Obavijesti

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se rabljeno vozilo u vlasništvu Grada Pakraca:
Vrsta vozila: M1 – osobni automobil (kombi)
Marka vozila, tip i model vozila: FORD EDL TRANSIT
Broj šasije: WF0HXXGBVHVA13919
Oblik karoserije: zatvoreni
Snaga motora: 63 kW
Vrsta motora: Diesel
Radni obujam motora: 2496 cm3
Godina proizvodnje: 1997.
Proizvođač: FORD
Registracija: do 27.06.2020.
Boja vozila: Crvena
Mjesta za sjedenje: 9
Broj prijeđenih kilometara: 180 645 km
Početna cijena: 20.000,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene koja ne može biti niža od početne. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
e) Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
 • obrtnici – preslika obrtnice
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila (kombi) – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je najkasnije do 30. lipnja 2020. g. do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (mob. 099 443 1512),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Objava biračima
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Pakraca
Rješenje o određivanju posebnih biračkih mjesta u V. izbornoj jedinici
Priopćenje o načinu ostvarenja biračkog prava birača kojima je izrečena mjera samoizolacije
Obavijest biračima
Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca
Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (PBM)

Novosti #Odluke - COVID-19

Odluka o nastavku redovnog rada dječjih vrtića na području Grada Pakraca

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv mladim obiteljima na podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

Grad Pakrac obavještava građane da nastavlja provedbu Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca, a što je nakratko bilo obustavljeno zbog pandemije koronavirusa.

Na temelju odredbi Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/2019) gradonačelnica Grada Pakraca, dana 20. veljače 2020. g. objavljuje

 JAVNI POZIV

mladim obiteljima na podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva mladih obitelji za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca.

Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji će se financirati kroz sljedeće mjere:

 • MJERA 1: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
 • MJERA 2: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
 • MJERA 3: Financijska pomoć mladoj obitelji pri izgradnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
 • MJERA 4: Financijska pomoć mladoj obitelji pri rekonstrukciji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca.

II. KORISNICI MJERA

Korisnici sredstava po ovom pozivu su mlade obitelji.

Mlada obitelj u smislu ovog poziva je bračna ili izvanbračna zajednica koju čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca, ukoliko ih imaju, odnosno jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetom da barem jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva.

Pojedini izrazi u smislu ovog poziva imaju sljedeće značenje:

 • Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
 • Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
 • Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka).
 • Rekonstrukcija stambenog objekta, sukladno odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a radi dovođenja te građevine u stanje prikladno za stanovanje.

III. OPĆI UVJETI

Mlada obitelj za prava na dodjelu financijskih sredstava mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da su podnositelj zahtjeva ili njegov bračni/izvanbračni drug mlađi od 40 godina,
 • da se građevinsko zemljište ili stambena građevina koju kupuju, grade ili rekonstruiraju nalazi na području Grada Pakraca,
 • da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno izjava da će ga prijaviti u roku 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ukoliko se radi o kupnji/rekonstrukciji stambenog objekta ili u roku od 12 mjeseci ukoliko se radi o kupnji građevinskog zemljišta, odnosno izgradnji stambenog objekta,
 • da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji, osim nekretnine za koju podnose zahtjev, nemaju u svom vlasništvu/suvlasništvu drugo građevinsko zemljište, obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske, odnosno da do podnošenja zahtjeva isto nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili,
 • da podnositelj zahtjeva ili član njegove obitelji ima u trenutku podnošenja zahtjeva važeći zemljišnoknjižni uložak kojim dokazuje vlasništvo svoje prve nekretnine za koju podnosi zahtjev.

IV. MJERE

MJERA 1: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva koji kupi građevinsko zemljište na području Grada Pakraca, a kojim po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Građevinskim zemljištem u smislu ovog poziva smatra se i građevinsko zemljište na kojem se nalazi objekt koji se ne može privesti stambenoj namjeni i namijenjen je rušenju radi izgradnje novog stambenog objekta.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik predmetne nekretnine zajedno sa svojim članom obitelji, u suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje mjere.

