Najave događanja

Dnevni red 13. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

13. (trinaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u ponedjeljak, 3. lipnja 2019. godine s početkom u 17:00 sati

u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

 

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o radu LAG-a „Zeleni trokut“ u 2018.g.,
 2. Izvješće o radu u 2018.g. i Plan rada za 2020.g., Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik,
 3. Izvješće o radu u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
 4. Izvješće o radu u 2018.g., LRA Poduzetnički centar Pakrac,
 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na iznos participacije za šk. godinu 2019./2020., Osnovna glazbena škola Pakrac,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
 8. Prijedlog Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značaja,
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarske zone „Pakrac 1“,
 10. Prijedlog Odluke o izradu urbanističkog plana Gospodarske zone „Pakrac 1“,
 11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
 12. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara,
 13. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Općinom Bednja,
 14. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • upravitelja LAG-a „Zeleni trokut“, g. Igora Mateka,
 • predsjednika VZ Pakrac-Lipik, g. Tomislava Stokića,
 • direktora tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac, g. Josip Bišćanina,
 • direktora LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac, g. Vladimira Gazića,
 •   predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na području Grada Pakraca održanih dana 5. svibnja 2019. godine

PREUZIMANJE IZVJEŠĆA

Izbori članova u EU parlament

Obavijest članovima biračkih odbora na području Grada Pakraca za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Edukacija članova biračkih odbora na području Grada Pakraca za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te preuzimanje izbornog materijala održat će se dana 24. svibnja 2019. g. u 19:00 sati u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković.

Predsjednik: Tomislav Petrač, v.r.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Odluke o konačnim rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina u Gradu Pakracu

Talijanska nacionalna manjina

Srpska nacionalna manjina

Češka nacionalna manjina

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Radno vrijeme Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca za podnošenje prigovora na objavljene liste kandidata na izborima za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Prigovori se podnose ŽUPANIJSKOM IZBORNOM POVJERENSTVU POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE, izravno ili putem ovog Povjerenstva, od srijede 17. travnja 2019. g. do četvrtka 18. travnja 2019. g. do 24,00 sati.

Kontakt podaci ŽIP-a POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE:
– Županijski sud u Sl. Brodu, SS u Požegi, 34000 Požega, Sv. Florijana 2, tel. 034/290 400,
– Županijska 7, tel. 034/290-111, -252

Radno vrijeme GIP Pakrac za podnošenje prigovora:

U zgradi uprave Grada Pakraca, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac

I. Srijeda, 17. travnja 2019. g.: od 9,00 do 15,00 sati (ured 129 ili ured 115),

II. Četvrtak, 18. travnja 2019. g.:

– od 9,00 do 15,00 sati (ured 129 ili ured 115)
– od 15,00 do 24,00 sati pozivom na brojeve GIP Pakrac:
1. Tomislav Petrač 098 519 897
2. Martina Tušek 098 900 8593
3. Tatjana Luksetić 098 362 258

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
Tomislav Petrač

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Pakraca

Preuzimanje u .pdf formatu

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Zbirna lista kandidata i pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Gradu Pakracu

Preuzimanje u .pdf formatu

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Zbirna lista kandidata i pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Pakracu

Preuzimanje u .pdf formatu

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Zbirna lista kandidata i pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Pakracu

Preuzimanje u .pdf  formatu

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/17, URBROJ: 2162-02/01-19-01) od 10. travnja 2019. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:
– k.č.br. 2292/3, oranica vranovica, površina 330 čhv, upisana u zk. ul. 141, k.o. Pakrac,
– k.č.br. 2293/2, oranica vranovica, površina 631 čhv, upisana u zk. ul. 3351, k.o. Pakrac.
Početna cijena: 77.000,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
e) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
f) Nekretnina se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika domovnice
 • obrtnici – preslika obrtnice
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je 26. travnja 2019. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnina može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/19-01/17
URBROJ: 2162-04/01-19-02