– Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje izvedenog stanja, nerazvrstane ceste – pristupni put zgradama stare bolnice u Pakracu

J A V N I     P O Z I V
radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje izvedenog stanja,
nerazvrstane ceste
– pristupni put zgradama stare bolnice u Pakracu

kojim Grad Pakrac kao vlasnik nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca, poziva sve vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanom cestom – pristupni put zgradama stare bolnice u Pakracu izvedena na dijelu k. č. br. 14, 19, 21, 23/1, k. o. Pakrac, oznake NC 30032 o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
Evidentiranje nerazvrstane ceste izvršit će se na osnovi članka 133. Zakona o cestama, (Narodne novine broj: 84/11, 22/13, 54/13,148/13 i 92/14.) temeljem kojeg se nerazvrstane ceste koje su bile u uporabi prije 1. siječnja 1997. godine evidentiraju u katastru i upisuju se u zemljišne knjige kao nerazvrstane ceste javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca bez obzira o postojanju upisa vlasništva ili drugih stvarnih prava trećih osoba.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja za upis nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu izradit će Ured ovlaštenog inženjera geodezije vl. Branko Đaniš, dipl. ing.ged., Aleja kestenova 11, 34 550 Pakrac .
U postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta Grada Pakraca kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama će obilježiti granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta –
pristupni put zgradama stare bolnice u Pakracu uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Evidentiranje nerazvrstane ceste NC 30032, djelomično zahvaća zemljišta oznake kao; k. č. br.
14,19, 21, 23/1, k. o. Pakrac.
Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te potrebna pojašnjenja izvršit će se dana, 30.08.
2019. godine u vremenu od 09,00 – 11,00 sati u prostorijama Grada Pakraca, I kat, soba broj 121, Trg
bana J. Jelačića 18, Pakrac,
Obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta, izvršit će se istog dana, u 11,00 sati, na terenu na lokaciji pristupne ceste staroj bolnici u Bolničkoj ulici u Pakracu.

GRAD PAKRAC
Gradonačelnica
Anamarija Blažević bacc. admin. publ.

 

 

Back to top
X
Skip to content