Korisnik može ostvariti pomoć za kupnju građevinskog zemljišta na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora u visini 50 % iznosa kupoprodajne cijene, odnosno maksimalno do iznosa od 15.000,00 kuna.

Kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora, potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika.

Grad Pakrac zadržava pravo provjere i uvida na terenu svih činjenica o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći.

Uvjeti ostvarenja

Obvezna dokumentacija

–          opći uvjeti

–          ne postojanje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pakracu

–          nekretnina za koju se dodjeljuje potpora ne smije se otuđiti u vremenskom razdoblju od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

–          sklapanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Korisnik dozvoljava upis zabilježbe zabrane otuđenja predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi za razdoblje od 5 (pet) godina bez suglasnosti Grada Pakraca

–          korisnik mjere, kao i članovi njegove obitelji, dužni su zadržati prebivalište na području Grad Pakraca sljedećih 5 (pet) godina

–          prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19)

1.       ispunjen obrazac prijave (Obrazac M1)

2.       preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga

3.       preslika vjenčanog lista ili izjava o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 2)

4.       vlasnički list za predmetnu nekretninu

5.       izjava suvlasnika (ako je primjenjivo, Obrazac 3)

6.       uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine

7.       uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu

8.       dokaz da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji te da podnositelj zahtjeva niti član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (Obrazac 4)

9.       preslika kupoprodajnog ugovora za predmetnu nekretninu i dokaz isplate kupoprodajne cijene

10.   izjava o privoli za obradu osobnih podataka (opcionalno, Obrazac 5)

MJERA 2: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva koji kupi stambeni objekt na području Grada Pakraca, a kojim po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik predmetne nekretnine zajedno sa svojim članom obitelji, u suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje mjere.

Korisnik može ostvariti pomoć za kupnju stambenog objekta na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora u visini 50 % iznosa kupoprodajne cijene, odnosno maksimalno do iznosa od 15.000,00 kuna.

Kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora, potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika.

Grad Pakrac zadržava pravo provjere i uvida na terenu svih činjenica o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći.

Uvjeti ostvarenja Obvezna dokumentacija
–          opći uvjeti

–          ne postojanje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pakracu

–          nekretnina za koju se dodjeljuje potpora ne smije se otuđiti u vremenskom razdoblju od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

–          sklapanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Korisnik dozvoljava upis zabilježbe zabrane otuđenja predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi za razdoblje od 5 (pet) godina bez suglasnosti Grada Pakraca

–          korisnik mjere, kao i članovi njegove obitelji, dužni su zadržati prebivalište na području Grad Pakraca sljedećih 5 (pet) godina

–          prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19)

1.       ispunjen obrazac prijave (Obrazac M2)

2.       preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga

3.       preslika vjenčanog lista ili izjava o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 2)

4.       vlasnički list za predmetnu nekretninu

5.       izjava suvlasnika (ako je primjenjivo, Obrazac 3)

6.       uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine

7.       uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu

8.       dokaz da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji te da podnositelj zahtjeva niti član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (Obrazac 4)

9.       preslika kupoprodajnog ugovora za predmetnu nekretninu i dokaz isplate kupoprodajne cijene

10.   izjava o privoli za obradu osobnih podataka (opcionalno, Obrazac 5)

MJERA 3: Financijska pomoć mladoj obitelji pri izgradnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva za izgradnju stambenog objekta na području Grada Pakraca, a kojim po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Na izgradnju novog stambenog objekta u smislu ovog javnog poziva primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik predmetne nekretnine zajedno sa svojim članom obitelji, u suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje mjere.

Korisnik može ostvariti pomoć za trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta te za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova na izgradnji u visini 50 % iznosa troška, odnosno maksimalno do iznosa od 15.000,00 kuna.

Grad Pakrac zadržava pravo provjere i uvida na terenu svih činjenica o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći.

