Obavijesti

Poziv primateljima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Pozivaju se građani, korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, da radi mogućnosti ostvarivanja prava na sredstva za ogrjev u 2019. godini, u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca – Trg bana Josipa Jelačića 18 u Pakracu (prvi kat zgrade gradske uprave, ured broj 128), potpišu IZJAVU da se griju na drva.

Potpisivanje je omogućeno svakog radnog dana od 8 do 14 sati (stanka od 10;30 – 11:00) do 25. srpnja 2019. godine. Korisnici su tom prilikom dužni predočiti osobnu iskaznicu, a slijepe i nepismene osobe dokaze o istome.

U istom uredu nije moguće rješavati ovo socijalno pravo ukoliko ne primate mjesečnu zajamčenu minimalnu pomoć (putem Centra za socijalnu skrb).

Javni pozivi i službene objave #Novosti #Tri plus

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“

Na temelju članka 9. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“, u nastavku skraćeno; Program „TRI PLUS“, (KLASA: 551-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/05-18-3) te Izmjena i dopuna Programa „TRI PLUS“ od 24.10.2018. godine, jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, dana 04. siječnja 2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“

 I.

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu pomoći za podmirivanje troškova stanovanja: komunalne naknade i dijela komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva prema Programu demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca (KLASA: 551-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/05-18-3) te Izmjena i dopuna Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca.

 II.

Pravo na dodjelu pomoći iz točke I. imaju državljani Republike Hrvatske, obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi kojega nisu zaposleni, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca, i to za:

 1. a) troškove stanovanja;
 2. komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini stambene jedinice i položaju objekta,
 3. 150,00 kn mjesečno za komunalne i druge režijske troškove koji će se iznos isplaćivati na račun korisnika.

Ostvarenje prava na pomoći za podmirenje troškova stanovanja ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava na ostale pomoći iz Programa „TRI PLUS“, a neiskorištena sredstva od strane pojedinog korisnika za pomoć u podmirenju troškova stanovanja ne mogu se preraspodijeliti na druge troškove.

 1. b) dodjelu pomoći za plaćanje 50% mjesečne cijene redovnog programa dječjeg vrtića za treće i/ili svako daljnje dijete koje pohađa redovni program Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
 2. c) dodjelu pomoći za parkiranje, dodjelu parkirne karte „TRI PLUS“ za besplatno parkiranje do maksimalno dva sata na javnim parkiralištima u gradu Pakracu u 2019. Godini,
 3. d) dodjelu pomoći za podmirivanje troškova prijevoza, odnosno pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu javnim prijevozom vlakom ili autobusom na relaciji; mjesto studiranja u Republici Hrvatskoj – Pakrac ili obrnuto, jednom mjesečno do najviše 10 puta godišnje.

 III.

Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na standardiziranim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva na kojima su nabrojani obvezni prilozi, uz napomenu da se sva dokumentacija može dostaviti u neovjerenoj preslici.

 IV.

Pomoći iz ovog Poziva dodjeljuju se za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2019. godine pri nepromijenjenim okolnostima unutar obitelji, odnosno do roka u kalendarskoj 2019. godini do kojega pojedina obitelj ostvaruje pravo.

Zahtjevi s pripadajućim prilozima se podnose od dana objave ovog Poziva do 30. studenoga 2019. poštom u zatvorenoj omotnici ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac  s naznakom: „TRI PLUS“.

Ukoliko zahtjev podnese do 31.01. 2019. godine pravo Korisnik ostvaruje za kalendarsku 2019. godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete.

Po zahtjevu podnesenom nakon 31.01.2019. godine Korisnici će prava ostvarivati temeljem rješenja nadležnog upravnog tijela, od mjeseca koji slijedi nakon izvršnosti rješenja.”

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom, neće se razmatrati.

V.

Obitelji koje su ostvarile prava iz Programa TRI PLUS u 2018. godini uz uvjet da su unutar obitelji nepromijenjene okolnosti NE TREBAJU PODNOSITI NOVE ZAHTJEVE. Obitelji sa stečenim pravom u 2018. godini, bez promijenjenih okolnosti unutar obitelji, dužne su potpisati Izjavu o (ne)promijenjenim okolnostima u uredu br. 128 gradske uprave ili istu dostaviti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac s naznakom „TRI PLUS-Izjava“.

