Službeni dokumenti

Strategija razvoja grada Pakraca 2013.-2020.

KLIKNUTI IKONU ZA OTVARANJE DOKUMENTA

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 19. travnja 2018.g. raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu

 1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu, od dana 31. svibnja 2018.g. do 03. lipnja 2018.g..

Šank se daje u zakup u sklopu 7. MULTIPAK-a isključivo za usluživanje pića.

Početna cijena zakupa iznosi 3.000,00 kuna.

 1. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada šanka.

b) Zakupnik se obvezuje započeti sa radom na dan 31. svibnja 2018.g. i završiti 03. lipnja 2018.g..

Zakupnik se obvezuje osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga, te koristiti plastične čaše za posluživanje pića.

Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.

Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.

Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.

Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 10. svibnjem 2018.g. do 12:00 sati.

Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma u Pakracu“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Pisana ponuda mora sadržavati:

– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),

– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),

– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),

– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

 1. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.

Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

U Pakracu, 20. travnja 2018.g

KLASA: 373-04/18-01/1
URBROJ: 2162-03/01-18-03

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Novosti

Započeli radovi u Ulici radničkih sindikata i Pilanskom putu

Jučer su počeli radovi na modernizacije dijela Ulice radničkih sindikata i obnova dijela nogostupa u Pilanskom putu u Pakracu, te je radilište obišla gradonačelnica Anamarija Blažević sa suradnicima.

Mehanizacija i radnici Cesta d.d. iz Bjelovara iz Požege će izvesti radove na modernizaciji prometnice ukupne dužine 410 m,  što uključuje glavnu poveznicu i dva odvojka uz stambene objekte u Ulici radničkih sindikata i obnoviti dio nogostupa u duljini 21 m, širine 2,5 m u Pilanskom putu.

Vrijednost ovih radova je 225.850,99 kuna, 80 posto će financirati Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, a preostalo gradski proračun. Završetak radova se očekuje u roku od 30 dana.

Javna nabava i antikorupcija #Plan javne nabave

Izmjene i dopune Plana javne nabave Grada Pakraca za 2016. godinu

Novosti

Za pčelare osigurano 51,6 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potencijalne korisnike da je u Narodnim novinama broj 20/2017 od 8. ožujka 2017. godine objavljen Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Za provođenje Nacionalnog pčelarskog programa u državnom proračunu osigurano je ukupno 51,6 milijuna kuna odnosno za svaku godinu 17,2 milijuna kuna.

Pravo na korištenje sredstava iz Nacionalnog pčelarskog programa imaju fizičke ili pravne osobe, upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta. Iznimno, i pravne osobe koje imaju pravo na korištenje mjera Nacionalnog pčelarskog programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta, su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije.

„Provedbom mjera iz ovog programa stvorit će se uvjeti za bolji položaj pčelarstva u Hrvatskoj te stvoriti osnova za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru“, istaknuo je ministar Tolušić pozivajući pčelare da iskoriste sredstva koja je osiguralo Ministarstvo poljoprivrede.

Mjere Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine su:
1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara,
2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze,
3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja,
4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost,
5. Obnavljanje pčelinjeg fonda,
6. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda,
7. Praćenje tržišta,
8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

Zahtjeve za isplatu potpore korisnici podnose Agenciji za plaćanja na obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije http://www.apprrr.hr/pcelarstvo-1038.aspx

Javna nabava i antikorupcija #Plan javne nabave

Plan javne nabave za 2017. godinu

Javni pozivi i službene objave

Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2016. godini

PREUZIMANJE UPUTA ZA PRIJAVITELJE

.

Novosti

Članovi udruge „Latica“ posjetili gradonačelnicu

Predstavnici članova udruge “Latica” danas su posjetili gradonačelnicu Anamariju Blažević te ju tom prigodom, već tradicionalno, darivali božićnim poklonom koji su sami izradili zaželjevši joj sretne nadolazeće blagdane.

Obavijestili su gradonačelnicu kako se pripremaju i za Božićni sajam u Pakracu koji se održava u petak, 16. prosinca gdje će izložiti svoje radove.

