Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC- 3042 radi upisa u zemljišnim knjigama - Ulica kardinala Alojzija Stepinca u Pakracu - Grad Pakrac

KLASA:930-01/20-01/3
URBROJ:2177-9-40-1/05- 22-4
Pakrac, 28. studenog 2022.

Grad Pakrac, OIB:79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22), objavljuje

J A V N I   P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC- 3042 radi upisa u zemljišnim knjigama
Ulica kardinala Alojzija Stepinca u Pakracu

I

Obavještavamo sve vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanom cestom – Ulica kardinala Alojzija Stepinca u Pakracu, oznake ceste NC-3042, izvedena na dijelu: k. č. br. 904, 908/1, 908/2, 909/1, 910/1, 911/1, 912/14, 892, k.o. Pakrac o započinjanju postupka evidentiranja ceste sukladno odredbama čl. 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22), te pozivamo da pristupe obilježavanju granica zemljišta.

II

Grad Pakrac će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć Ureda ovlaštenog inženjera geodezije vl. Branko Đaniš, dipl.ing.geod., Aleja Kestenova 11, 34550 Pakrac, koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, dana petak 09. prosinca 2022. godine u 10:00 sati na terenu, na lokaciji Ulica kardinala Alojzija Stepinca u Pakracu.

Obilježavanju granica zemljišta mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

III

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta mogu izvršiti Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena, istoga dana u vremenu od 11:00 -12:00 sati, u prostorijama Grada Pakraca, I kat, soba broj 122, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, možete izvršiti i naknadno, a najkasnije do 16. prosinca 2022. godine.

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Pročelnik:
Marijan Malogorski, dipl.inž.cest.prom.

 

 

Back to top
Skip to content