Uvjeti ostvarenja

Obvezna dokumentacija

–          opći uvjeti

–          ne postojanje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pakracu

–          nekretnina za koju se dodjeljuje potpora ne smije se otuđiti u vremenskom razdoblju od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

–          sklapanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Korisnik dozvoljava upis zabilježbe zabrane otuđenja predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi za razdoblje od 5 (pet) godina bez suglasnosti Grada Pakraca

–          korisnik mjere, kao i članovi njegove obitelji, dužni su zadržati prebivalište na području Grada Pakraca sljedećih 5 (pet) godina

–          korisnik je dužan u roku od 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava završiti gradnju stambenog objekta koji čini predmet dodijele potpore što dokazuje prijavom nastanka obveze komunalne naknade za taj stambeni objekt

1.       ispunjen obrazac prijave (Obrazac M3)

2.       preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga

3.       preslika vjenčanog lista ili izjava o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 2)

4.       vlasnički list za predmetnu nekretninu

5.       izjava suvlasnika (ako je primjenjivo, Obrazac 3)

6.       uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine

7.       uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu

8.       dokaz da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji te da podnositelj zahtjeva niti član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (Obrazac 4)

9.       preslika građevinske dozvole

10.   preslika prijave početka građenja

11.   preslika računa za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta odnosno za ugrađene materijale i izvršene radove na izgradnji i dokaz da su isti plaćeni

12.   izjava o privoli za obradu osobnih podataka (opcionalno, Obrazac 5)

MJERA 4: Financijska pomoć mladoj obitelji pri rekonstrukciji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva za rekonstrukciju stambenog objekta na području Grada Pakraca, a kojim po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Na rekonstrukciju stambenog objekta u smislu ovog javnog poziva primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik predmetne nekretnine zajedno sa svojim članom obitelji, u suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje mjere.

Korisnik može ostvariti pomoć za trošak rekonstrukcije stambenog objekta u smislu definicije rekonstrukcije iz točke II. ovog poziva  i to za izradu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova u visini 50 % iznosa troška, odnosno maksimalno do iznosa od 10.000,00 kuna.

Grad Pakrac zadržava pravo provjere i uvida na terenu svih činjenica o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći.

Uvjeti ostvarenja Obvezna dokumentacija
–          opći uvjeti

–          ne postojanje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pakracu

–          nekretnina za koju se dodjeljuje potpora ne smije se otuđiti u vremenskom razdoblju od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

–          sklapanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Korisnik dozvoljava upis zabilježbe zabrane otuđenja predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi za razdoblje od 5 (pet) godina bez suglasnosti Grada Pakraca

–          korisnik mjere, kao i članovi njegove obitelji, dužni su zadržati prebivalište na području Grada Pakraca sljedećih 5 (pet) godina

–          korisnik je dužan u roku od 3 (tri) godine od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava završiti rekonstrukciju stambenog objekta        koji čini predmet dodijele potpore što dokazuje prijavom nastanka obveze komunalne naknade za taj stambeni objekt ukoliko objekt već nije ranije prijavio

1.       ispunjen obrazac prijave (Obrazac M4)

2.       preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga

3.       preslika vjenčanog lista ili izjava o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 2)

4.       vlasnički list za predmetnu nekretninu

5.       izjava suvlasnika (ako je primjenjivo, Obrazac 3)

6.       uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine

7.       uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu

8.       dokaz da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji te da podnositelj zahtjeva niti član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (Obrazac 4)

9.       preslika građevinske dozvole (ako je primjenjivo)

10.   preslika prijave početka građenja (ako je primjenjivo)

11.   preslika računa za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stambenog objekta te za ugrađene materijale i izvršene radove na rekonstrukciji i dokaz da su isti plaćeni

12.   izjava o privoli za obradu osobnih podataka (opcionalno, Obrazac 5)

 V. OSTALE ODREDBE

Korisniku nije dopušteno koristiti više mjera iz ovog poziva.

