– Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje izvedenog stanja, nerazvrstane ceste prema odlagalištu komunalnog otpada „CRKVIŠTE“ u Pakracu

J A V N I   P O Z I V
radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje izvedenog stanja,
nerazvrstane ceste prema odlagalištu komunalnog otpada „CRKVIŠTE“ u Pakracu,

kojim Grad Pakrac kao vlasnik nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca obavještava i poziva sve vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretnina koje neposredno graniče sa  nerazvrstanom cestom,  o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste prema odlagalištu komunalnog otpada „CRKVIŠTE“ u Pakracu u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje nerazvrstane ceste izvršit će se na osnovi članka 133. Zakona o cestama, (Narodne novine broj: 84/11, 22/13, 54/13,148/13 i 92/14.) temeljem kojeg se nerazvrstane ceste koje su bile u uporabi prije 1. siječnja 1997. godine evidentiraju u katastru i upisuju se u zemljišne knjige kao nerazvrstane ceste javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Pakraca bez obzira o postojanju upisa vlasništva ili drugih stvarnih prava trećih osoba.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja za upis nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu izradit će Uredu ovlaštenog inženjera geodezije vl.Branko Đaniš, dipl. ing ged., Aleja kestenova 11, 34 550 Pakrac .

U postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta Grada Pakraca kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama će obilježiti granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta prema odlagalištu komunalnog otpada „CRKVIŠTE“ u Pakracu uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Evidentiranje nerazvrstane ceste djelomično zahvaća  zemljišta oznake kao; k.č.br. 691/23,  691/24, 691/25, 691/37 i 547,  sve u k. o. Kusonje,

 – uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te potrebna pojašnjenja izvršit će se dana 14.11. 2016. godine u vremenu od 09,00 – 11,00 sati u prostorijama Grada Pakraca,  I kat, soba broj 121, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac,

  – obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta, izvršit će se istog dana, u 11,00 sati, na terenu na lokaciji pristupna cesta odlagalištu komunalnog otpada „CRKVIŠTE“ u Pakracu.

GRAD PAKRAC
Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Back to top
X