Gradski natječaji #Novosti

Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2019./2020.

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava, stipendije Grada Pakraca učenicima koji imaju prebivalište i borave u Gradu Pakracu te se školuju u Srednjoj školi Pakrac u trogodišnjem obrtničkom zanimanju.
Poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na mrežnim stranicama Grada Pakraca.
Prijave se zaprimaju od 18.09.2019. godine do 18.10.2019. godine.

2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG NATJEČAJA

Prioritet ovog natječaja je poticanje učenika na obrazovanje za rad u obrtničkim zanimanjima.
Ciljevi ovog natječaja su: povećati interes mladih za obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima Srednje škole Pakrac, usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima, zadržati i proširiti izbor trogodišnjih obrtničkih zanimanja u Srednjoj školi u Pakracu te poticati uspješnost i vrednovati kvalitetu rada učenika.

3. IZNOS SREDSTAVA I BROJ STIPENDIJA

Grad Pakrac će temeljem ovog natječaja u školskoj godini 2018./2019. stipendirati do ukupno 16 učenika Srednje škole Pakrac, uključujući i dosadašnje stipendiste koji su pravo ostvarili ispunjavanjem ugovornih uvjeta.
Učeničke stipendije u školskoj godini 2019./2020. dodijelit će se kako slijedi:
– do 2 stipendije za zanimanje MONTER SUHE GRADNJE,
– do 5 stipendija za zanimanje STOLAR,
– do 3 stipendije za zanimanje FASADER,
– do 5 stipendija učenicima trogodišnje obrtničke škole za izvrsnost.

Primatelji stipendije za trogodišnje obrtničko zanimanje mogu primati i stipendiju za izvrsnost.

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI NATJEČAJ NAMIJENJEN

Ovaj Javni natječaj namijenjen je učenicima Srednje škole Pakrac i to:
1. stipendija za trogodišnje obrtničko zanimanje – učenicima prvog, drugog odnosno trećeg razreda srednje škole koji se školuju u jednom od trogodišnjih obrtničkih zanimanja:
monter suhe gradnje, stolar, fasader.
2. stipendija za izvrsnost – učenicima drugog ili trećeg razreda srednje škole koji se školuju u jednom od trogodišnjih obrtničkih zanimanja a postigli su u prošloj školskoj godini uspjeh na natjecanjima:
– po Vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje ili
– ostvarili sportski rezultat pojedinačno ili aktivno timski u klubu koji djeluje u Gradu Pakracu.

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

3. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu mogu podnijeti učenici Srednje škole Pakrac koji:
– imaju prebivalište i borave u Gradu Pakracu najmanje godinu dana,
– se obrazuju za jedno od trogodišnjih obrtničkih zanimanja: monter suhe gradnje, stolar, fasader,
– su državljani Republike Hrvatske,
– imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18),
– imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50 odnosno za stipendiju izvrsnosti 3,5
– savladavaju nastavni program u kojem se obrazuju bez ponavljanja razreda.

4. IZNOSI, INTENZITET I NAČIN ISPLATE STIPENDIJE

Iznos učeničke stipendije za školsku godinu 2019./2020. je:
– za trogodišnje obrtničko zanimanje 200,00 kn mjesečno po učeniku za ukupno 10 mjeseci (od 01.09.2019. do 30.06.2020. godine),
– za izvrsnost 100,00 kn mjesečno po učeniku za ukupno 10 mjeseci (od 01.09.2019. do 30.06.2020. godine) .
Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene stipendije isplaćuju se korisnicima na žiro račun svaki mjesec do 15. za prethodni mjesec u 10 jednakih obroka.

5. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE

Prijava za dodjelu stipendije podnosi se putem Prijavnog obrasca uz koji se obavezno prilaže i tražena dokumentacija.
Prijava se podnosi Gradu Pakracu neposredno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac
s naznakom „Prijava – Stipendiranje učenika Srednje škole Pakrac 2019./2020.“
Prijave pristigle nakon zatvaranja Javnog natječaja se neće uzimati u razmatranje.

6. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Svaki Podnositelj prijave dužan je u natječajnom roku dostaviti:
1. Ispunjeni Prijavni obrazac (za trogodišnje obrtničko zanimanje i/ili izvrsnost)
– učenici koji traže SAMO jednu stipendiju NISU obvezni popunjavati oba obrasca!
2. ispunjenu Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
te dokaze:

STATUS

DOKAZ

Državljanstvo RH

Prebivalište

Preslika osobne iskaznice učenika, ukoliko ju nema – Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca
Status redovnog učenika/ce Potvrda Srednje škole Pakrac o upisu u srednju školu, odnosno određeni razred srednje trogodišnje obrtničke škole
Prosjek ocjena završnog osnovne odnosno prethodnog srednje škole Preslika svjedodžbe
Postignuća na natjecanjima Odgovarajući dokument (priznanje, diploma i sl)
Socijalni status Rješenje CZSS Pakrac/Rješenje HZZZ (invalidnost i/ili posebne potrebe) odnosno HZMO ili CZSS/ Potvrda nadležne službe o statusu hrvatskog branitelja

Tablica br. 1.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu s potpisom.

NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na ovaj natječaj, moguće je u roku od 15 dana nakon objave rezultata zatražiti povrat predane dokumentacije u originalu.

7. POSTUPAK ODOBRAVANJA STIPENDIJE

Stipendija se odobrava korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu stipendije sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za stipendiranje učenika.

a. ADMINISTRATIVNA PROVJERA

Pristigle prijave provjeravat de se sukladno Obrascu za administrativnu provjeru a u slučaju bilo kojeg odgovora „NE“ bit će automatski odbačene te se neće uzimati u obzir za dodjelu stipendije.

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU-UVJETI

Rd.br. pitanje DA NE
01. Prijava je podnesena u roku
02. Prijavni obrazac ispunjen u cijelosti i potpisan
03. Državljanin RH, prebivalište na području Grada Pakraca gdje i boravi
04. Učenik Srednje škole Pakrac u trogodišnjem obrtničkom zanimanju iz točke 3.
05. Priložena je sva propisana dokumentacija

Tablica br. 2

b. BODOVANJE

1) za stipendiju trogodišnjeg obrtničkog zanimanja

SOCIJALNI STATUS – KRITERIJ

Učenik iz obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade 5 bodova
Učenik, ili njegov roditelj, osoba s posebnim potrebama 4 boda
Učenik iz obitelji s troje ili više djece (u zajedničkom domaćinstvu) 3 boda
Učenici iz obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2 boda

USPJEH U ŠKOLOVANJU

(prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole ili prethodnog razreda srednje škole)

2,5 5 bodova
2,6 – 3,0 10 bodova
3,1-4,0 20 bodova
4,1 – 5 30 bodova

Tablica br. 3

2) za stipendiju izvrsnosti

USPJEH U ŠKOLOVANJU (prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole ili prethodnog razreda srednje škole)

3,5 10 bodova
3,6 – 4,0 15 bodova
4,1- 4,5 25 bodova
4,5 – 5 35 bodova

NATJECANJA UČENIKA (za stipendiju izvrsnosti) po Vremeniku

Prvo mjesto na županijskom natjecanju (regionalno) 15     bodova
drugo mjesto na državnom natjecanju 20 bodova
Prvo mjesto na državnom natjecanju 35 bodova
Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju 40 bodova

NATJECANJA UČENIKA (za stipendiju izvrsnosti) po sportskim rezultatima

Prvo mjesto državno natjecanje 15     bodova
Druga liga (za prvu kategoriju sporta) 20 bodova
Nagrađeno međunarodno natjecanje 25 bodova

Sve prijave koje su zadovoljile administrativnu provjeru, odnosno uvjete, boduju se sukladno navedenim kriterijima, a po završetku ovog postupka formira se bodovna lista.
Stipendije se odobravaju Podnositeljima prijave temeljem formirane bodovne liste, počevši s onima s najvećim brojem bodova do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za stipendiranje učenika.

U slučaju jednakog broja bodova prednost ima učenik/ca s boljim uspjehom u školovanju.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik Grada Pakraca.

8. OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Svaki kandidat koji je ostvario pravo na stipendiju potpisat će Ugovor o korištenju stipendije učenika srednje škole s Gradom Pakracem kojime će se pobliže utvrditi međusobna prava i obveze.

9. NADZOR

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava iz javnih izvora Grad Pakrac može izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena stipendija.
Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom, bit de dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

10. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:
Prijavni obrazac STIPENDIRANJE za trogodišnje obrtničko zanimanje,
Prijavni obrazac za STIPENDIRANJE izvrsnosti,
Obrazac – Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva.

GRAD PAKRAC
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za opće poslove i
društvene djelatnosti

KLASA: 604-02/19-01/
URBROJ: 2162-04/05-19-02
U Pakracu, 17.09.2019.

