– Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Žena ispred vremena“ kodni broj: UP.02.1.1.13.0118

Republika Hrvatska
Požeško-slavonska županija
Grad Pakrac
GRADONAČELNICA
KLASA: 112-03/20-01/1
URBROJ: 2162-04/03-20-1
Pakrac, 30. lipnja 2020. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena- Faza II za projekt „Žena ispred vremena“, kodni broj:UP.02.1.1.13.0118, (KLASA: 551-08/20-01/1, URBROJ: 2162-05/08-20-1), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09, 01/13, 06/13, 03/15, 1/18, 2/20), gradonačelnica Grada Pakraca dana 30. lipnja 2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
„Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Pakraca da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Pakracu za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118.

1. UVJETI
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (bez obzira na trajanje prijave) s najmanje završenom osnovnom školom, a najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
Prednost pri odabiru će imati nezaposlene žene koje su radile na provođenju projekta „Zaželi“, žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

2. OPIS POSLOVA
– pomoć u dostavi namirnica,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
– pomoć pri oblačenju i svlačenju,
– briga o higijeni i osobnom izgledu,
– pomoć u socijalnoj integraciji,
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
– i drugi poslovi vezani uz skrb o starijim i osobama u nepovoljnom položaju.

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA
Traženi broj radnica: 35.

4. MJESTO RADA
Poslovi će se obavljati na području Grada Pakraca uključujući sva njegova naselja u kojima se budu nalazili krajnji korisnici.

5. TRAJANJE RADNOG ODNOSA
Predviđeno trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci.

6. DOSTAVA PRIJAVA
Kako bi se prijavile na natječaj, potrebno je dostaviti:
1) Zamolbu (uz obveznu naznaku osobnih podataka: ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj),
2) Presliku osobne iskaznice,
3) Presliku dokaza o završenoj školi,
4) Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdanu nakon objave javnog poziva za zapošljavanje – najstariji datum potvrde može biti 30. lipnja 2020. godine),
5) Potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podnositeljice su dužne u zamolbi naznačiti ako pripadaju kojoj od skupina koje imaju prednost pri zapošljavanju navedene u točki 1. te priložiti odgovarajuću potvrdu ako postoji, na primjer. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.
Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Pakraca ili poštom na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačića 18
34 550 Pakrac
uz naznaku: „Žena ispred vremena“

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 8. srpnja 2020.g. do 15:00 sati.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 034 290 651 ili 034 411 080.

GRADONAČELNICA:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

 

 

Back to top
Skip to content