– Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službene novine Grada Pakraca”, broj 04/09, 01/13, 6/13) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 06/14) Gradsko vijeće Grada Pakraca ponovno objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Pakraca.
Savjet mladih Grada Pakraca savjetodavno je tijelo Grada Pakraca koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Pakraca.

II.

Savjet mladih Grada Pakraca broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.
U Savjet mladih Grada Pakraca mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Pakraca, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.
Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.

III.

Kandidature za članove i zamjenike Savjeta mladih ističu udruge koje su sukladno svom Statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 20 mladih).

IV.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima (obrasce preuzeti na www.pakrac.hr) i obavezno sadrže slijedeće podatke:
– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
– podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište)
– podaci o zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište)
– izjavu kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature
– obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren
pečatom.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
– preslike osobnih iskaznica kandidata i zamjenika kandidata,
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga
Poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda ne starija od šest mjeseci).

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

VI.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata“ dostavljaju se na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca“ najkasnije do 29. ožujka 2018. godine.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća izvršiti će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.
Izvješće iz stavka 1. dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Pakraca.

VIII.

Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

IX.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti, tel. 034/411 454 ili osobno – gradska uprava Grada Pakraca (Trg bana J. Jelačića 18 u Pakracu) ured 129.

Back to top
X