Obavijesti

Poziv pravnim i fizičkim osobama: Istraživanje tržišta rada

Grad Pakrac provodi postupak istraživanja tržišta rada radi utvrđivanja deficitarnih zanimanja u akademskoj godini 2019/2020. na temelju odredbi članka 2. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca.
Cilj ovog istraživanja je prikupljanje i analiza podataka u svrhu donošenja odluke gradonačelnika o deficitarnom zanimanju radi stipendiranja studenata sredstvima Proračuna Grada Pakraca. Istraživanjem ističemo važnost međusobne suradnje kojom želimo potaknuti poslodavce na strateško planiranje i podržavanje općeg interesa radi čega u njega uključujemo javnost na lokalnoj razini – poslodavce različitih profila; ustanove, mala i velika poduzeća, obrte, udruge, OPG-e.
Istraživanje se provodi jednokratno, jednom godišnje i primarno, a usmjereno je ka pravnim i fizičkim osobama na području grada Pakraca i mjestima koja su od Pakraca udaljena najviše 50 kilometara. Metoda ispitivanja je osobna a očekujemo da odgovorna osoba gospodarskog subjekta ispuni priloženi obrazac upitnika te ga potpisanog i s pečatom dostavi poštom ili osobno do 27. rujna 2019. godine na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured 128)
odnosno e-mailom (PDF format): dubravka.spancic@pakrac.hr

Obrazac upitnika za izbor deficitarnog zanimanja u akademskoj godini 2019./2020. možete preuzeti ovdje.

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Poziv roditeljima stipendista obrtničkih zanimanja

Pozivaju se roditelji učenika srednje škole koji primaju gradsku stipendiju za obrtnička zanimanja, da izvrše svoje obveze temeljem članka 4. Ugovora o stipendiranju te u najkraćem roku dostave potvrde o upisu u nastavnu godinu.

Obavijesti

Poziv primateljima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Pozivaju se građani, korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, da radi mogućnosti ostvarivanja prava na sredstva za ogrjev u 2019. godini, u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca – Trg bana Josipa Jelačića 18 u Pakracu (prvi kat zgrade gradske uprave, ured broj 128), potpišu IZJAVU da se griju na drva.

Potpisivanje je omogućeno svakog radnog dana od 8 do 14 sati (stanka od 10;30 – 11:00) do 25. srpnja 2019. godine. Korisnici su tom prilikom dužni predočiti osobnu iskaznicu, a slijepe i nepismene osobe dokaze o istome.

U istom uredu nije moguće rješavati ovo socijalno pravo ukoliko ne primate mjesečnu zajamčenu minimalnu pomoć (putem Centra za socijalnu skrb).

Javni pozivi i službene objave #Novosti #Tri plus

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“

Na temelju članka 9. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“, u nastavku skraćeno; Program „TRI PLUS“, (KLASA: 551-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/05-18-3) te Izmjena i dopuna Programa „TRI PLUS“ od 24.10.2018. godine, jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, dana 04. siječnja 2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“

 I.

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu pomoći za podmirivanje troškova stanovanja: komunalne naknade i dijela komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva prema Programu demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca (KLASA: 551-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/05-18-3) te Izmjena i dopuna Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca.

 II.

Pravo na dodjelu pomoći iz točke I. imaju državljani Republike Hrvatske, obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi kojega nisu zaposleni, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca, i to za:

  1. a) troškove stanovanja;
  2. komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini stambene jedinice i položaju objekta,
  3. 150,00 kn mjesečno za komunalne i druge režijske troškove koji će se iznos isplaćivati na račun korisnika.

Ostvarenje prava na pomoći za podmirenje troškova stanovanja ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava na ostale pomoći iz Programa „TRI PLUS“, a neiskorištena sredstva od strane pojedinog korisnika za pomoć u podmirenju troškova stanovanja ne mogu se preraspodijeliti na druge troškove.

  1. b) dodjelu pomoći za plaćanje 50% mjesečne cijene redovnog programa dječjeg vrtića za treće i/ili svako daljnje dijete koje pohađa redovni program Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
  2. c) dodjelu pomoći za parkiranje, dodjelu parkirne karte „TRI PLUS“ za besplatno parkiranje do maksimalno dva sata na javnim parkiralištima u gradu Pakracu u 2019. Godini,
  3. d) dodjelu pomoći za podmirivanje troškova prijevoza, odnosno pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu javnim prijevozom vlakom ili autobusom na relaciji; mjesto studiranja u Republici Hrvatskoj – Pakrac ili obrnuto, jednom mjesečno do najviše 10 puta godišnje.

