Naučimo brinuti o okolišu

Projekt: Naučimo brinuti o okolišu

Naziv projekta:

Naučimo brinuti o okolišu (Ref. broj: KK.06.3.1.07.0022)

Kratki opis projekta:

Projekt uključuje implementaciju različitih informativnih i edukativnih aktivnosti na području JLS Pakraca i Lipika (ukupno 14.630 stanovnika, odnosno 5.662 kućanstava) zbog kojih će građani biti cjelovito informirani o problemima vezanim uz otpad i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom koji se odnose na smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta te isto tako motivirani za njihovo ostvarivanje. Sprječavanje nastanka otpada kao i odvajanje otpada te odgovorno postupanje s otpadom bit će komunicirani kao poželjno društveno ponašanje. Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti doprinijet će se željenim pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom na duži rok gdje se u modelu kružnog gospodarstva nastajanje otpada svodi na najmanju moguću mjeru.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta je provedba niza izobrazno-informativnih aktivnosti koje će pridonijeti smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište podizanjem svijesti o pravilnom i odgovornom postupanju s komunalnim otpadom stavljajući naglasak na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta te kućno kompostiranje. Tijekom provedbe projekta provest će se 13 izobrazno-informativnih aktivnosti namijenjenih različitim ciljnim skupinama od kojih je 6 obveznih, a 7 preporučenih. Projektne aktivnosti uključuju pripremu, tisak i distribuciju letaka, naljepnica, brošura, plakata, zatim nadogradnju web stranica JLS Pakrac i Lipik, održavanje javnih tribina, organiziranje radionica za djecu i umirovljenike, izvedbu igrokaza, nabavu i distribuciju edukativne slikovnice, izradu aplikacija za mobilne telefone te pripremu različitih medijskih sadržaja (radio emisije, radijskih reklama, promotivnog video spota, bannera na lokalnim internet portalima). Pretpostavka je da će na razini projekta, provedbom različitih izobrazno – informativnih aktivnosti biti obuhvaćeno u prosjeku 87% stanovništva, pri čemu će pojedine aktivnosti obuhvatiti 100% stanovništva (distribucija informativnih letaka i brošura kućanstvima na području JLS Pakrac i Lipik) dok će neke aktivnosti obuhvatiti manje postotke (primjerice javne tribine, organizirane radionice ili radijske emisije i promotivni spotovi).

Ukupna vrijednost projekta: 385.914,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (84,9999974 %): 327.835,64 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

22. svibnja 2018. godine do 22. siječnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Marija Martinelli, voditelj projekta

+385 34 411 080, marija.martinelli@pakrac.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

www.strukturnifondovi.hr

Projekt sufinanaciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz kohezijskog fonda

 

Javni pozivi i službene objave

Odluka o provedbi javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18) Gradonačelnica Grada Pakraca, dana 25. svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

o provedbi javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
1. Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca održat će se od 23. svibnja 2018. do 07. lipnja 2018. radi pribavljanja prigovora na isti.
2. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca bit će izložen u prostorijama Grada Pakraca, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, soba 118, svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.
3. Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca mogu se do kraja javnog uvida zaključno sa 07. lipnja 2018. godine dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.
4. Prigovori koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u točki 3. ove odluke neće se uzeti u obzir.

Gradonačelnica
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Obavijesti

Obavijest o početku proljetne sustavne deratizacije grada Pakraca s pripadajućim naseljima

Obavještavamo Vas da djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem Ugovora sa Gradom Pakracom Klasa: 501-01/18-01/1 Broj: 2162-05/07-18-02 od 05.04.2018., započinju 21.05.2018. proljetnu sustavnu deratizaciju grada Pakraca s pripadajućim naseljima.

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

  • Brodilon mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Bromotrid žitni mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Brodilon parafinski blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Detia rat parafinski blok – aktivne tvari brodifakum 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

 Antidot : Vitamin K1 (fitomenadion)

 Sustavna deratizacija će se obavljati od 21.05.2018. – 05.06.2018. od 08-13:30 sati, plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.

Plan rada:

 
21.05.2018. 22.05.2018. 23.05.2018. 24.05.2018. 25.05.2018.
Pakrac Pakrac Pakrac Pakrac Prekopakra
I. Gundulića Obala K.P.Krešimira IV Pilanski Put Šeovački put
Psunjska Radničko naselje Veberov sokak
J.Žiške Bolnička Krndija Fiškalovac
Poginulih Branitelja G.Viteza I. B. Mažuranić Sedlar
M. Lovraka Marinkovac A. Stepinca
J.J. Strossmayera I. Meštrovića Kragujski put A. Kestenova
Kalvarija V. Rehaka Fiškalovac Vinogradska
M. Gupca M. Držića N. Oršanića
Sv. Roka B. Radića R. Boškovića P. Polaka
K.Tomislava Prolaz b.Trenka Leptirovo brdo 103. Brigade
Trg Pape Ivana Pavla II P. Preradovića S.S. Krančevića 105. Brigade
30. Svibnja A. Cesarca Bljesak
LJ. Gaja Osječka Planinska
V. Lisinskog ul.Križnog puta I. G.Kovačića
A. Šenoe M. Krleža M. Držića
Trg 76. Bataljuna Vukovarska Đ. Basaričeka
K. Branimira Frankopanska
M. Hrvatske N.Š. Zrinskog
A. Hebranga K. Zvonimira
N. Tesle
T. Ujevića
ulica ZNG
K. Domagoja
 