U slučaju da je samo dio okolnosti promijenjen, a koji ne ugrožava status korisnika (prodan automobil, dijete prelazi iz vrtića u školu i sl.) potrebno je dostaviti dokaze o promjeni.

U Pakracu, 04.siječnja 2019.

KLASA: 551-08/19-01/01
URBROJ: 2162-04/05-19-01


PRILOZI JAVNOG POZIVA

 
Izjava o nepromijenjenim okolnostima
Zahtjev – vrtić
Zahtjev – vozna karta
Zahtjev – stanovanje
Zahtjev – parkiranje

Najave događanja

Dječji doček Nove godine

U ponedjeljak, 31. prosinca, u prostoru nove gradske vijećnice u dvorištu kurije Janković, za sve naše mališane organiziran je dječji doček Nove godine.

U programu koji počinje u 16 sati nastupit će mađioničar, razne zvijeri i čudna bića, plesat ćemo i igrati se pod palicom zabavljača Šarenog svijeta iz Zagreba, a Novoj godini u 18 sati nazdravit ćemo uz pjenušac i šareni vatromet.

Dođite i zabavite se!

 

Javni pozivi i službene objave #Novosti #Tri plus

Najava javnog poziva u Programu “TRI PLUS”

Program demografskih i pronatalitetnih mjera „TRI PLUS“ koji se provodi od 01.07.2018. godine do sada je koristilo 70 obitelji s troje i više djece, Grad Pakrac nastavlja provoditi i u 2019. godini. Program je prošao svoje testno razdoblje unutar kojega su se pokazale dobre i loše strane te je za 2019. godinu djelomično izmijenjen. Izmjene će omogućiti svim korisnicima mjera iz Programa ostvarenje jednakih prava, bez obzira na mjesto prebivališta i postojanje ili nepostojanje mreže komunalnih priključaka.

Podsjećamo, korisnici Programa TRI PLUS su obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske i s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi kojega ne mogu biti zaposleni, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.

Mjere iz programa TRI PLUS u 2019. godini, financirane sredstvima proračuna Grada Pakraca, sukladno rokovima utvrđenih prava, podrazumijevaju pomoći za:

1. troškove stanovanja;

1.1. troškove komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji – za objekt stanovanja obitelji,

1.2. komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva – u iznosu 150,00 kn mjesečno bez obzira na naselje i komunalne priključke,

2. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete – 50% mjesečne cijene,

3. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece – 10 puta godišnje po studentu

4. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu – za jedno osobno vozilo

Javni poziv u Programu TRI PLUS za 2019. godinu, s više pojedinosti i objašnjenja, bit će objavljen tijekom prosinca 2018. godine.

Ukoliko imate pitanja ili komentara, stojimo na raspolaganju: dubravka.spancic@pakrac.hr

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Rang lista studenata medicine za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju odredbi članka 11. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/17) Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca utvrđuje prijedlog

RANG LISTE
za akademsku godinu 2018./2019.

I.

U provedenom postupku natječaja za akademsku godinu 2018/2019. prijavljeno je ukupno dvoje studenata medicine s cjelovitom zatraženom dokumentacijom koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja.

II.

U  postupku bodovanja prijave kandidata rangiraju se kako slijedi:

rd.br. Ime i prezime uspjeh godina studija socijalni status ukupno bodova
01. MELITA KLAIĆ 10 2 4 16
02. ANTONIO SKALNIK 4 4 1 9

III.

Ova rang lista dostavlja se Gradonačelniku radi donošenja Odluke o dodjeli stipendije studentima medicine i objavljuje se na gradskoj mrežnoj stranici.

IV.

Svaki kandidat može na rang-listu podnijeti pisani prigovor u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca putem pošte ili se predaje u pisarnici.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja prijavitelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, a odluka Gradonačelnika je konačna.

V.

Odluku o dodjeli stipendija studentima medicine donosi Gradonačelnik, a sa  studentom će se sklopiti ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da stipendist tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane Odlukom o stipendiranju studenata medicine.

VI.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij koji uključuje i jednu apsolventsku godinu tijekom koje korisnik ne prima stipendiju.

Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci.