 III.

Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na standardiziranim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva na kojima su nabrojani obvezni prilozi, uz napomenu da se sva dokumentacija može dostaviti u neovjerenoj preslici.

 IV.

Pomoći iz ovog Poziva dodjeljuju se za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2019. godine pri nepromijenjenim okolnostima unutar obitelji, odnosno do roka u kalendarskoj 2019. godini do kojega pojedina obitelj ostvaruje pravo.

Zahtjevi s pripadajućim prilozima se podnose od dana objave ovog Poziva do 30. studenoga 2019. poštom u zatvorenoj omotnici ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac  s naznakom: „TRI PLUS“.

Ukoliko zahtjev podnese do 31.01. 2019. godine pravo Korisnik ostvaruje za kalendarsku 2019. godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete.

Po zahtjevu podnesenom nakon 31.01.2019. godine Korisnici će prava ostvarivati temeljem rješenja nadležnog upravnog tijela, od mjeseca koji slijedi nakon izvršnosti rješenja.”

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom, neće se razmatrati.

V.

Obitelji koje su ostvarile prava iz Programa TRI PLUS u 2018. godini uz uvjet da su unutar obitelji nepromijenjene okolnosti NE TREBAJU PODNOSITI NOVE ZAHTJEVE. Obitelji sa stečenim pravom u 2018. godini, bez promijenjenih okolnosti unutar obitelji, dužne su potpisati Izjavu o (ne)promijenjenim okolnostima u uredu br. 128 gradske uprave ili istu dostaviti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac s naznakom „TRI PLUS-Izjava“.

U slučaju da je samo dio okolnosti promijenjen, a koji ne ugrožava status korisnika (prodan automobil, dijete prelazi iz vrtića u školu i sl.) potrebno je dostaviti dokaze o promjeni.

U Pakracu, 04.siječnja 2019.

KLASA: 551-08/19-01/01
URBROJ: 2162-04/05-19-01


PRILOZI JAVNOG POZIVA

 
Izjava o nepromijenjenim okolnostima
Zahtjev – vrtić
Zahtjev – vozna karta
Zahtjev – stanovanje
Zahtjev – parkiranje

Najave događanja

Dječji doček Nove godine

U ponedjeljak, 31. prosinca, u prostoru nove gradske vijećnice u dvorištu kurije Janković, za sve naše mališane organiziran je dječji doček Nove godine.

U programu koji počinje u 16 sati nastupit će mađioničar, razne zvijeri i čudna bića, plesat ćemo i igrati se pod palicom zabavljača Šarenog svijeta iz Zagreba, a Novoj godini u 18 sati nazdravit ćemo uz pjenušac i šareni vatromet.

Dođite i zabavite se!

 

Javni pozivi i službene objave #Novosti #Tri plus

Najava javnog poziva u Programu “TRI PLUS”

Program demografskih i pronatalitetnih mjera „TRI PLUS“ koji se provodi od 01.07.2018. godine do sada je koristilo 70 obitelji s troje i više djece, Grad Pakrac nastavlja provoditi i u 2019. godini. Program je prošao svoje testno razdoblje unutar kojega su se pokazale dobre i loše strane te je za 2019. godinu djelomično izmijenjen. Izmjene će omogućiti svim korisnicima mjera iz Programa ostvarenje jednakih prava, bez obzira na mjesto prebivališta i postojanje ili nepostojanje mreže komunalnih priključaka.

Podsjećamo, korisnici Programa TRI PLUS su obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske i s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi kojega ne mogu biti zaposleni, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.

Mjere iz programa TRI PLUS u 2019. godini, financirane sredstvima proračuna Grada Pakraca, sukladno rokovima utvrđenih prava, podrazumijevaju pomoći za:

1. troškove stanovanja;

1.1. troškove komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji – za objekt stanovanja obitelji,

1.2. komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva – u iznosu 150,00 kn mjesečno bez obzira na naselje i komunalne priključke,

2. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete – 50% mjesečne cijene,

3. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece – 10 puta godišnje po studentu

4. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu – za jedno osobno vozilo

Javni poziv u Programu TRI PLUS za 2019. godinu, s više pojedinosti i objašnjenja, bit će objavljen tijekom prosinca 2018. godine.

