Gradski natječaji #Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 9/19) gradonačelnica Grada Pakraca  raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ
za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac

1. Predmet natječaja: davanje u zakup dijela prizemlja poslovnog prostora izgrađenog na k. č. br. 2304/1, upisanog u zk. ul. 708, k. o. Pakrac, na adresi Radničko naselje bb, Pakrac, kako slijedi:

 • Poslovni prostor br. 1, a sastoji se od proizvodne hale, sanitarnog čvora, ukupne bruto površine 178 m2.
 • Poslovni prostor br. 2, a sastoji se od proizvodne hale, ukupne bruto površine 261 m2.

2. Namjena: proizvodna djelatnost

3. Pravo sudjelovanja: pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti.

4. Početni iznos zakupnine:

 • 3 kn/m2 mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća i sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, telefon i sl.) kao i druge pristojbe, doprinose i naknade koji terete  predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

5. Trajanje zakupa: pet (5) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

6. Minimalni uvjeti zakupa:

 • započeti s obavljanjem proizvodne djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora,
 • prijaviti sjedište Zakupnika poslovnog subjekta u Pakracu najkasnije u roku tri (3) mjeseca od početka obavljanja djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru,
 • investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz točke 1. koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine,
 • investicijsko ulaganje Zakupnika u poslovni prostor mora biti odobreno od strane Grada Pakraca putem troškovnika izrađenog po ovlaštenoj osobi, a kojeg pribavlja Zakupnik,
 • u slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa,
 • zakupnik nema pravo poslovni prostor davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

7. Početak plaćanja zakupnine i dospijeće:

 • Zakupnik je dužan plaćati zakupninu od dana stupanja u posjed poslovnog prostora.
 • Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

8. Rok i način dostave ponuda: Ponude za prijavu na natječaj dostavljaju se do 03. veljače 2020. g. do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora“

9. Vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda: Otvaranje ponuda će se održati 03. veljače 2020. godine s početkom u 09:00 sati, u Maloj vijećnici zgrade uprave Grada Pakraca (soba 117), Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

10. Iznos jamčevine, način plaćanja i povrat: Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup k.č.br. 2304/1″.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju kao i izabranom ponuditelju, jamčevina se vraća u nominalnom iznosu u roku sedam (7) dana od okončanja natječaja, uz obavijest o ishodu postupka. U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

11. Obvezan sadržaj ponude za natječaj:

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno točki 1. ovog Natječaja s naznakom broja poslovnog prostora za koji se daje ponuda,
 • namjenu prostora sukladno točki 2. ovog Natječaja,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa određenog u točki 4. ovog Natječaja.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

 • preslika rješenja o upisu u sudski registar,
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

Obrtnik:

 • preslika rješenja o upisu u obrtni registar,
 • preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19) – ako se na njih poziva,
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

12. Posebne napomene:

   • natjecatelj neće biti izabran za Zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi,
   • izabrani ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu,
   • Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) na trošak Zakupnika,
   • poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, a Zakupnik će ga privesti namjeni o svom trošku uz ishođenje svih dozvola i suglasnosti potrebnih za obavljanje djelatnosti,
   • izabrani ponuditelj je dužan prije sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti Zakupodavcu bianco zadužnicu kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine,
   • najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine,
   • ako sudjeluju u natječaju isključivo za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome, a udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora,
   • poslovni prostor se može razgledati radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, uz prethodni dogovor sa direktorom LRA – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. (tel: 034 290 650),
   • nepotpune i nepravodobne ponude se neće razmatrati,
   • Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prijave na natječaj.

   

 • KLASA: 372-01/20-01/01
  URBROJ: 2162-04/01-20-2
  Pakrac, 21. siječnja 2020. g.

 

 • Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Gradski natječaji #Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca

Tekst Javnog natječaja

Opis posla, plaća, testiranje

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019 #Novosti

ZAPISNICI O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

BADLJEVINA
BRANEŠCI
DRAGOVIĆ
KAPETANOVO POLJE
KRAGUJ
KUSONJE
MALI BANOVAC I BATINJANI
NOVI MAJUR
OMANOVAC
OŽEGOVCI
PAKRAC – CENTAR
PAKRAC – JUG
PAKRAC-SJEVER
PLOŠTINE
PREKOPAKRA
STARI MAJUR
ŠPANOVICA
VELIKI BANOVAC

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – Izmjene i dopune rješenja

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 22. Kusonje – Privatna kuća, S. Radića 18, Kusonje)
Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 6. Stari Majur – Društveni dom, Sati Majur 12a)

Predsjednički izbori 2019

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2019 – Izmjene i dopune rješenja

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 022 – Lovačka kuća LD “Košuta” Branešci)
Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 017 – Glazbena škola Pakrac, Pakrac)
Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Pakraca (Biračko mjesto broj 020 – Ured “Jadransko osiguranje”, Pakrac)

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

Rješenje o neprovođenju izbora

Predsjednički izbori 2019

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Pakraca

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

Zbirne liste

Badljevina
Branešci
Dragović
Kapetanovo Polje
Kraguj
Kusonje
Mali Banovac i Batinjani
Novi Majur
Omanovac
Ožegovci
Pakrac centar
Pakrac jug
Pakrac sjever
Ploštine
Prekopakra
Stari Majur
Španovica
Veliki Banovac

 

Izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2019

Pravovaljane predložene liste

Badljevina
Branešci
Dragović
Kapetanovo Polje
Kraguj
Kusonje
Mali Banovac i Batinjani
Novi Majur
Omanovac
Ožegovci
Pakrac centar
Pakrac jug
Pakrac sjever
Ploštine
Prekopakra
Stari Majur
Španovica
Veliki Banovac

Gradski natječaji #Obavijesti

Oglas za prijam službenika – 1 izvršitelj