelice), Novi Majur i Stari Majur .

= 24 – sati rok za stavljanje u funkciju prometa .

3. CESTOVNI PRAVCI III RAZINE PREDNOSTI:

Na pravcima ovog prioriteta čisti se prometna traka širine 3,0 m a prema mogućnostima i uvjetima preglednosti izraditi će se mimoilaznice. Ceste u ovom prioritetu očistit će se i dotjerati za nivo služnosti za sigurnu vožnju uz smanjenu brzinu, određeni oprez pri vožnji i upotrebu zimske opreme propisanu Zakonom u roku 48 sati nakon prestanka padalina, a na kolniku prometnica može ostati do 3 cm ugaženog snijega.

2. Motorno vozilo – III prioritet (Vlastiti pogon)

– PLANINARSKI DOM „Omanovac“ u povratku se ulazi i očisti “Kurobase” i Kraguj,
– Ostala sela na istočnoj strani područja grada Pakraca (osim Dragović, Ožegovci, Prgomelje, Veliki Budići), a posebno obratiti pozornost na prohodnost prema selu Cikote.

= 48 – sati rok za stavljanje u funkciju prometa .

NAPOMENA:

U slučaju naloga službe DUZS, PU Požega (112) rad po prioritetima može se promijeniti.

4. OSTALE AKTIVNOSTI:

Razine prednosti i raspored se odnosi i na raspored prilikom uklanjanja snijega i čišćenja s javnih površina, a radni stroj (kombinirka) krenuti čistiti križanja od centra prema periferiji u dogovoru s komunalnim redarom.
Obveza je izvođača radova da svakodnevno između 08:00 i 09:00 sati kontaktira komunalnog redara u svezi plana rada tog dana, te da se drži pisanih materijala koje će dobiti za dnevni rad.
Izvođač radova dužan je prilikom izvođenja radova javljati se svaka 2 (dva) sata komunalnom redaru kako bi se u svakom trenutku znala pozicija izvođenja radova, te da se redovito dostavlja izvješće u Centar za obavješćivanje.

5. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrola provođenja aktivnosti zimske službe vrši se putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.
Odgovorna osoba za komunikaciju s Izvršiteljem, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje (odnosno Županijskim centrom 112), kontrolu i nadzor provođenja aktivnosti zimske službe je komunalni redar Tomislav Luksetić (tel. 034/411-080, mob. 099/7032148).