– Plan prijma u službu za 2018. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), a slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/17) dana 21. prosinca  2017. godine, gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

PLAN
prijma u službu za 2018. godinu 

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2018. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

KLASA: 119-01/17-01/01
URBROJ: 2162-04/01-17-01

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc. admin publ.

U Pakracu, 21. prosinca 2017. godine

R.br.

Naziv upravnog tijela/org. jedinice

Broj sistematiziranih radnih mjesta

Popunjena radna mjesta (na neodređeno)

Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme

Potreban broj vježbenika

1. Jedinstveni upravni odjel

1

1

0

0

2. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

6

3

2

2

3. Odsjek za gospodarstvo proračun i financije

7

4

1

1

4. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti

6

5

1

1

5. Vlastiti pogon

6

5

1

0

UKUPNO

26

18

5

4

Back to top
X