– Objava Službenog glasnika Grada Pakraca br. 5/17

Akti Gradskog vijeća

 1. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac
 2. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac
 3. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca
 4. Odluka o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru odbora za financije i proračun
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018. godinu
 8. Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine
 10. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu
 11. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 12. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini
 13. Proračun Grada Pakraca za 2018. godinu
 14. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 15. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godini
 16. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu
 17. Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2018. godini
 18. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu
 19. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca
 20. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa
 21. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije
 22. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba)
 23. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije
 24. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe
 25. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova
 26. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete
 27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Akti gradonačelnice

 1. Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave
 2. Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji

 

 

Back to top
X
Skip to content