Prihvatljivi trošak po ovom Javnom pozivu mora nastati i biti isplaćen u godini objave ovog poziva.

Podnositelj zahtjeva, prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava dostavlja instrument osiguranja u obliku bjanko zadužnice u korist Grada Pakraca na iznos koji pokriva iznos odobrene potpore uvećan za eventualne troškove prisilne naplate.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

–      ako korisnik mjere otuđi nekretninu koja čini predmet zahtjeva u vremenskom periodu od 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava,

–      ako korisnik i članovi njegove obitelji ne prijave  prebivalište na području Grada Pakraca u roku 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ukoliko se radi o kupnji/rekonstrukciji stambenog objekta ili u roku od 12 (dvanaest) mjeseci ukoliko se radi o kupnji građevinskog zemljišta, odnosno izgradnji stambenog objekta,

–      ako korisnik i članovi njegove obitelji promijene prebivalište u vremenskom periodu od 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava,

– ako korisnik u roku od 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava ne završi gradnju stambenog objekta i ne prijavi nastanak obveze komunalne naknade na objektu koji čini predmet potpore,

–      ako korisnik u roku od 3 (tri) godine od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava ne završi rekonstrukciju stambenog objekta što dokazuje prijavom nastanka obveze komunalne naknade za taj stambeni objekt ukoliko objekt već nije ranije prijavio,

– ako se utvrdi da je je korisnik priložio lažnu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i na terenu ne odgovara stvarnom stanju,

– ako korisnik na bilo koji drugi način postupa suprotno ovom Javnom pozivu ili Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava.

Neiskorištena bjanko zadužnica se vraća Korisniku po proteku 5 (pet) godina od dana realiziranja subvencije.

Dokaz o prebivalištu korisnik je dužan dostavljati Gradu Pakracu svake godine u razdoblju 5 (pet)  godina od godine potpisa Ugovora, u vremenu od 01.12. do 31.12.

Ukoliko korisnik dostavi potpisanu privolu za obradu osobnih podataka, tada nije dužan dostavljati navedeni dokaz u citiranom vremenskom periodu već će Grad Pakrac isto provjeriti službenim putem.

Podnošenje zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom na ovaj javni poziv moguće je najkasnije do 31.10.2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Zahtjevi se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Mlade obitelji“.

Svi obrasci su dostupni na službenoj stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr ili u uredu br. 127 (Ivona Sandrin) u upravnoj zgradi Grada Pakraca, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac.

Dodatne informacije moguće je dobiti u uredu br. 127 (Ivona Sandrin), tel. 034/411 080, email: ivona.sandrin@pakrac.hr.

Nepotpuni, nerazumljivi i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

KLASA: 370-01/19-01/2
URBROJ: 2162-04/01-20-3

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na Javni poziv ne treba biti u izvorniku (originalu).

Neslužbenu kopiju izvatka iz zemljišne knjige (vlasničkog lista) možete dobiti na sljedećem linku:

https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract  

POVEZNICE ZA TEKST I OBRASCE JAVNOG POZIVA:

 

Gradski natječaji #Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 9/19) gradonačelnica Grada Pakraca  raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ
za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac

1. Predmet natječaja: davanje u zakup dijela prizemlja poslovnog prostora izgrađenog na k. č. br. 2304/1, upisanog u zk. ul. 708, k. o. Pakrac, na adresi Radničko naselje bb, Pakrac, kako slijedi:

 • Poslovni prostor br. 1, a sastoji se od proizvodne hale, sanitarnog čvora, ukupne bruto površine 178 m2.
 • Poslovni prostor br. 2, a sastoji se od proizvodne hale, ukupne bruto površine 261 m2.