U Pakracu, 12.11.2018.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2018/2019

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje  prijedlog

LISTE KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2018/2019

a) dosadašnji stipendisti s nastavljenim pravomu koji će primati 400,00 kn stipendije
rd.br. prezime i ime visoka škola/ godina studija
01. ĐURĐEVIĆ DUNJA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, flauta, 3.godina
02. EREIZ MATEA Sveučilište u Zagrebu,Učiteljski fakultet, Učiteljski s njemačkim, 4. godina
03. FILIPOVIĆ ANA Sveučilište u Zadru, njemački jezik i književnost i talijanski jezik i književnost, 3.godina
04. KLAIĆ MARIJA Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 5.godina
05. KLIGL KARLO Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 3.godina
06. KOVAČEVIĆ ENA Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Sanitarni inženjering, 5.godina
07. LASIĆ EBONY Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, likovna kultura, 5.godina
08. LASIĆ LUCIJA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost/nastavnički, 4.godina
09. NADAŽDI HELENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, prehrambeno inženjerstvo, 4.godina
10. OSMAK MATIJA Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, tehnika, tehnologija i menagement  u šumarstvu, 5. godina
11. PENEZIĆ LUKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, informatika,  3.godina
12. PIEROBON MINEA Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 3.godina
13. ŠPANČIĆ KLARA Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, novinarstvo, 5.godina
14. ŽILI LANA Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija  3.godina
b) stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij 
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. BENDRA ANTUN Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, elektrotehnika 1.godina
02. ČIČKOVIĆ ANA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski/književnost i hrvatski/književnost, 2.godina
03. DVORŽAK KRISTINA Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 3.godina
04. HEMZAČEK ANTONIO Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 1.godina
05. LUJANAC JOSIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, kemija, 3.godina
06. MIRT MANUELA Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija i kemija 5.godina
07. ZANDONNA GEA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija, 1.godina

 

c) stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. ĐURĐEVIĆ HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, studij žičani instrumenti, gitara, 2.godina
02. KELEMEN LARA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu, glazbena pedagogija, 5 godina
03. KREJČI BARBARA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 1.
04. ŠIMIĆ FRANKA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 2.
05. VUJANIĆ LANA Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, 1. godina

 

d) novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. BISTROVIĆ LARA Veleučilište u Šibeniku, Turistički menagement, 2.godina
02. JEREMIĆ LUCIJA Sveučilište u Zagrebu, veterinarski fakultet,  veterinarska medicina, 2.godina
03. PIERABON ANNA Zdravstveno veleučilište Zagreb, sanitarno inženjrstvo, 2.godina

 

e) stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)
rd.br. ime i prezime visoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine
01. ANDRIČEVIČ KRUNOSLAV Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elEktrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, informatika, diplomirati
02. DIZEPP EMILIO Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Talijanski jezik i književnost; književno-kulturološki, diplomirati
03. VACEK HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, 3.godina
04. NAGY ANJA Sveučilište u Dubrovniku, mediji i kultura društva, 4.godina
05. SKALNIK TENA Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, sociologija,4.godina
06. ŠPELIĆ DIJANA Veleučilište u Požegi, računovodstvo, diplomirati
07. ŽILI KARLO Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija, 5.godina

 

f) apsolventi u akademskoj godini (ne primaju stipendiju)
rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. GARAČA LJUBAN Veleučilište u Požegi, upravni studij
02. HUŠKA BARBARA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, poslovna informatika
03. KOP SILVIO Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, biljne znanosti
04. LUJANAC MARTINA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, anorganska kemija i biokemija
05. PROHASKA DINO Sveučilište u zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija
06. ŠIRAC FILP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elEktrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, računalstvo
07. ŠPANČIĆ TEREZIJA Veleučilište VERN, računovodstvo i financije
08. VACEK KREŠIMIR Sveučilište u Zadru, Arheologija, 5. godina

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pakraca koji je dužan donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana. Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

                                                                                                          stručna suradnica

                                                                                                          Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/18-01/01

URBROJ: 2162-04/05-18-02

U Pakracu, 12. studenoga 2018.

Najave događanja

Svjetski dan audiovizualne baštine i u našem kinu

Svjetski dan audiovizualne baštine tradicionalno se obilježava 27. listopada u cijelom svijetu no, kako bismo dodatno jačali svijest o važnosti očuvanja audiovizualne baštine program će trajati čak tri dana, od 26. do 28. listopada i to u 28 hrvatskih kina.

