– Obavijest o početku proljetne sustavne deratizacije grada Pakraca s pripadajućim naseljima

Obavještavamo Vas da djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem Ugovora sa Gradom Pakracom Klasa: 501-01/18-01/1 Broj: 2162-05/07-18-02 od 05.04.2018., započinju 21.05.2018. proljetnu sustavnu deratizaciju grada Pakraca s pripadajućim naseljima.

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

  • Brodilon mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Bromotrid žitni mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Brodilon parafinski blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Detia rat parafinski blok – aktivne tvari brodifakum 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

 Antidot : Vitamin K1 (fitomenadion)

 Sustavna deratizacija će se obavljati od 21.05.2018. – 05.06.2018. od 08-13:30 sati, plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.

Plan rada:

 
21.05.2018. 22.05.2018. 23.05.2018. 24.05.2018. 25.05.2018.
Pakrac Pakrac Pakrac Pakrac Prekopakra
I. Gundulića Obala K.P.Krešimira IV Pilanski Put Šeovački put
Psunjska Radničko naselje Veberov sokak
J.Žiške Bolnička Krndija Fiškalovac
Poginulih Branitelja G.Viteza I. B. Mažuranić Sedlar
M. Lovraka Marinkovac A. Stepinca
J.J. Strossmayera I. Meštrovića Kragujski put A. Kestenova
Kalvarija V. Rehaka Fiškalovac Vinogradska
M. Gupca M. Držića N. Oršanića
Sv. Roka B. Radića R. Boškovića P. Polaka
K.Tomislava Prolaz b.Trenka Leptirovo brdo 103. Brigade
Trg Pape Ivana Pavla II P. Preradovića S.S. Krančevića 105. Brigade
30. Svibnja A. Cesarca Bljesak
LJ. Gaja Osječka Planinska
V. Lisinskog ul.Križnog puta I. G.Kovačića
A. Šenoe M. Krleža M. Držića
Trg 76. Bataljuna Vukovarska Đ. Basaričeka
K. Branimira Frankopanska
M. Hrvatske N.Š. Zrinskog
A. Hebranga K. Zvonimira
N. Tesle
T. Ujevića
ulica ZNG
K. Domagoja
 
28.05.2018. 29.05.2018. 30.05.2018. 01.06.2018. 04.06.2018. 05.06.2018.
Badljevina Gornja Obrijež Kusonje Koturić Divlje deponije Ponavljanje zaključanih kućanstava za vrijeme trajanja akcije – koji su se javili nakon pisane obavijesti
Dereza Veliki Banovac Dragović Popovci
Omanovac Donja Obrijež Španovica Veliki Budići Deratizacija javnoprometnih površina, trgova i parkova
Kapetanovo Polje Gornja Šumetlica Mali Budići
Ploštine Donja Šumetlica Gornji Grahovljani
Toranj Glavica Srednji Grahovljani
Mali Banovac Bučje Donji Grahovljani
Batinjani Ožegovci Kričke
Stari Majur Branešci Rogulje Ponavljanje zaključanih kućanstava za vrijeme trajanja akcije – koji su se javili nakon pisane obavijesti
Novi Majur Brusnik Bjelajci
Kraguj Cikote
Lipovac Jakovci
Prgomelje
Tisovac

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije provest će uništavanje štetnih glodavaca najmanje u i oko stambenih objekata. Trovanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavaci (podrum, dvorište i eventualno tavan).

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode vlasnici stanova, kuća, okućnica kao i svi ostali stanari se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

  1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce
  2. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane
  3. Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace
  4. Skloniti sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do zatrovanih mamaca
  5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se stanovnici da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Back to top
X
Skip to content