Proglašena elementarna nepogoda zbog suše za područje svih gradova i općina Požeško-slavonske županije - Grad Pakrac

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda

KLASA: 920-11/22-01/2
UR.BROJ: 2177-9-30/01-22-2
U Pakracu, 06. rujna 2022. godine

P O Z I V

Županica Požeško-slavonske županije, dana 06. rujna 2022. godine donijela je Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše (05) za područje svih gradova i općina Požeško-slavonske županije.

Pozivamo sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe s područja Grada Pakraca, upisane u Upisnik poljoprivrednika da prijave štetu na svojim poljoprivrednim usjevima/nasadima nastalu zbog dugotrajne suše.

Prijave štete podnose Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Pakraca, putem e-mail adrese: marijan.sirac@pakrac.hr iliu gradskoj upravi Grada Pakraca na adresi Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac (I kat, ured br. 102), svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati. Prijave se podnose od 07.09.-14.09.2022. godine.

Za prijavu je potrebno ispuniti Obrazac prijave štete (Obrazac PN) ili u uredu br. 102.

 Obrascu prijave štete (Obrazac PN) je potrebno navesti katastarsku česticu i površinu te postotak štete za ratarske/povrtlarske kulture, a za dugogodišnje nasade potrebno je uz površinu navesti i broj komada te obavezno za sve navedene kulture navesti ugovoreno osiguranje. Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na Obrascu PN.

Prilikom prijave uz popunjen Obrazac PN obavezno priložiti:

  • dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-u – preslika lista A i B Zahtjeva za potporu
  • kopija osobne iskaznice
  • Obrazac izjave o osiguranju  ili u uredu br. 102.

      Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Marijanu Šircu na e-mail adresu: marijan.sirac@pakrac.hr ili u gradskoj upravi Grada Pakraca na adresi Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac (I kat, ured br. 102)

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

PRILOZI
Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog suše
Obrazac PN
Obrazac izjave o osiguranju

 

 

Back to top
Skip to content