Oglas za prijam službenika – viši stručni suradnik za graditeljstvo

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-03/17-01/4
URBROJ: 2162-04/01-17-2
Pakrac, 11. listopada 2017. g.

               Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) raspisujem

O G L A S
za prijam službenika – 1 izvršitelj

               u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, na puno radno vrijeme, na radno mjesto viši stručni suradnik za graditeljstvo, na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

               Posebni uvjeti za prijam:

 • magistar ili stručni specijalist građevinskog ili arhitektonskog  smjera,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

               Opći uvjeti za prijam:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

               Prednost za prijam imaju kandidati koji uz zadovoljene posebne i opće uvjete imaju položen vozački ispit „B“ kategorije te položen ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva.

               U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

               Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07, 118/12) objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

               Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti sukladno zakonu.

               Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

               Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome,
 • dokaz radnog iskustva – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko ga je podnositelj prijave položio),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • presliku vozačke dozvole (opcionalno, za ostvarenje prednosti),
 • uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva (opcionalno, za ostvarenje prednosti).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete oglasa bit će pozvani pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju  se kandidatima prijavljenim na oglas te se njihove prijave neće razmatrati.

Prijavu, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju navedenih uvjeta iz ovog oglasa, treba podnijeti u roku od osam dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Požega, Ispostava Pakrac, na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac neposredno predajom u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom s naznakom „Za oglas – viši stručni suradnik za graditeljstvo“.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, već se može donijeti odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima oglasa u zakonskom roku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, datum, vrijeme i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljen je na OVOM LINKU internetske stranice pakrac.hr.

Pročelnik: Tomislav Petrač, v.r.