Oglas za prijem namještenika – 1 izvršitelj

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-03/17-01/5
URBROJ: 2162-04/01-17-2
Pakrac, 10. studenog 2017. g.

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) raspisujem

O G L A S
za prijam namještenika – 1 izvršitelj

u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, pododsjek Vlastiti pogon, na puno radno vrijeme, na radno mjesto pomoćnog radnika, na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Posebni uvjeti za prijam:
– NKV radnik, niža stručna sprema,
– položen vozački ispit „B“ i „C“ kategorije.

Opći uvjeti za prijam:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice ili domovnice,
– dokaz o stručnoj spremi – presliku svjedodžbe,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– presliku vozačke dozvole.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete oglasa mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja, provjerom praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto za koje je oglas raspisan, te intervjua.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te se njihove prijave neće razmatrati.
Prijavu, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju navedenih uvjeta iz ovog oglasa, treba podnijeti u roku od osam dana od dana objave u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Požega, Ispostava Pakrac, na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac neposredno predajom u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom s naznakom „Za oglas – pomoćni radnik“.
Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, već se može donijeti odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati/kinje će biti pisano obaviješteni/e o rezultatima oglasa u zakonskom roku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, datum, vrijeme i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata može se vidjeti putem OVOG LINKA.

Pročelnik:
Tomislav Petrač