– Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, Požega, Matije Gupca 6, kao tijelo nadležno za upravljanje javnim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123.-130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24.10.2012. godine, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju

postupka evidentiranja javne ceste

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje su predmetne ili neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena javna cesta ŽC4099 (Pakrac DC 38 – Šeovica) na području k.o.Pakrac k.č. 121/2, 124/1, 194, 288/3, 288/8, 290/2, 291, 444, 1396, 1397, 1407, 1418, 1488, 1493, i dr. o započinjanju postupka evidentiranja predmetne javne ceste u katastarskim i zemljišno-knjižnim evidencijama, a kojom upravlja Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije i u okviru kojeg se izrađuje geodetska snimka izvedenog stanja javne ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije, odnosno upravitelj predmetne javne ceste obilježavati će granice zemljišta dana 27.04.2017. godine na mjestu na kojem je izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, dipl. ing. geod., Vukovarska 1B, Požega kako bi lomne točke granica zemljišta bile ispravno stabilizirane i obilježene.

 

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne javne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja 28.04.2017. godine u vremenu od 9:00-10:00 sati u prostorijama Grada Pakraca, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, soba 213 (Velika vijećnica).

Back to top
X