– Javni poziv o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 30261 Ulica Alojzije Janković u Pakracu

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19) Grad Pakrac, OIB:79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

J A V N I    P O Z I V
o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 30261 Ulica Alojzije Janković u Pakracu

I

Pozivamo sve vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa postojećom nerazvrstanom cestom – Ulica Alojzije Janković u Pakracu, oznake ceste NC-30261, (nova k. č. br. 120/1, k. o. Pakrac), da pristupe obilježavanju granica zemljišta uz stručnu pomoć Ureda ovlaštenog inženjera geodezije vl. Branko Đaniš, dipl.ing.geod., Aleja Kestenova 11, 34550 Pakrac, radi izjašnjenja.

II

Grad Pakrac će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, te potrebna pojašnjenja u ponedjeljak, dana 16. prosinca. 2019. godine u 09:00 sati na terenu, na lokaciji Ulica Alojzije Janković u Pakracu (produžetak ulice A. Hebranga u Pakracu-spoj Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata i Vukovarske ulice i Osječke ulice).
Obilježavanju granica zemljišta mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

III

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti istog dana u vremenu od 10:00 -11:00 sati, u prostorijama Grada Pakraca, I kat, soba broj 121, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, možete izvršiti i naknadno, a najkasnije do 20. prosinca 2019. godine.

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Voditeljica Odsjek za graditeljstvo
i komunalne djelatnosti
Marija Čar, inž. građ.

 

 

Back to top
X
Skip to content