Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu - Grad Pakrac

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 19. travnja 2018.g. raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu

  1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu, od dana 31. svibnja 2018.g. do 03. lipnja 2018.g..

Šank se daje u zakup u sklopu 7. MULTIPAK-a isključivo za usluživanje pića.

Početna cijena zakupa iznosi 3.000,00 kuna.

  1. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada šanka.

b) Zakupnik se obvezuje započeti sa radom na dan 31. svibnja 2018.g. i završiti 03. lipnja 2018.g..

Zakupnik se obvezuje osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga, te koristiti plastične čaše za posluživanje pića.

Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.

Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.

Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

  1. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.

Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 10. svibnjem 2018.g. do 12:00 sati.

Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma u Pakracu“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Pisana ponuda mora sadržavati:

– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),

– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),

– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),

– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

  1. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.

Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

U Pakracu, 20. travnja 2018.g

KLASA: 373-04/18-01/1
URBROJ: 2162-03/01-18-03

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

 

Back to top
Skip to content