– Javni poziv za predočenje elaborata katastarske izmjere

Temeljem Ugovora Klasa: 931-04/16-03/21, Urbroj: 541-04-01-01/1-17-34 od 17. srpnja 2017. o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Pakraca za katastarsku općinu Pakrac i katastarsku općinu Prekopakra započinje se postupak predočavanja elaborata katastarske izmjere.
Na predočavanju će biti predočeni podaci o katastarskim česticama u Vašem posjedu sadržani u popisu katastarskih čestica, popisu zgrada i drugih građevina te na katastarskom planu.

Uvid u elaborat katastarske izmjere mogu ostvariti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici koji će dobiti poziv putem pošte ili dostavljača.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere za k.o. PAKRAC

  • Postupak predočavanja će biti u periodu od 6.5.2019. do 19.6.2019.
  • Mjesto održavanja: Bolnička ulica 1, Pakrac (mjesni odbor)

Predočavanje elaborata katastarske izmjere za k.o. PREKOPAKRA

  • Postupak predočavanja će biti u periodu od 13.5.2019. do 24.5.2019.
  • Mjesto održavanja: Ulica dr. Ante Starčevića 28, Prekopakra (mjesni odbor)

Back to top
X
Skip to content