– Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

Na temelju članka 3., 4. i 6. Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca  za 2018. godinu (KLASA: 402-01/17-01/5, URBROJ: 2162-04/01-17-3), gradonačelnica Grada Pakraca, dana 01. veljače 2018. g., objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za subvenciju

doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

 

I

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu subvencija prema Programu poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu (KLASA: 402-01/17-01/5, URBROJ: 2162-04/01-17-3).

 

II

Pravo na subvencije iz točke I imaju doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca i to na:

 

 • subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
 • subvencioniranje troškova specijalizacije u iznosu od 800,00 kuna mjesečno neto,
 • subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Ostvarenje prava na pojedinu subvenciju, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i na ostale subvencije iz ove točke.

 

III

Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva koji obavezno sadrži:

 • podatke o podnositelju (ime, prezime, OIB, adresa, kontakt broj ili email, broj žiro računa),
 • naznaku subvencije koja se traži.

 

IV

Prilozi uz zahtjev:

a) SVI

 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o stečenom stupnju obrazovanja – doktor medicine,
 • preslika ugovora o radu u zdravstvenoj ustanovi na području Grada Pakraca.

b) za subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca

 • preslika ugovora o stambenom kreditu za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
 • izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list) za nekretninu čija je gradnja/kupnja financirana predmetnim stambenim kreditom,
 • potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za razdoblje od 01.01.2018. – 31.05.2018. te od 01.06. – 31.12.2018. godine

c) za subvencioniranje troškova specijalizacije

 • Rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o odobrenom specijalističkom usavršavanju

d) za subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

 • dokaz o korištenju usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Sva navedena dokumentacija može se dostaviti se u neovjerenoj preslici.

 

V

Potpore i subvencije iz ovog poziva dodjeljuju se za razdoblje od objave javnog poziva do 31. prosinca 2018. g., osim subvencije kamata na stambene kredite koja se dodjeljuje za razdoblje od 01. siječnja 2018. g. do 31. prosinca 2018. g.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac  s naznakom: „Doktori medicine – zahtjev za dodjelu subvencije 2018“.

Prijave se mogu podnositi od dana objave ovog Poziva do 31. prosinca 2018. g., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca.

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom neće se razmatrati.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po Pozivu o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

 

KLASA: 402-01/17-01/5    

URBROJ: 2162-04/01-18-6            

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

 

 

 

Back to top
X
Skip to content