Ukoliko imate pitanja ili komentara, stojimo na raspolaganju: dubravka.spancic@pakrac.hr

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Rang lista studenata medicine za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju odredbi članka 11. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/17) Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca utvrđuje prijedlog

RANG LISTE
za akademsku godinu 2018./2019.

I.

U provedenom postupku natječaja za akademsku godinu 2018/2019. prijavljeno je ukupno dvoje studenata medicine s cjelovitom zatraženom dokumentacijom koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja.

II.

U  postupku bodovanja prijave kandidata rangiraju se kako slijedi:

rd.br. Ime i prezime uspjeh godina studija socijalni status ukupno bodova
01. MELITA KLAIĆ 10 2 4 16
02. ANTONIO SKALNIK 4 4 1 9

III.

Ova rang lista dostavlja se Gradonačelniku radi donošenja Odluke o dodjeli stipendije studentima medicine i objavljuje se na gradskoj mrežnoj stranici.

IV.

Svaki kandidat može na rang-listu podnijeti pisani prigovor u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca putem pošte ili se predaje u pisarnici.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja prijavitelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, a odluka Gradonačelnika je konačna.

V.

Odluku o dodjeli stipendija studentima medicine donosi Gradonačelnik, a sa  studentom će se sklopiti ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da stipendist tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane Odlukom o stipendiranju studenata medicine.

VI.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij koji uključuje i jednu apsolventsku godinu tijekom koje korisnik ne prima stipendiju.

Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci.

U Pakracu, 12.11.2018.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2018/2019

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje  prijedlog

LISTE KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2018/2019

a) dosadašnji stipendisti s nastavljenim pravomu koji će primati 400,00 kn stipendije
rd.br. prezime i ime visoka škola/ godina studija
01. ĐURĐEVIĆ DUNJA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, flauta, 3.godina
02. EREIZ MATEA Sveučilište u Zagrebu,Učiteljski fakultet, Učiteljski s njemačkim, 4. godina
03. FILIPOVIĆ ANA Sveučilište u Zadru, njemački jezik i književnost i talijanski jezik i književnost, 3.godina
04. KLAIĆ MARIJA Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 5.godina
05. KLIGL KARLO Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 3.godina
06. KOVAČEVIĆ ENA Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Sanitarni inženjering, 5.godina
07. LASIĆ EBONY Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, likovna kultura, 5.godina
08. LASIĆ LUCIJA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost/nastavnički, 4.godina
09. NADAŽDI HELENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, prehrambeno inženjerstvo, 4.godina
10. OSMAK MATIJA Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, tehnika, tehnologija i menagement  u šumarstvu, 5. godina
11. PENEZIĆ LUKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, informatika,  3.godina
12. PIEROBON MINEA Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 3.godina
13. ŠPANČIĆ KLARA Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, novinarstvo, 5.godina
14. ŽILI LANA Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija  3.godina
b) stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij 
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. BENDRA ANTUN Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, elektrotehnika 1.godina
02. ČIČKOVIĆ ANA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski/književnost i hrvatski/književnost, 2.godina
03. DVORŽAK KRISTINA Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 3.godina
04. HEMZAČEK ANTONIO Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 1.godina
05. LUJANAC JOSIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, kemija, 3.godina
06. MIRT MANUELA Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija i kemija 5.godina
07. ZANDONNA GEA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija, 1.godina

 

c) stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. ĐURĐEVIĆ HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, studij žičani instrumenti, gitara, 2.godina
02. KELEMEN LARA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu, glazbena pedagogija, 5 godina
03. KREJČI BARBARA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 1.
04. ŠIMIĆ FRANKA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 2.
05. VUJANIĆ LANA Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, 1. godina

 

d) novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. BISTROVIĆ LARA Veleučilište u Šibeniku, Turistički menagement, 2.godina
02. JEREMIĆ LUCIJA Sveučilište u Zagrebu, veterinarski fakultet,  veterinarska medicina, 2.godina
03. PIERABON ANNA Zdravstveno veleučilište Zagreb, sanitarno inženjrstvo, 2.godina

 

e) stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)
rd.br. ime i prezime visoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine
01. ANDRIČEVIČ KRUNOSLAV Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elEktrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, informatika, diplomirati
02. DIZEPP EMILIO Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Talijanski jezik i književnost; književno-kulturološki, diplomirati
03. VACEK HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, 3.godina
04. NAGY ANJA Sveučilište u Dubrovniku, mediji i kultura društva, 4.godina
05. SKALNIK TENA Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, sociologija,4.godina
06. ŠPELIĆ DIJANA Veleučilište u Požegi, računovodstvo, diplomirati
07. ŽILI KARLO Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija, 5.godina

