– Javni poziv za prodaju drvne mase na panju

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Prodaja okvirne količine stabala na panju na k.č.br. 549/2 i dijelu k.č.br. 552, k. o. Kusonje prema procjembenom elaboratu izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka za šumarstvo i lovstvo, procjena šuma i to:

Početna cijena ukupne drvne mase na panju: 8.180,00 kuna

II. UVJETI:

a) Natjecati se mogu sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
e) Ponuda se daje za ukupnu drvnu masu iz točke I. ovog poziva.
f) Rok za rušenje i izvlačenje drvne mase je najkasnije do 01. travnja 2018. g.
g) Odabrani ponuditelj je dužan nakon rušenja i izvlačenja drvne mase uspostaviti šumski red na parceli.
h) Drvna masa iz točke I. ovog poziva se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog poziva.

IV. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

  • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju drvne mase – ne otvarati”,
  • rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2018. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

V. POSEBNE NAPOMENE:

  • o rezultatima javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
  • Grad Pakrac pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
  • razgledavanje predmetnog zemljišta može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
  • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Back to top
X