Naše kino obilježava Svjetski dan audiovizualne baštine uz projekciju svevremenskog, dječjeg filmskog klasika Družba Pere Kvržice i 6 nedavno restauriranih hrvatskih kratkometražnih filmova u petak; 26. listopada 2018. S početkom u 12,30 sati.

Svjetski dan audiovizualne baštine osmišljen je kao polazište za jačanje svijesti o važnosti očuvanja audiovizualne baštine kao zajedničkog naslijeđa svih ljudi koje pomaže očuvanju globalnog kulturnog identiteta. Otkako je UNESCO 2005. godine 27. listopada proglasio Svjetskim danom audiovizualne baštine, vlade, nacionalni filmski arhivi, televizijske i radio stanice, udruge i brojne filmske institucije svake godine diljem svijeta organiziraju javne programe, rasprave i predavanja s ciljem isticanja  osjetljivosti i ugroženosti audiovizualnog nasljeđa te se objavljuju i dosad nepoznati filmski radovi iz zaštićenih kolekcija.

Kako bismo jačali svijest o važnosti očuvanja audiovizualne baštine program se ove godine obilježava tri dana u organizaciji Kino mreže i Hrvatskog državnog arhiva  – Hrvatske kinoteke, a u sklopu programa možete pogledati restaurirane kratkometražne klasike.

Mlađoj publici, ali i onoj koja se želi vratiti u bezbrižno djetinjstvo, program Svjetskog dana audiovizualne baštine donosi projekciju kultnog filma „Družba Pere Kvržice“, svevremenskog filmskog remek djela naše kinematografije.

„Družba Pere Kvržice“ film za djecu koji će i najodraslije vratiti u bezbrižno djetinjstvo u kojem grupa dječaka u malom mjestu obnavlja razrušeni stari mlin. Ipak, postoje i oni kojima njihov plan nikako ne odgovara. Već godinama seoska vodenica nije u pogonu, a središnji je problem mnogih seljaka. Oni za svoje potrebe moraju koristiti parni mlin što je u interesu vlasnika mlina. Seoski dječaci, na čelu s Perom, osnivaju Družbu i zadatak im je svoje slobodno vrijeme provesti obnavljajući vodenicu. Na tom putu očekuje ih niz pustolovina, pa čak i opasnost. Pero, Medo, Šilo i Milo Dijete četvorica su članova Družbe, ali i vrijedni dječaci. Ne boje se nikakvog fizičkog posla, a i znaju čuvati mnoge tajne. Njihova tajnovitost i pustolovni duh ovaj film će pretvoriti u niz uzbudljivih akcija. Dječji filmski klasik zabavan je i svevremen film o prijateljstvu i snazi zajedništva pa je podjednako zanimljiv i mlađim i starijim generacijama.

Program financijski podržavaju Hrvatska elektroprivreda i Hrvatski audiovizualni centar.

Ulaz na sve projekcije i izložbu je besplatan
.

Gradski natječaji

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Javni poziv
Zamolba
Izjava o nekorištenju stipendije
Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15, 01/16), članka 10. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.04/17) Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata medicine

 I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija medicine, državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata medicine Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju Grada Pakraca a studiraju medicinu, odnosno za ostvarenje prava na stipendiju studenata medicine dužni su se natjecati. Stipendisti medicine s već ostvarenim pravom, koji imaju potpisan ugovor,  za nastavak primanja stipendije dužni su priložiti potvrde o upisu nove akademske godine s ispisom ocjena.

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2018./2019. po razradbenom postupku nakon provedenog javnog natječaja sukladno kriterijima za izbor korisnika stipendije.

Stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2018. godine.

Mjesečni iznos stipendije za studente medicine iznosi 1.200,00 kuna, a dodijelit će se ukupno 3 stipendije.

Stipendiranje ne obuhvaća apsolventsku godinu studija, a priznaje se jedna godina apsolventskog staža.

III.

 1. Prijave za stipendiranje studenata medicine uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
 • presliku osobne iskaznice,
 • uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
 • uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
 • izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti (obrazac),
 • izjavu o članovima domaćinstva (obrazac),
 • prijepis ocjena za prethodnu akademsku godinu studija, odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine studija medicine,

 (ukoliko postoji):

 • presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno,
 • potvrde o školovanju braće i sestra,
 • potvrde o nezaposlenosti roditelja,
 • potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
 • presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
 • potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada studentu na višoj studijskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada studentu koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao u medicinskim ustanovama na

području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine, 14:00 sati,  a dostavljaju se na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata medicine 2018/2019.“.

