– Natječaj za zakup šanka u prostoru dvorišta kompleksa Janković

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 07. svibnja 2019. g raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup šanka u prostoru dvorišta kompleksa Janković

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup šanka u prostoru dvorišta kompleksa Janković u Pakracu, od dana 31. svibnja do 2. lipnja 2019.
Šank se daje u zakup u sklopu 8. MULTIPAK-a isključivo za usluživanje pića.
Početna cijena zakupa iznosi 2.000,00 kuna.

2. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada šanka.
b) Zakupnik se obvezuje započeti sa radom na dan 31. svibnja 2019. g. i završiti 2. lipnja 2019.g..
Zakupnik se obvezuje osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga, te koristiti plastične čaše za posluživanje pića.
Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.
Zakupnik se obvezuje urediti prostor u skladu s temom manifestacije, Multipak 2019.
Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.
Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.
U slučaju najave lošeg vremena, u dogovoru s organizatorom, odredit će se alternativna lokacija na kojoj će biti organiziran šank.

3. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.
Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 15. svibnjem 2019. g. do 12:00 sati.
Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup šanka u prostoru dvorišta kompleksa Janković – Multipak 2019.“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.
Pisana ponuda mora sadržavati:
– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),
– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),
– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),
– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.
Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

4. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.
Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.
Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

U Pakracu, 07. svibnja 2019.

KLASA: 373-04/19-01/1 
URBROJ: 2162-03/01-19-03

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

 

Back to top
X
Skip to content