– Zakup poljoprivrednog zemljišta: Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca od 14.10.2020., KLASA: 945-01/20-01/11, URBROJ: 2162-05/09-20-8, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca objavljuje


 
 
OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda


 
 
Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/11, URBROJ: 2162-05/09-20-8, objavljenog na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Pakraca i na web stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr  14.10.2020. godine provest će se dan 24.11.2020. godine u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Pakraca, u dvorištu kurije Janković.

Na javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će vršiti otvaranje omotnica i utvrditi njihov sadržaj: koji od potrebnih dokumenata su priloženi, te za koju se PTC pojedini ponuditelj prijavio i ponuđena cijena.

Javno otvaranje ponuda provest će se uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

KLASA: 945-01/20-01/11
URBROJ: 2162-05/09-20-11
Pakrac, 17.11.2020. g.

Povjerenstvo za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske
na području Grada Pakraca

Back to top
X
Skip to content