 

f) apsolventi u akademskoj godini (ne primaju stipendiju)
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. GARAČA LJUBAN Veleučilište u Požegi, upravni studij
02. HUŠKA BARBARA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, poslovna informatika
03. KOP SILVIO Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, biljne znanosti
04. LUJANAC MARTINA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, anorganska kemija i biokemija
05. PROHASKA DINO Sveučilište u zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija
06. ŠIRAC FILP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elEktrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, računalstvo
07. ŠPANČIĆ TEREZIJA Veleučilište VERN, računovodstvo i financije
08. VACEK KREŠIMIR Sveučilište u Zadru, Arheologija, 5. godina

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pakraca koji je dužan donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana. Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

                                                                                                          stručna suradnica

                                                                                                          Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/18-01/01

URBROJ: 2162-04/05-18-02

U Pakracu, 12. studenoga 2018.

Najave događanja

Svjetski dan audiovizualne baštine i u našem kinu

Svjetski dan audiovizualne baštine tradicionalno se obilježava 27. listopada u cijelom svijetu no, kako bismo dodatno jačali svijest o važnosti očuvanja audiovizualne baštine program će trajati čak tri dana, od 26. do 28. listopada i to u 28 hrvatskih kina.

Naše kino obilježava Svjetski dan audiovizualne baštine uz projekciju svevremenskog, dječjeg filmskog klasika Družba Pere Kvržice i 6 nedavno restauriranih hrvatskih kratkometražnih filmova u petak; 26. listopada 2018. S početkom u 12,30 sati.

Svjetski dan audiovizualne baštine osmišljen je kao polazište za jačanje svijesti o važnosti očuvanja audiovizualne baštine kao zajedničkog naslijeđa svih ljudi koje pomaže očuvanju globalnog kulturnog identiteta. Otkako je UNESCO 2005. godine 27. listopada proglasio Svjetskim danom audiovizualne baštine, vlade, nacionalni filmski arhivi, televizijske i radio stanice, udruge i brojne filmske institucije svake godine diljem svijeta organiziraju javne programe, rasprave i predavanja s ciljem isticanja  osjetljivosti i ugroženosti audiovizualnog nasljeđa te se objavljuju i dosad nepoznati filmski radovi iz zaštićenih kolekcija.

Kako bismo jačali svijest o važnosti očuvanja audiovizualne baštine program se ove godine obilježava tri dana u organizaciji Kino mreže i Hrvatskog državnog arhiva  – Hrvatske kinoteke, a u sklopu programa možete pogledati restaurirane kratkometražne klasike.

Mlađoj publici, ali i onoj koja se želi vratiti u bezbrižno djetinjstvo, program Svjetskog dana audiovizualne baštine donosi projekciju kultnog filma „Družba Pere Kvržice“, svevremenskog filmskog remek djela naše kinematografije.

„Družba Pere Kvržice“ film za djecu koji će i najodraslije vratiti u bezbrižno djetinjstvo u kojem grupa dječaka u malom mjestu obnavlja razrušeni stari mlin. Ipak, postoje i oni kojima njihov plan nikako ne odgovara. Već godinama seoska vodenica nije u pogonu, a središnji je problem mnogih seljaka. Oni za svoje potrebe moraju koristiti parni mlin što je u interesu vlasnika mlina. Seoski dječaci, na čelu s Perom, osnivaju Družbu i zadatak im je svoje slobodno vrijeme provesti obnavljajući vodenicu. Na tom putu očekuje ih niz pustolovina, pa čak i opasnost. Pero, Medo, Šilo i Milo Dijete četvorica su članova Družbe, ali i vrijedni dječaci. Ne boje se nikakvog fizičkog posla, a i znaju čuvati mnoge tajne. Njihova tajnovitost i pustolovni duh ovaj film će pretvoriti u niz uzbudljivih akcija. Dječji filmski klasik zabavan je i svevremen film o prijateljstvu i snazi zajedništva pa je podjednako zanimljiv i mlađim i starijim generacijama.

Program financijski podržavaju Hrvatska elektroprivreda i Hrvatski audiovizualni centar.

Ulaz na sve projekcije i izložbu je besplatan
.