VI.

Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave,  na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

OBRASCI

Zamolba
Izjava o nekorištenju stipendije
Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15,01/16), članka 9. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjela, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata Grada Pakraca

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte i pete godine studija, koji imaju prebivalište dulje od 5 godina na području Grada Pakraca i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju, i to:

 • studenti koji primaju stipendiju po socijalnom kriteriju, a žele istu primati i u ovoj akademskoj godini, dužni su se natjecati,
 • studenti koji primaju stipendiju, a stječu uvjete za natjecanje za stipendiju deficitarnih zanimanja, mogu se natjecati.

Deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2018./2019. su:

 1. ing.aedif. (magistar inženjer građevinarstva),
 2. mus. (magistar glazbe, instrumentalist: gitare, violine, klarineta, trube i klavira),
 3. pharm. (magistar farmacije),
 4. bacc. ing. techn. aliment (inženjer prehrambene tehnologije).

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2018./2019., a stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2018. godine.

Mjesečni iznos stipendije iznosi 400,00 kuna.

Nakon razradbenog postupka po zaprimljenim zamolbama za, do ukupno 10 studenata koji udovoljavaju socijalnom kriteriju te za, do ukupno 10 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja,  iznos mjesečne stipendije iznosit će 800,00 kn.

Stipendisti po socijalnom kriteriju se određuju unutar ukupnog broja studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju Grada Pakraca, a na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja i dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju njih ostvaruje prioritet na listi.

Stipendisti deficitarnog zanimanja određuju se na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja te dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju istih ostvaruje prioritet na listi.

III.

 1. Prijave za stipendiranje studenata uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
 • presliku osobne iskaznice,
 • uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
 • uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
 • izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti.
 1. Prijave za stipendiranje studenata po socijalnom kriteriju ili deficitarnog zanimanja, bez obzira jesu li ili nisu stipendisti Grada Pakraca, uz navedeno u točki A) moraju sadržavati i:
 • presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno (ukoliko postoji),
 • izjavu o članovima kućanstva,
 • potvrde o školovanju braće i sestra,
 • potvrde o nezaposlenosti roditelja,
 • potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
 • potvrda porezne uprave da roditelj i ostale punoljetne osobe u kućanstvu nisu upisane u registar poreznih obveznika u tekućoj godini,
 • potvrdu o općem uspjehu za prethodnu godinu studija ili, ukoliko je kandidat student prve godine studija, završnih razreda srednje škole.
 1. Studenti deficitarnog zanimanja i studenti koji se natječu za stipendiju po socijalnom kriteriju mogu ostvariti i dodatne bodove na način da uz navedeno u točki A) i B) dostave:
 • presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
 • potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

Prednost za ostvarenje prava kod deficitarnih zanimanja stječu stipendisti Grada Pakraca u odnosu na studente koji se prvi put prijavljuju sa zamolbom te studenti deficitarnih zanimanja viših godina studija u istom zanimanju ostvaruju prednost u odnosu na studente nižih godina studija.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Svi stipendisti Grada Pakraca za nastavak korištenja stipendije od 400,00 kn, odnosno kod deficitarnih zanimanja 800,00 kn, moraju ispuniti uvjet redovnog upisa slijedeće akademske godine što dokazuju dostavljanjem potvrde ili uvjerenja o upisu slijedeće akademske godine na temelju odredbi iz ugovora, a najkasnije tijekom natječajnog razdoblja za dodjelu stipendija u nadolazećoj akademskoj godini.

Stipendisti koji su imali obvezu polaganja završnih ispita preddiplomskog studija nakon III. godine studija, upisom IV. godine studija, odnosno 1. godine diplomskog studija te dostavljanjem potvrde o upisu nastavljaju primati stipendiju.

Stipendisti koji su upisali apsolventsku godinu studija također su dužni dostaviti potvrde o upisu iako tijekom iste neće primati stipendiju. Za apsolviranje se priznaje jedna akademska godina.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao i zaposliti se na području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine, 14:00 sati,  a dostavljaju se na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata 2018/2019.“.

VI.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave,  na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

OBRASCI:
Zamolba
Izjava o zajedničkom kućanstvu
Izjava o nekorištenju stipendije