Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2022. godinu - Grad Pakrac

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 3/21) i Odluke KLASA: 421-03/22-01/1, URBROJ: 2177-9-02/01-22-1 od 07. ožujka 2022. godine, objavljuje se

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2022. godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu subvencija, a prema Programu poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca (KLASA: 402-01/17-01/5, URBROJ: 2162-04/01-17-3).

II

Pravo na subvencije iz točke I imaju doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca i to na:

– subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
– subvencioniranje troškova specijalizacije u iznosu od 800,00 kuna mjesečno neto,
– subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Ostvarenje prava na pojedinu subvenciju, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i na ostale subvencije iz ove točke.

Korisnici koji su ostvarili pravo temeljem Programa iz točke 1. ove Odluke za prethodna razdoblja, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za 2022. g. kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.

III

Prijava na ovaj javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva koji obavezno sadrži:

– podatke o podnositelju (ime, prezime, OIB, adresa, kontakt broj ili email, broj žiro računa),
– naznaku subvencije koja se traži.

IV

Prilozi uz zahtjev:

a) SVI

– preslika osobne iskaznice,
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja – doktor medicine,
– preslika ugovora o radu u zdravstvenoj ustanovi na području Grada Pakraca.

b) za subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca:

– preslika ugovora o stambenom kreditu za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
– izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list) za nekretninu čija je gradnja/kupnja financirana predmetnim stambenim kreditom,
– potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. te od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine

c) za subvencioniranje troškova specijalizacije

– rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o odobrenom specijalističkom usavršavanju

d) za subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

– dokaz o korištenju usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Sva navedena dokumentacija može se dostaviti u neovjerenoj preslici.

V

Potpore i subvencije iz ovog poziva dodjeljuju se za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac  s naznakom: „Doktori medicine – zahtjev za dodjelu subvencije 2022“.

Prijave se mogu podnositi od dana objave ovog poziva do 31. prosinca 2022. g, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca.

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim pozivom neće se razmatrati.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po pozivu o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

KLASA: 421-03/22-01/1
URBROJ: 2177-9-02/01-22-2            

Gradonačelnica
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

 

 

Back to top
Skip to content