28.05.2018. 29.05.2018. 30.05.2018. 01.06.2018. 04.06.2018. 05.06.2018.
Badljevina Gornja Obrijež Kusonje Koturić Divlje deponije Ponavljanje zaključanih kućanstava za vrijeme trajanja akcije – koji su se javili nakon pisane obavijesti
Dereza Veliki Banovac Dragović Popovci
Omanovac Donja Obrijež Španovica Veliki Budići Deratizacija javnoprometnih površina, trgova i parkova
Kapetanovo Polje Gornja Šumetlica Mali Budići
Ploštine Donja Šumetlica Gornji Grahovljani
Toranj Glavica Srednji Grahovljani
Mali Banovac Bučje Donji Grahovljani
Batinjani Ožegovci Kričke
Stari Majur Branešci Rogulje Ponavljanje zaključanih kućanstava za vrijeme trajanja akcije – koji su se javili nakon pisane obavijesti
Novi Majur Brusnik Bjelajci
Kraguj Cikote
Lipovac Jakovci
Prgomelje
Tisovac

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije provest će uništavanje štetnih glodavaca najmanje u i oko stambenih objekata. Trovanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavaci (podrum, dvorište i eventualno tavan).

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode vlasnici stanova, kuća, okućnica kao i svi ostali stanari se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

  1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce
  2. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane
  3. Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace
  4. Skloniti sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do zatrovanih mamaca
  5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se stanovnici da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini

Obavijesti

Obavijest o početku jesenske sustavne deratizacije Grada Pakraca

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora sa Gradom Pakracom Klasa: 501-01/17-01/2 Urbroj: 2162-05/07-17-11. od 28.04.2017., započinju 22.09.2017. jesensku sustavnu deratizaciju Grada Pakraca (stambene zgrade i zelene površine).

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

• Brodilon mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon parafinski blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

Antidot : Vitamin K1 (fitomenadion)

Sustavna deratizacija će se obavljati od 22.09.2017. do 26.09.2017., plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.

Odgovorna osoba:
Dalibor Puharić, dipl.ing.
Mob: 099 317 95 26

Obavijesti

Obavijest stočarima koji su dobili odluke o davanju u zakup državnog zemljišta bez javnog poziva

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Agencija za poljoprivredno zemljište pozvat će fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva (tzv. izravna dodjela zemlje stočarima) na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi. Naputak možete pročitati ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Ministarstvo poljoprivrede

Novosti

Operativni plan proljetne sustavne deratizacije Grada Pakraca s pripadajućim naseljima – II dio

Stanovnici Grada Pakraca s pripadajućim naseljima biti će unaprijed obaviješteni putem obrazaca obavijesti na oglasnim pločama pojedinih naselja. Sustavna deratizacija provodi se planiranjem blokova koji započinju od periferije prema središtu sistemom koncentričnih krugova. Količina izloženih zatrovanih mamaca ovisi o utvrđenom stupnju infestacije površine, prostora ili objekta u trenutku provođenja mjere. Zatrovani mamaci biti će izloženi sukladno standardima propisanim Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Plan rada po danima:

Sustavna deratizacija će se obavljati od 10.05.2017. do 26.05.2017., plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.

Odgovorna osoba:
Dalibor Puharić, dipl.ing.
Mob: 099 317 95 26

Obavijesti

Obavijest o početku proljetne sustavne deratizacije Grada Pakraca s pripadajućim naseljima

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora sa Gradom Pakracom započinju 10.05.2017. proljetnu sustavnu deratizaciju Grada Pakraca s pripadajućim naseljima.

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

• Brodilon mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon parafinski blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

Antidot: Vitamin K1 (fitomenadion)

Sustavna deratizacija će se obavljati od 10.05.2017. do 24.05.2017., a plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.

10.05.2017.

11.05.2017.

15.05.2017.

16.05.2017.

17.05.2017.

18.05.2017.

19.05.2017.

Badljevina

Omanovac

Kapetanovo Polje

Koturić

Gornja Šumetlica

Prekopakra

*Pakrac

Gornja Obrijež

Ploštine

Popovci

Donja Šumetlica

Veliki Banovac

Toranj

Veliki Budići

Kričke

22.05.2017.

Donja Obrijež

Mali Banovac

Mali Budići

Rogulje

*Pakrac

Batinjani

Branešci

Bjelajci

Stari Majur

Gornji Grahovljani

Cikote

23.05.2017.

Novi Majur

Srednji Grahovljani

Jakovci

*Pakrac

Donji Grahovljani

Prgomelje

Dereza

Tisovac

24.05.2017.

Španovica

Glavica

*Pakrac

Dragović

Bučje

Brusnik

Ožegovci

Kraguj

Kusonje

Lipovac

 

Obavijesti

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom k.č.br. 570/1 k.o. Kričke

Obavijesti

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom k.č.br. 1359 k.o. Donja Obrijež