2. Namjena: proizvodna djelatnost

3. Pravo sudjelovanja: pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti.

4. Početni iznos zakupnine:

 • 3 kn/m2 mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća i sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, telefon i sl.) kao i druge pristojbe, doprinose i naknade koji terete  predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

5. Trajanje zakupa: pet (5) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

6. Minimalni uvjeti zakupa:

 • započeti s obavljanjem proizvodne djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora,
 • prijaviti sjedište Zakupnika poslovnog subjekta u Pakracu najkasnije u roku tri (3) mjeseca od početka obavljanja djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru,
 • investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz točke 1. koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine,
 • investicijsko ulaganje Zakupnika u poslovni prostor mora biti odobreno od strane Grada Pakraca putem troškovnika izrađenog po ovlaštenoj osobi, a kojeg pribavlja Zakupnik,
 • u slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa,
 • zakupnik nema pravo poslovni prostor davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

7. Početak plaćanja zakupnine i dospijeće:

 • Zakupnik je dužan plaćati zakupninu od dana stupanja u posjed poslovnog prostora.
 • Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

8. Rok i način dostave ponuda: Ponude za prijavu na natječaj dostavljaju se do 03. veljače 2020. g. do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora“

9. Vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda: Otvaranje ponuda će se održati 03. veljače 2020. godine s početkom u 09:00 sati, u Maloj vijećnici zgrade uprave Grada Pakraca (soba 117), Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

10. Iznos jamčevine, način plaćanja i povrat: Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup k.č.br. 2304/1″.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju kao i izabranom ponuditelju, jamčevina se vraća u nominalnom iznosu u roku sedam (7) dana od okončanja natječaja, uz obavijest o ishodu postupka. U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

11. Obvezan sadržaj ponude za natječaj:

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno točki 1. ovog Natječaja s naznakom broja poslovnog prostora za koji se daje ponuda,
 • namjenu prostora sukladno točki 2. ovog Natječaja,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa određenog u točki 4. ovog Natječaja.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

 • preslika rješenja o upisu u sudski registar,
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

Obrtnik:

 • preslika rješenja o upisu u obrtni registar,
 • preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19) – ako se na njih poziva,
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

12. Posebne napomene:

   • natjecatelj neće biti izabran za Zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi,
   • izabrani ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu,
   • Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) na trošak Zakupnika,
   • poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, a Zakupnik će ga privesti namjeni o svom trošku uz ishođenje svih dozvola i suglasnosti potrebnih za obavljanje djelatnosti,
   • izabrani ponuditelj je dužan prije sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti Zakupodavcu bianco zadužnicu kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine,
   • najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine,
   • ako sudjeluju u natječaju isključivo za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome, a udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora,
   • poslovni prostor se može razgledati radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, uz prethodni dogovor sa direktorom LRA – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. (tel: 034 290 650),
   • nepotpune i nepravodobne ponude se neće razmatrati,
   • Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prijave na natječaj.

   

 • KLASA: 372-01/20-01/01
  URBROJ: 2162-04/01-20-2
  Pakrac, 21. siječnja 2020. g.

 

 • Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Gradski natječaji #Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca

Tekst Javnog natječaja

Opis posla, plaća, testiranje

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019 #Novosti

ZAPISNICI O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

BADLJEVINA
BRANEŠCI
DRAGOVIĆ
KAPETANOVO POLJE
KRAGUJ
KUSONJE
MALI BANOVAC I BATINJANI
NOVI MAJUR
OMANOVAC
OŽEGOVCI
PAKRAC – CENTAR
PAKRAC – JUG
PAKRAC-SJEVER
PLOŠTINE
PREKOPAKRA
STARI MAJUR
ŠPANOVICA
VELIKI BANOVAC

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – Izmjene i dopune rješenja

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 22. Kusonje – Privatna kuća, S. Radića 18, Kusonje)
Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 6. Stari Majur – Društveni dom, Sati Majur 12a)

Predsjednički izbori 2019

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2019 – Izmjene i dopune rješenja

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 022 – Lovačka kuća LD “Košuta” Branešci)
Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 017 – Glazbena škola Pakrac, Pakrac)
Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 020 – Ured “Jadransko osiguranje”, Pakrac)

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

Rješenje o neprovođenju izbora