Natječaj za zapošljavanje djelatnika/ca za pružanje pomoći u kući - Grad Pakrac


PREUZIMANJE

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je GRB-GRADA-PAKRACA-295x350.pngNatječaj za zapošljavanje djelatnika/ca za pružanje pomoći u kućiOva slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Snimka-cijelog-zaslona-01.03.2024.-143417-001.jpg

KLASA: 100-01/24-01/2
URBROJ: 2177-9-30/01-24-1

Na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju, kodni broj: SF.3.4.11.01.0505 pod nazivom „Zlatne ruke“, čiji je nositelj Grad Pakrac, a partneri Udruga slijepih Pakrac-Lipik i Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Grad Pakrac raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje na određeno vrijeme

– Djelatnik/ca za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zlatne ruke“

Radno mjesto: Djelatnik/ca za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zlatne ruke“ SF.3.4.11.01.0505, na određeno vrijeme, 33 mjeseca.

Opis poslova:

 • organiziranje prehrane
 • obavljanje kućnih poslova
 • održavanje osobne higijene
 • pomaganje u drugim svakodnevnim poslovima

Kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo
 • prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a.  

​Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u ovom Javnom pozivu odnose se jednako i na ženski i na muški rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osobni podatci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Prijava na oglas za posao (s adresom, kontakt brojem telefona ili mobitela), vlastoručno potpisana,
 • Životopis,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja),
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).  
 • Dokaz o završenom školovanju (ukoliko je primjenjivo)
 • Dokaz o radnom iskustvu ako ga prijavitelj ima (e-HZMO elektronički zapis, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • Preslika vozačke dozvole (ukoliko ju kandidat/kandidatkinja posjeduje)

Prilikom odabira kandidata za zapošljavanje Grad Pakrac dužan je pridržavati se načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama


Ostale odredbe:

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse dostavlja izabranom/a kandidatu nakon obavijesti o izboru, a prije potpisivanja Ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega. Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan roka za dostavu prijava neće se uzeti u razmatranje.

Izbor kandidata/kandidatkinja vršiti će se temeljem provedenog intervjua u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Ukoliko kandidat/kandidatkinja prijavljena na natječaj ne pristupi na intervju, smatrat će se da je odustao/la od prijave. Kandidati/kandidatkinje će biti telefonski obaviješteni o mjestu i terminu održavanja intervjua.

Prilikom odabira kandidata/kandidatkinja za zapošljavanje Grad Pakrac dužan je pridržavati se načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije. O rezultatima o odabiru kandidata/kinje bit će obaviješteni.

Prijave se dostavljaju osobno ili u zatvorenoj kuverti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josip Jelačića 18, 34550 Pakrac  naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnik za  pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zlatne ruke“ – NE OTVARAJ“.

Rok za prijave od 4. do 12. ožujka 2024. godine, do 15 sati.

Poziv će biti objavljen na službenim stranicama grada Pakrac te stranicama partnera: Udruga slijepih Pakrac-Lipik i Hrvatskog Crvenog križa-Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da grad Pakrac kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, mag.oec.

Pakrac. 1.03.2024.

 

 

Back to top
Skip to content