Obavijesti

Uz pridržavanje protuepidemijskih mjera, ponovno dozvoljeno korištenje dječjih igrališta i bavljenje rekreativnim sportom na otvorenom

Novosti #Odluke - COVID-19

Četiri nove Odluke Stožera civilne zaštite RH

Obavijesti #Odluke - COVID-19

Odluka o odobrenju rekreativnog ribolova na ribolovnim vodama na području Požeško-slavonske županije

Obavijesti #Odluke - COVID-19

Odluka ukidanja nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Požeško-slavonske županije

Odluke - COVID-19

ODLUKE VEZANE UZ COVID-19

Službeni dokumenti

Strategija razvoja grada Pakraca 2013.-2020.

KLIKNUTI IKONU ZA OTVARANJE DOKUMENTA

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 19. travnja 2018.g. raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu

  1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu, od dana 31. svibnja 2018.g. do 03. lipnja 2018.g..

Šank se daje u zakup u sklopu 7. MULTIPAK-a isključivo za usluživanje pića.

Početna cijena zakupa iznosi 3.000,00 kuna.

  1. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada šanka.

b) Zakupnik se obvezuje započeti sa radom na dan 31. svibnja 2018.g. i završiti 03. lipnja 2018.g..

Zakupnik se obvezuje osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga, te koristiti plastične čaše za posluživanje pića.

Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.

Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.

Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

  1. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.

Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 10. svibnjem 2018.g. do 12:00 sati.

Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma u Pakracu“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Pisana ponuda mora sadržavati:

– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),

– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),

– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),

– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

  1. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.

Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

U Pakracu, 20. travnja 2018.g

KLASA: 373-04/18-01/1
URBROJ: 2162-03/01-18-03

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Novosti

Započeli radovi u Ulici radničkih sindikata i Pilanskom putu

Jučer su počeli radovi na modernizacije dijela Ulice radničkih sindikata i obnova dijela nogostupa u Pilanskom putu u Pakracu, te je radilište obišla gradonačelnica Anamarija Blažević sa suradnicima.

Mehanizacija i radnici Cesta d.d. iz Bjelovara iz Požege će izvesti radove na modernizaciji prometnice ukupne dužine 410 m,  što uključuje glavnu poveznicu i dva odvojka uz stambene objekte u Ulici radničkih sindikata i obnoviti dio nogostupa u duljini 21 m, širine 2,5 m u Pilanskom putu.

Vrijednost ovih radova je 225.850,99 kuna, 80 posto će financirati Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, a preostalo gradski proračun. Završetak radova se očekuje u roku od 30 dana.

Javna nabava i antikorupcija #Plan javne nabave

Izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Pakraca za 2016. godinu

Novosti

Za pčelare osigurano 51,6 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potencijalne korisnike da je u Narodnim novinama broj 20/2017 od 8. ožujka 2017. godine objavljen Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Za provođenje Nacionalnog pčelarskog programa u državnom proračunu osigurano je ukupno 51,6 milijuna kuna odnosno za svaku godinu 17,2 milijuna kuna.

Pravo na korištenje sredstava iz Nacionalnog pčelarskog programa imaju fizičke ili pravne osobe, upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta. Iznimno, i pravne osobe koje imaju pravo na korištenje mjera Nacionalnog pčelarskog programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta, su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije.

„Provedbom mjera iz ovog programa stvorit će se uvjeti za bolji položaj pčelarstva u Hrvatskoj te stvoriti osnova za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru“, istaknuo je ministar Tolušić pozivajući pčelare da iskoriste sredstva koja je osiguralo Ministarstvo poljoprivrede.

Mjere Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine su:
1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara,
2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze,
3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja,
4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost,
5. Obnavljanje pčelinjeg fonda,
6. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda,
7. Praćenje tržišta,
8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

Zahtjeve za isplatu potpore korisnici podnose Agenciji za plaćanja na obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije http://www.apprrr.hr/pcelarstvo-1038.aspx