Gradonačelnica Anamarija Blažević čestitala im je na uspješnim aktivnostima koje provode, pohvalila njihov angažman i rad u zajednici te zahvalila na poklonu poželjevši i njima blagoslovljene blagdane.

Najave događanja

Dnevni red 19. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

 s  a  z  i  v  a  m

19. (devetnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
četvrtak, 15. prosinca 2016. godine sa početkom u 16:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

–          AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Braće Radića  za školsku godinu 2015/2016,
 2. Izvješće ravnatelja Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2015/2016,
 3. Prijedlog programa i plana rada Gradske knjižnice Pakrac za 2017. g,
 4. Prijedlog programa i plana rada Muzeja Grada Pakraca za 2017. g,
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac,
 6. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2016. g.,
 7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca,
 8. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2017. g,
 9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.,
 10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. g.,
 11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2017. g.,
 12. Prijedlog Odluke o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca,
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja:
 14. “Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)” – nerazvrstana cesta oznake : NC30023; dužine : 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac
 15. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Zoran Krejči v. r.

 

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • obnašateljicu dužnosti gradonačelnika, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenika gradonačelnika, g. Gorana Labusa,
 • vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, g. Marija Selešija i g. Ivicu Mateša,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,
 • ravnateljicu Osnovne škole braće Radića, gđu Sanju Delač,
 • ravnatelja Srednje škole Pakrac, g. Daria Čilića
 • ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac, gđu Moniku Lucić Fider,
 • ravnateljicu Muzeja Grada Pakraca, gđu Jelenu Hihlik,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca

Obavijesti

Važna obavijest za birače na prijevremenim izborima

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2016. godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 11. rujna 2016. godine. Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzulamih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 10. rujna 2016. i u nedjelju 11. rujna 2016. godine.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 27. kolovoza 2016. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom. Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine.

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gpy omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena te su dostupni podaci o nadležnim uredima i službenicima ovlaštenim za vođenje registra birača.

Također, do 31. kolovoza 2016. godine, građanima će u nadležnim uredima biti dostupan uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača.

Na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, biračima je omogućeno glasovanje izvan mjesta prebivališta.

1. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ mogu glasovati izvan mjesta svog prebivališta;

a) ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj zatražit če PRIVREMENI UPIS za mjesto, gdje će se zateći na dan održavanja izbora, u nadležnom uredu neovisno o mjestu upisa

b) ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će PRETHODNU REGISTRACIJU u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj

b) iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i điplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske na kojem će se zateći na dan izbora, a predočenjem koje će moći glasovati:

u pravilu, na biračkom mjestu naznačenom u potvrdi odnosno

na (bilo kojem) redovnom biračkom mjestu unutar svoje izborne jedinice ili

na (bilo kojem) posebnom biračkom mjestu izvan svoje izborne jedinice ili

na biračkom mjestu određenom u (bilo kojem) diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.

2. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

a) birači koji su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani prema adresi prebivališta iz e – osobne iskaznice.

Ukoliko žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

b) birači koji nisu podnijeli zahtjev za e – osobnom iskaznicom (s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske) kako bi glasovali, u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju se aktivno registrirati.

Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, birači podnose:

najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili iznimno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba

nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj.

Birači koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta, potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju te aktivnu registraciju glasovat će u Republici Hrvatskoj odnosno u inozemstvu na posebnim biračkim mjestima koja će za njih u najkraćem mogućem roku po raspisivanju izbora odrediti nadležna izborna povjerenstva odnosno Državno izborno povjerenstvo odmah po isteku roka za aktivnu registraciju.

e – Građani

Podsjećamo birače koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani, da zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju, mogu podnijeti putem iste. Na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda.

Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se podnijeti zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 31. kolovoza 2016. godine zaprimati zahtjeve do 16,00 sati.

Podsjećamo birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj da je uvjet za ostvarivanje prava glasovanja VAŽEĆA OSOBNA ISKAZNICA. Naime, samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

 

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti POTVRDU ZA GLASOVANJE (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice). Potvrde izdaju nadležni uredi u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača odnosno diplomatsko-konzularna predstavništva u inozemstvu, za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.