Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Nacrta prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu te Nacrta prijedloga proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu - Grad Pakrac

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 400-06/2-05/01, URBROJ: 2162-05/01-20-1) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Nacrta prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu te Nacrta prijedloga proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu

I.

 Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti (građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove) da najkasnije do 10. prosinca 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu te Nacrt prijedloga proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu.

II.

Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na priloženom obrascu, osobno ili poštom, na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Pakraca za 2020. g. te Nacrt prijedloga proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu“ ili na adresu elektroničke pošte: financije@pakrac.hr

III.

Prijedlozi i mišljenja pristigli u roku iz točke I. ovog poziva bit će razmotreni, a oni prihvaćeni bit će uvršteni u Nacrt prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Pakraca za 2020. g. te Nacrt prijedloga proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

IV.

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja, izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i mišljenja te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje istih.

 Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

                                                                                         

KLASA: 400-06/2-05/01

URBROJ: 2162-05/01-20-2

U Pakracu, 10. studenog 2020. godine

POVEZNICE


Javni poziv (pdf)
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu
Nacrt prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu, te nacrt prijedloga proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu

 

 

Back to top
Skip to content