Javni poziv za stipendiranje studenata medicine - Grad Pakrac

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15, 01/16), članka 10. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.04/17) Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata medicine

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija medicine, državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata medicine Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju Grada Pakraca a studiraju medicinu, odnosno za ostvarenje prava na stipendiju studenata medicine dužni su se natjecati. Stipendisti medicine s već ostvarenim pravom, koji imaju potpisan ugovor,  za nastavak primanja stipendije dužni su priložiti potvrde o upisu nove akademske godine s ispisom ocjena.

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2020./2021. po razradbenom postupku nakon provedenog javnog natječaja sukladno kriterijima za izbor korisnika stipendije.

Stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2020. godine.

Mjesečni iznos stipendije za studente medicine iznosi 1.200,00 kuna, a dodijelit će se ukupno 3 stipendije.

Stipendiranje ne obuhvaća apsolventsku godinu studija, a priznaje se jedna godina apsolventskog staža.

III.

Prijave za stipendiranje studenata medicine uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:

 • presliku osobne iskaznice,
 • uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
 • uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
 • izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti (obrazac),
 • izjavu o članovima domaćinstva (obrazac),
 • prijepis ocjena za prethodnu akademsku godinu studija, odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine studija medicine,

 (ukoliko postoji):

 • presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno,
 • potvrde o školovanju braće i sestra,
 • potvrde o nezaposlenosti roditelja,
 • potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
 • presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
 • potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada studentu na višoj studijskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada studentu koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao u medicinskim ustanovama na području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2020. godine, 14:00 sati,  a dostavljaju se na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata medicine 2020/2021.“.

VI.

Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave,  na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

PRILOZI JAVNOG POZIVA:
Zamolba
Izjava o nekorištenju stipendije
Izjava o zajedničkom domaćinstvu

 

 

Back to top
Skip to content